Câu 1:

Phát biểu định luật Cu-lông? 

Câu hỏi : 67424

Câu 2:

Viết công thức tính công suất của nguồn điện?

Câu hỏi : 67425

Câu 3:

Hiện tượng siêu dẫn là gì?

Câu hỏi : 67426

Câu 4: Hai điện tích có cùng độ lớn 10-4C đặt trong chân không, để tương tác với nhau bằng lực có độ lớn 10-3N thì chúng phải đặt cách nhau bao nhiêu?

Câu hỏi : 67428

Câu 5: Điện phân dung dịch AgNO3 với dòng điện có cường độ 2,5A sau bao lâu thì lượng Ag bám vào catốt là  5,4g?

Câu hỏi : 67430

Câu 6: Dành cho chương trình cơ bản

Công điện trường làm di chuyển một điện tích giữa 2 điểm có hiệu điện thế 800V là1,2mJ. Xác định trị số điện tích ấy?

Câu hỏi : 67432

Câu 7: Dành cho chương trình cơ bản

Một mạch điện kín nguồn điện có suất điện động 6 V ,điện trở trong 1 Ω, dòng điện trong mạch là 2 A. Xác định Điện trở mạch ngoài ?

Câu hỏi : 67434

Câu 8: Dành cho chương trình cơ bản 

Cho mạch điện như hình vẽ. Suất điện động và điện trở trong của mỗi pin là E=4 V và r = 0,5 Ω  Các điện trở R1 = 2 Ω,  R2 = R3 = 5 Ω, Tính:

 a. Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính?

 b. Hiệu suất của nguồn điện (%)?

Câu hỏi : 67437