Câu hỏi số 1:

Dựa vào kiến thức về hô hấp ở thực vật, hãy nêu hai biện pháp bảo quản nông phẩm. (sấy khô, lạnh, nồng độ CO2 cao)

Câu hỏi: 66919

Câu hỏi số 2:

Tại sao nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào?

Câu hỏi: 66920

Câu hỏi số 3:

Vì sao thú ăn thực vật thường phải ăn thức ăn với số lượng lớn?

Câu hỏi: 66921

Câu hỏi số 4:

Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn.

Câu hỏi: 66923

Câu hỏi số 5:

Hãy giải thích các hiện tượng sau:

                        A. Máu chảy chậm nhất trong mao mạch.

                        B. Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể. 

Câu hỏi: 66924

Câu hỏi số 6:

Vẽ sơ đồ khái quát cơ chế duy trì cân bằng nội môi.

Câu hỏi: 66927

Câu hỏi số 7:

Thế nào là tính tự động của tim? Giải thích vì sao tim có tính tự động?

Câu hỏi: 66929