Câu hỏi số 1:

 Hoá chất gây đột biến 5 - BU (5 - brôm uraxin) khi thấm vào tế bào gây đột biến thay thế cặp A–T thành cặp G–X. Quá trình thay thế được mô tả theo sơ đồ nào sau đây?

Câu hỏi: 70567

Câu hỏi số 2:

Cho các phương pháp sau:

(1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.

(2) Dung hợp tế bào trần khác loài.

(3) Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1.

(4) Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hoá các dòng đơn bội.

Các phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là:

Câu hỏi: 70568

Câu hỏi số 3:

Thí dụ nào sau đây là thường biến ?

Câu hỏi: 70569

Câu hỏi số 4:

 Khả năng phản ứng của cơ thể sinh vật trước những thay đổi của môi trường do yếu tố nào qui

định?

Câu hỏi: 70570

Câu hỏi số 5:

 Vai trò của cônsixin trong đột biến nhân tạo tạo giống mới là

Câu hỏi: 70571

Câu hỏi số 6:

Câu 6: Ở người, hội chứng Claiphentơ có kiểu nhiễm sắc thể giới tính là:

Câu hỏi: 70572

Câu hỏi số 7:

Trong thực tiễn sản suất, vì sao các nhà khuyến nông khuyên “không nên trồng một giống lúa duy nhất trên diện rộng”?

Câu hỏi: 70573

Câu hỏi số 8:

Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái có kiểu gen \frac{AB}{ab} đã xảy ra hoán vị gen với tần số 17%. Tỷ lệ các loại giao tử được tạo ra từ ruồi giấm này là

 

Câu hỏi: 70574

Câu hỏi số 9:

Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AaBbDd thu được từ phép lai AaBbDd x AaBbdd là

Câu hỏi: 70575

Câu hỏi số 10:

Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với gen a qui định thân thấp, quá trình giảm phân xảy ra bình thường. Cho giao phấn giữa cây thân cao với cây thân cao, ở đời con có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 11 thân cao: 1 thân thấp. Kiểu gen của các cây bố, mẹ trong phép lai nào sau đây có thể cho kết quả trên?

Câu hỏi: 70576

Câu hỏi số 11:

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Phép lai nào sau đây cho F1 có tỉ lệ kiểu hình là 3 quả đỏ : 1 quả vàng?

Câu hỏi: 70577

Câu hỏi số 12:

Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là:

Câu hỏi: 70578

Câu hỏi số 13:

 Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có tỷ lệ \frac{A}{G}\frac{2}{3} gen này bị đột biến mất 1 cặp nuclêôtit do đó giảm đi 2 liên kết hidrô so với gen bình thường. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột biến là :

Câu hỏi: 70579

Câu hỏi số 14:

Ở bí ngô, kiểu gen A-bb và aaB- quy định quả tròn; kiểu gen A- B- quy định quả dẹt; kiểu gen aabb quy định quả dài. Cho bí quả dẹt dị hợp tử hai cặp gen lai phân tích, đời FB thu được tổng số 160 quả gồm 3 loại kiểu hình. Tính theo lí thuyết, số quả dài ở FB là

Câu hỏi: 70580

Câu hỏi số 15:

Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

Câu hỏi: 70581

Câu hỏi số 16:

Dạng đột biến điểm nào sau đây xảy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen nhưng làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô trong gen?

Câu hỏi: 70582

Câu hỏi số 17:

Đối tượng chủ yếu được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen, hoán vị gen và di truyền liên kết với giới tính là

Câu hỏi: 70583

Câu hỏi số 18:

Enzim nối sử dụng trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp có tên là

Câu hỏi: 70584

Câu hỏi số 19:

 Trong đột biến lệch bội, thể ba được tạo thành từ

Câu hỏi: 70585

Câu hỏi số 20:

Mỗi ADN con sau nhân đôi đều có một mạch của ADN mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nuclêôtit tự do. Đây là cơ sở của nguyên tắc

Câu hỏi: 70586

Câu hỏi số 21:

Nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hóa một axit amin trừ AUG và UGG, điều này biểu hiệ đặc điểm gì của mã di truyền?

Câu hỏi: 70587

Câu hỏi số 22:

Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

Câu hỏi: 70588

Câu hỏi số 23:

cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:

1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn;

2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau;

3. Lai các dòng thuần chủng với nhau.

Quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao được thực hiện theo trình tự:

Câu hỏi: 70589

Câu hỏi số 24:

Ưu thế lai thường giảm dần qua các thế hệ sau vì làm

Câu hỏi: 70590

Câu hỏi số 25:

Một gen có đoạn mạch bổ sung có trình tự nuclêôtit là AGXTTAGXA. Đoạn phân tử ARN nào sau đây được tổng hợp từ gen có đoạn mạch bổ sung trên.

Câu hỏi: 70591

Câu hỏi số 26:

Hiện tượng di truyền liên kết xảy ra khi

Câu hỏi: 70592

Câu hỏi số 27:

Ở một loài động vật, người ta phát hiện nhiễm sắc thể số II có các gen phân bố theo trình tự khác nhau do kết quả của đột biến đảo đoạn là:

(1) ABCDEFG (2) ABCFEDG (3) ABFCEDG (4) ABFCDEG

Giả sử nhiễm sắc thể số (3) là nhiễm sắc thể gốc. Trình tự phát sinh đảo đoạn là

Câu hỏi: 70593

Câu hỏi số 28:

Một đột biến điểm ở một gen nằm trong ti thể gây nên chứng động kinh ở người. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh trên?

