Câu hỏi số 1:

(2điểm): Định nghĩa sự rơi tự do ?Nêu đặc điểm của gia tốc rơi tự do ? 

Câu hỏi: 68621

Câu hỏi số 2:

(1 điểm): Phát biểu và viết biểu thức định luật II Niutơn ?

Câu hỏi: 68622

Câu hỏi số 3:

(1điểm): Phát biểu và viết biểu thức định luật Húc ? 

Câu hỏi: 68623

Câu hỏi số 4:

(2điểm): Một vật khối lượng 400g đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và bàn là = 0,3 . Bắt đầu  kéo vật  đi bằng một lực  F = 2N có phương song song mặt bàn. Lấy g = 9,8m/s2

a.Tính quãng đường vật đi được sau 1s

b. Sau đó lực F ngừng tác dụng. Tính quãng đường vật đi tiếp cho tới lúc dừng lại

Câu hỏi: 68624

Câu hỏi số 5:

Dành cho chương trình chuẩn 

Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 5m/s thí tăng tốc, sau 10s thì đạt được vận tốc 15m/s. Tính gia tốc của ôtô ?

Câu hỏi: 68625

Câu hỏi số 6:

Dành cho chương trình chuẩn

 Một vật nặng rơi tự do từ độ cao 20m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc  của vật khi chạm đất. Lấy g = 10m/s2

Câu hỏi: 68626

Câu hỏi số 7:

Dành cho chương trình chuẩn

Treo một vật có trọng lượng 2N vào một lò  xo, lò xo dãn 10mm. Hãy tính độ cứng của lò xo ? 

Câu hỏi: 68627

Câu hỏi số 8:

Dành cho chương trình chuẩn

 Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng ngô nặng 200N. Đòn gánh dài 1,5m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu để đòn gánh cân bằng  Bỏ qua trọng lượng  của đòn gánh. 

Câu hỏi: 68628

Câu hỏi số 9:

Trường THPT thanh Bình 1 - Đồng Tháp - năm 2012-2013

Phần riêng: chương trình nâng cao

Câu 5(1điểm):  Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 18km/h thì tăng tốc, sau 10s thì đạt được vận tốc 54km/h. Tính gia tốc của ôtô ?

Câu hỏi: 68629

Câu hỏi số 10:

Dành cho chương trình nâng cao

Một chất điểm chuyển động trên một quĩ đạo tròn có đường kính 40m. Biết thời gian nó đi hết 5 vòng là 30s.

a. Tính vận tốc dài, vận tốc góc  của chất điểm

b. Tính gia tốc hướng tâm của chất điểm 

Câu hỏi: 68630

Câu hỏi số 11:

Dành cho chương trình nâng cao

Treo một vật có trọng lượng 2N vào một lò  xo, lò xo dãn 10mm. Treo một vật  khác có trọng lượng chưa biết vào lò xo, lò xo  dãn 80mm. Hãy tính

a. Độ cứng lò xo

b. Trọng lượng chưa biết 

Câu hỏi: 68631

Câu hỏi số 12:

Dành cho chương trình nâng cao

Hai thiên thể A và B hút nhau bởi một lực 7,76.1028  N. Biết rằng thiên thể A có khối lượng m = 7,37.1022 kg, khối lượng thiên thể B là M = 6.1024 kg. Tính khoảng cách giữa chúng ? Biết G = 6,67.10-11 N.m2/kg2 .                          

Câu hỏi: 68632