Câu hỏi số 1:

 Cho hàm số y=x^{4}-2x^{2}-1 (1)

1)Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).

2) Với giá trị nào của m thì phương trình x^{4}-2x^{2}-m=0 có hai nghiệm.

Câu hỏi số 2:

 

1) Tính giá trị biểu thức M=\frac{(\sqrt{a})^{4}}{a^{5-\sqrt{2}}.a^{-3+\sqrt{2}}}+log_{5}125 (a>0)

2) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y=x^{3}+3x^{2}-9x-7 trên [-2;2]

Câu hỏi số 3:

 Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên SA và mặt đáy bằng 60^{\circ}

 a) Tính thể tích khối chóp S.ABCD 

 b) Tính diện tích xung quanh và thể tích hình nón ngoại tiếp hình chóp S.ABCD

Câu hỏi số 4:

a. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=\frac{5x+1}{x+1} tại điểm có hoành độ x_{0}=1

Câu hỏi số 5:

 V.a

1) Giải phương trình: log_{2}(x-5)+log_{2}(x+2)=3

2) Giải bất phương trình: (\frac{1}{3})^{\frac{2}{x}}+(\frac{1}{3})^{\frac{1}{x}}>12.

Câu hỏi số 6:

 IV.b: Viết phương tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=\frac{x^{2}-2x+2}{x-1} tại điểm có hoành độ x_{o}=3

Câu hỏi số 7:

 V.b

1) Cho hàm số y=ln(x+\sqrt{x^{2}+1}), chứng minh rằng :\frac{1}{y'}=\sqrt{x^{2}+1}

2) Cho hàm số y=\frac{x+1}{x-1} có đồ thị (C) và đường thẳng (d): 2x-y+m=0, định m để đường thẳng d cắt (C) tại hai điểm phân biệt A,B sao cho độ dài AB ngắn nhất .