Câu hỏi số 1:

Menđen thành công trong nghiên cứu di truyền là nhờ ông có phương pháp nghiên cứu thích hợp. Phương pháp đó là:

Câu hỏi: 70152

Câu hỏi số 2:

Trên cơ sở phép lai 1 cặp tính trạng, Men Đen đã phát hiện ra

Câu hỏi: 70153

Câu hỏi số 3:

Ở 1 giống cây, A quy định thân  cao là trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Phép lai nào dưới đây là phép lai phân tích?

Câu hỏi: 70154

Câu hỏi số 4:

Kiểu gen AaBBDd có thể tạo ra tối đa số loại giao tử:

Câu hỏi: 70155

Câu hỏi số 5:

Trong phép lai 2 cặp tính trạng, bố mẹ đem lai thuần chủng và tính trạng trội là trội hoàn toàn tỉ lệ kiểu hình ở F2 là:

Câu hỏi: 70156

Câu hỏi số 6:

Phép lai nào sau đây đời con có kiểu hình phân tính 1:1:1:1?

Câu hỏi: 70157

Câu hỏi số 7:

Cho phép lai AaBbDd  x  aaBbDD. Nếu mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và trội hoàn toàn thì đời con có số loại kiểu hình là:

Câu hỏi: 70159

Câu hỏi số 8:

Cho phép lai AaBBDd x  aaBBDd. Nếu mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và trội hoàn toàn thì đời con có số tổ hợp giao tử là:

Câu hỏi: 70161

Câu hỏi số 9:

Cho phép lai AaBbDd x aaBbdd ,kiểu hình A-B-D- chiếm tỉ lệ :

Câu hỏi: 70164

Câu hỏi số 10:

Cho phép lai sau:P: AaBbDd x aaBbDd,  tỉ lệ kiểu gen AaBbdd ở F1 là:

Câu hỏi: 70168

Câu hỏi số 11:

Cho phép lai sau:P: AaBbDd x aaBbDd Số loại kiểu gen ở F1 là:

Câu hỏi: 70170

Câu hỏi số 12:

Cho phép lai sau: P:  AaBbCc x AaBbCc

Cho biết các gen quy định tính trạng trội hoàn toàn, ở F1 có thể tạo ra là:

Câu hỏi: 70171

Câu hỏi số 13:

1 cá thể có kiểu gen  khi giảm phân xảy ra hoán vị gen \frac{AB}{ab}với f = 12% tạo ra các giao tử là:

Câu hỏi: 70172

Câu hỏi số 14:

Cho kiểu gen \frac{Ab}{ab} khi phát sinh giao tử, không xảy ra hoán vị gen sẽ tạo ra bao nhiêu giao tử:

Câu hỏi: 70173

Câu hỏi số 15:

Cho kiểu gen \frac{Ad}{aD}  khi phát sinh giao tử có xảy ra hoán vị gen có thể tạo ra tối đa bao nhiêu giao tử?

Câu hỏi: 70174

Câu hỏi số 16:

Kiểu gen nào dưới đây viết không đúng?

Câu hỏi: 70175

Câu hỏi số 17:

Sự tương tác giữa các gen không alen, trong đó 2 loại gen trội khi đứng riêng  đều xác định cùng 1 kiểu hình, cho F2 có tỉ lệ kiểu hình là:

Câu hỏi: 70176

Câu hỏi số 18:

Ở 1 giống cà chua có 2 gen nằm trên 2 NST khác nhau tác động cộng gộp lên sự hình thành khối lượng quả. Cây aabb có quả bé nhất và khối lượng đạt 30g, cứ có 1 alen trội làm cho quả nặng lên 5g. Xét các cây có kiểu gen sau:

1. AaBB                     2. AaBb                      3. AABb         4.AAbb                     5. Aabb

Cây cho quả nặng 45g có kiểu gen là:

Câu hỏi: 70178

Câu hỏi số 19:

Màu sắc của hoa loa kèn do gen nằm trong tế bào chất quy định. Lấy hạt phấn của cây bố hoa xanh thụ phấn cho cây mẹ hoa vàng, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:

Câu hỏi: 70179

Câu hỏi số 20:

Tác động đa hiệu của gen là:

Câu hỏi: 70180

Câu hỏi số 21:

Gen quy định tính trạng nằm trên NST Y (không có alen trên X) thì tính trạng đó di truyền theo quy luật:

Câu hỏi: 70181

Câu hỏi số 22:

Bệnh mù màu do gen lặn a nằm trên NST X quy định, gen A quy định mắt bình thường. Một cặp vợ chồng, vợ không biểu hiện bệnh mù màu, họ sinh đứa con gái đầu lòng bị bệnh này. Kiểu gen của cặp vợ chồng đó là:

Câu hỏi: 70182

Câu hỏi số 23:

1 cá thể tam bội có kiểu gen AAa khi giảm phân tạo ra giao tử AA với tỉ lệ là:

Câu hỏi: 70184

Câu hỏi số 24:

1 cá thể tứ bội có kiểu gen AAaa khi giảm phân tạo ra giao tử Aa với tỉ lệ là:

Câu hỏi: 70185

Câu hỏi số 25:

Tỉ lệ kiểu gen dị hợp AAaa trong phép lai AAAa x AAaa là:

 

Câu hỏi: 70186