Câu hỏi số 1:

Tác dụng nào sau đây là của axit abxixic ?

Câu hỏi: 88991

Câu hỏi số 2:

Tác dụng nào sau đây là của gibêrelin ?

Câu hỏi: 88992

Câu hỏi số 3:

Loại chất nào sau đây của cây có liên quan đến sự ra hoa ?

Câu hỏi: 88993

Câu hỏi số 4:

Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi được sinh ra hoặc nở từ trứng ra được gọi là:

Câu hỏi: 88994

Câu hỏi số 5:

Điều đúng khi nói về chất xitôkinin là:

Câu hỏi: 88995

Câu hỏi số 6:

Quả được hình thành từ :

Câu hỏi: 88996

Câu hỏi số 7:

Giao phấn tiến hóa hơn tự thụ phấn vì :

Câu hỏi: 88997

Câu hỏi số 8:

Sinh trưởng thứ cấp là:

Câu hỏi: 88998

Câu hỏi số 9:

Ở  người, GH là hormon có tác dụng :

Câu hỏi: 88999

Câu hỏi số 10:

Nhận xét nào sau đây là không đúng ?

Câu hỏi: 89000

Câu hỏi số 11:

Lập bảng so sánh các hình thức sinh sản vô tính ở động vật? Vì sao nói trinh sản là hình thức trung gian giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính? 

Câu hỏi: 89001

Câu hỏi số 12:

Vì sao nói thụ tinh kép là một điểm tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở thực vật? 

Câu hỏi: 89002

Câu hỏi số 13:

Dành cho chương trình chuẩn

Trình bày diễn biến quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi ở thực vật hạt kín. Để thúc đẩy hay kìm hãm quả chín người ta sử dụng biện pháp gì? 

Câu hỏi: 89003

Câu hỏi số 14:

Dành cho chương trình nâng cao

 Thế nào là sinh sản vô tính ở thực vật? Ghép cành có phải là một hình thức sinh sản vô tính không? Nêu ưu – nhược điểm của sinh sản vô tính ở thực vật. 

Câu hỏi: 89004