Câu hỏi số 1:

 

a) Giải phương trình       3.16^{x}+2.81^{x}=5.36^{x} .

b) Giải bất phương trình   2log_{3}(4x-3)+log_{\frac{1}{3}}(2x+3)\leq 2

c) Giải hệ phương trình     \left\{\begin{matrix} log_{2}x-log_{2}y=1 & \\ 4y^{2}+x-12=0 & \end{matrix}\right.

Câu hỏi số 2:

 Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạch bên và mặt đáy bằng 60^{0}.

a) Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a.

b) Xác định tâm và tính bán kính mặt ngoại tiếp hình chóp S.ABCD theo a.

Câu hỏi số 3:

 Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số f(x)=\frac{ln^{2}x}{x} trên đoạn [1;e^{3}].

Câu hỏi số 4:

Cho hàm số y=\frac{1-2x}{x-1} có đồ thị là (C). Tìm điểm M trên (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại M cắt các đường tiệm cận tại 2 hai điểm A,B thỏa mãn AB=\sqrt{17}.