Câu hỏi số 1:

Nêu các đặc điểm chung của vi sinh vật?

Câu hỏi: 78526

Câu hỏi số 2:

1.Vì sao, trong nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong?

2. Một quần thể vi sinh vật ban đầu có 102 tế bào. Thời gian thế hệ của quần thể đó là 20 phút. Tính số tế bào vi sinh vật trong quần thể đó sau 2 giờ?

3. Hãy kể tên các yếu tố vật lý ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật và 4 chất hóa

học thường dùng để ức chế sinh trưởng của vi sinh vật?

Câu hỏi: 78530

Câu hỏi số 3:

1. Trình bày cấu tạo chung của các loại virut?

2. Nêu sự khác nhau trong giai đoạn xâm nhập của phage (phagơ) và virut động vật?

3. Virut kí sinh ở thực vật lan truyền theo con đường nào?

Câu hỏi: 78534

Câu hỏi số 4:

Theo chương trình Chuẩn 

1. Trình bày những diễn biến chính ở kì đầu của giảm phân I?

2. Nêu sự khác biệt trong phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và thực vật?

3. Phân biệt kết quả nguyên phân với giảm phân?

Câu hỏi: 78539

Câu hỏi số 5:

Theo chương trình Nâng cao 

1. Phân biệt virut độc và virut ôn hòa?

2. Giải thích tác dụng của biện pháp ướp muối lên miếng thịt, con cá khi chưa kịp chế

biến?

3. Nêu ba đặc điểm cơ bản của virut khác với các nhóm sinh vật khác?

Câu hỏi: 78542