Câu hỏi số 1:

 

Câu I: Cho hàm số y=x^{3}-3x^{2}+m (1), với m là tham số thự.

  1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m=1.

  2. Tìm m để đồ thị hàm (1) có 2 điểm cực trị A và B sao cho đường thẳng AB đi qua điểm M(1,3).

Câu hỏi số 2:

 

Câu II: Giải phương trình sau :

1. 4^{x-2}=3^{2x^{2}-3x-2}

2. log_{2}(3x-1)^{3}+log_{4}(x-1)^{6}=3+3log_{\sqrt{2}}(\sqrt{x+5})

Câu hỏi số 3:

 

Câu III.

Tìm các giá tị của hàm số m để phương trình sau có nghiệm trên [-\frac{\Pi }{6};\frac{5\Pi }{6}]:

                  9^{sinx}-2.6^{sinx}+(m-3)2^{2sinx+1}=0

Câu hỏi số 4:

 

Câu V:Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

    y=2e^{x-2}+xlog_{2}e-(x+2)log_{2}(x+2) trên tập D=[0;3]