Câu hỏi: 70594

Câu hỏi số 29:

Các bước tiến hành trong kĩ thuật chuyển gen theo trình tự là:

Câu hỏi: 70595

Câu hỏi số 30:

Cho các biện pháp sau:

(1) Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen.

(2) Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.

(3) Gây đột biến đa bội ở cây trồng.

( 4) Cấy truyền phôi ở động vật.

Người ta có thể tạo ra sinh vật biến đổi gen bằng các biện pháp

Câu hỏi: 70596

Câu hỏi số 31:

Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có 3.000 nuclêôtit, số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 20% tổng số nuclêôtit. Số nuclêôtit loại Guanin trong phân tử ADN này là

Câu hỏi: 70597

Câu hỏi số 32:

Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự:

Câu hỏi: 70598

Câu hỏi số 33:

Dành cho chương trình cơ bản: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Tính theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng?

Câu hỏi: 70599

Câu hỏi số 34:

Dành cho chương trình cơ bản: Một tế bào sinh dưỡng của thể một đang ở kì sau nguyên phân, người ta đếm được 46 nhiễm sắc thể. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường của loài này là:

Câu hỏi: 70600

Câu hỏi số 35:

Dành cho chương trình cơ bản: Các nhà khoa học Việt Nam đã tạo được giống dâu tằm tam bội (3n) bằng phương pháp nào sau đây:

Câu hỏi: 70601

Câu hỏi số 36:

Dành cho chương trình cơ bản: Cho một số bệnh và hội chứng di truyền ở người:

(1) Bệnh phêninkêto niệu

(2) Hội chứng Đao

(3) Hội chứng Tơcnơ

(4) Bệnh máu khó đông

Những bệnh hoặc hội chứng do đột biến gen là:

Câu hỏi: 70602

Câu hỏi số 37:

Dành cho chương trình cơ bản: Khi nói về nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen, phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu hỏi: 70603

Câu hỏi số 38:

Dành cho chương trình cơ bản: Giống lúa X khi trồng ở đồng bằng Bắc Bộ cho năng suất 8 tấn/ha, ở vùng Trung Bộ cho năng suất 6 tấn/ha, ở đồng bằng sông Cửu Long cho năng suất 10 tấn/ha. Nhận xét nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: 70604

Câu hỏi số 39:

Dành cho chương trình cơ bản: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, phép lai AaBb x Aabb cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ :

Câu hỏi: 70605

Câu hỏi số 40:

Dành cho chương trình cơ bản: Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có kiểu gen Aabb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng cônsixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hoàn chỉnh. Các cây này có kiểu gen là:

Câu hỏi: 70606

Câu hỏi số 41:

Dành cho chương trình nâng cao: Giống cà chua có gen sản sinh ra êtilen đã được làm bất hoạt, khiến cho quá trình chín của quả bị chậm lại nên có thể vận chuyển đi xa hoặc không bị hỏng là thành tựu của tạo giống

Câu hỏi: 70607

Câu hỏi số 42:

Dành cho chương trình nâng cao: Giả sử trong một tế bào sinh tinh có bộ nhiễm sắc thể được kí hiệu là 44A + XY. Khi tế bào này giảm phân các cặp nhiễm sắc thể thường phân li bình thường, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I; còn giảm phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là:

Câu hỏi: 70608

Câu hỏi số 43:

 Dành cho chương trình nâng cao: Ở một loài thực vật, cho cây thuần chủng hoa vàng giao phấn với cây thuần chủng hoa trắng (P) thu được F1 gồm toàn cây hoa trắng. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 12 cây hoa trắng: 3 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng. Cho cây F1 giao phấn với cây hoa vàng, biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con của phép lai này là

Câu hỏi: 70609

Câu hỏi số 44:

Dành cho chương trình nâng cao: Trong kĩ thuật chuyển gen ở động vật bậc cao, người ta không sử dụng phương pháp nào sau đây?

Câu hỏi: 70610

Câu hỏi số 45:

Dành cho chương trình nâng cao: Cho các tật và hội chứng di truyền sau đây ở người:

(1). Tật dính ngón tay 2 và 3

(2). Hội chứng Đao

(3). Hội chứng Claiphentơ

(4). Hội chứng Etuôt

Các tật và hội chứng di truyền do đột biến xảy ra ở nhiễm sắc thể giới tính là

Câu hỏi: 70611

Câu hỏi số 46:

Dành cho chương trình nâng cao: Cây pomato – cây lai giữa khoai tây và cà chua được tạo ra bằng phương pháp

Câu hỏi: 70612

Câu hỏi số 47:

Dành cho chương trình nâng cao: Ở một loài động vật, alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng, gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X ở vùng không tương đồng với nhiễm sắc thể giới tính Y. Tính theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là 50% con lông trắng: 50% con lông vằn?

Câu hỏi: 70613

Câu hỏi số 48:

Dành cho chương trình nâng cao: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ thì

Câu hỏi: 70614