Câu hỏi số 1:

1. Phát triển ở thực vật là gì? (1,0 điểm)

 2. Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn?

Câu hỏi: 78545

Câu hỏi số 2:

1. Mô tả quá trình hình thành hạt phấn? (1,0 điểm)

2. Vì sao thụ tinh ở thực vật gọi là thụ tinh kép? (1,0 điểm)

Câu hỏi: 78546

Câu hỏi số 3:

1. Trinh sinh là gì? Trinh sinh thường gặp ở những nhóm động vật nào? (1,0 điểm)

 2. Nêu ảnh hưởng của từng hoocmon GnRH, FSH, LH và testostêrôn đến quá trình

sinh tinh như thế nào? (1,0 điểm)

 3. Hằng ngày phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgestêrôn

+ ơtrôgen) có thể tránh được thụ thai, tại sao? (1,0 điểm)

Câu hỏi: 78548

Câu hỏi số 4:

Theo chương trình chuẩn (3,0 điểm)

 1. Trình bày tác dụng sinh lí của auxin? (1,0 điểm)

 2. Ở động vật có xương sống, hoocmon sinh trưởng do tuyến nội tiết nào tiết ra? Nêu ảnh hưởng của hoocmon sinh trưởng đến sinh trưởng, phát triển của động vật có xương sống? (1,0 điểm)

 3. Tại sao trong thức ăn và thức uống thiếu iot thì trẻ em chậm lớn, chịu lạnh kém,não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp? (1,0 điểm)

Câu hỏi: 78553

Câu hỏi số 5:

1. Trình bày tác dụng sinh lí của xitôkinin? (1,0 điểm)

2. Nếu người bị bệnh lùn do thiếu GH thì cần tiêm GH ở giai đoạn nào? Tại sao?

3. Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật về hai tiêu chí cơ sở tế bào học và đặc điểm di truyền. (1,0 điểm).

Câu hỏi: 78554