Câu hỏi số 1:

Nêu điểm khác nhau giữa sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin và sợi thần kinh không có bao miêlin.

Câu hỏi: 76677

Câu hỏi số 2:

Phân biệt kiểu phát triển qua biến thái hoàn toàn và kiểu phát triển qua biến thái không hoàn toàn ở động vật.

Câu hỏi: 76678

Câu hỏi số 3:

Mô tả quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi ở thực vật có hoa. Tại sao thụ tinh ở thực vật có hoa được gọi là thụ tinh kép? Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép là gì?

Câu hỏi: 76680

Câu hỏi số 4:

Trong một lần thúc đẻ cho cá trắm cỏ có khối lượng trung bình, người ta thu được 8000 hợp tử, về sau nở thành 8000 cá con. Biết rằng hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%, của tinh trùng là 25%. Hãy tính số tế bào sinh tinh trùng và sinh trứng cần thiết để hoàn tất quá trình thụ tinh.

Câu hỏi: 76687