Câu hỏi số 1:

Hai điện tích q1 = 2.10-8 C,  q= -10-8 C đặt cách nhau 20 cm trong không khí. Xác định độ lớn và vẽ hình lực tương tác giữa chúng? 

Câu hỏi: 67764

Câu hỏi số 2:

Chiều dày của lớp Niken phủ lên một tấm kim loại d = 0,05 mm sau khi điện phân trong 30 phút .Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30 cm2. Xác định cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân? Cho biết Niken có khối lượng riêng D = 8,9.103 kg/m3; A = 58 g/mol, n = 2

Câu hỏi: 67765

Câu hỏi số 3:

Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 2000 V là A = 1 J. Tính độ lớn của điện tích đó?

Câu hỏi: 67766

Câu hỏi số 4:

Nêu khái niệm điện trường? Tính chất cơ bản của điện trường là gì?

Câu hỏi: 67943

Câu hỏi số 5:

Phát biểu Định luật Jun - Len-xơ? Viết biểu thức?

Câu hỏi: 67946

Câu hỏi số 6:

Nêu bản chất dòng điện trong chất điện phân?

Câu hỏi: 67948