Câu hỏi số 1:

Nêu định luật Cu-lông, viết biểu thức định luật

Câu hỏi: 67375

Câu hỏi số 2:

Cho điện tích có độ lớn 10nC. Xác định cường độ điện trường tại điểm cách điện tích 10cm trong chân không.

Câu hỏi: 67376

Câu hỏi số 3:

 Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrát, có điện trở là 5. Anốt của bình bằng bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình là 20V. Tính khối lượng của bạc bám vào catốt sau 32 phút 10 giây. Biết A = 108 g/mol và n = 1.

Câu hỏi: 67377

Câu hỏi số 4:

Dành cho chương trình cơ bản

Cho ba điện tích có độ lớn bằng nhau và có độ lớn 10 nC. Đặt tại ba đỉnh của một tam giác đều ABC, có cạnh bằng 30 cm. Tính cường độ điện trường tại một  đỉnh của tam giác

Câu hỏi: 67378

Câu hỏi số 5:

Dành cho chương trình cơ bản 

 Cho mạch điện như hình:

Nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong \zeta =24 V, r = 1Ω. Các điện

trở R1 = 1Ω ; R2 = 4Ω ; R3 = 3Ω ; R4 = 8Ω.

Tính: hiệu điện thế UAB

Câu hỏi: 67379

Câu hỏi số 6:

Dành cho chương trình cơ bản

 Cho đoạn mạch như hình vẽ.

Biết E1=2V; E2=4V; r1 =0,25 Ω; r2=0,75 Ω; R1=0,8 Ω; R2=2 Ω; R3=3 Ω. Tính:

a.  cường độ dòng điện trong mạch chính.

b. nhiệt lượng toả ra trên điện trở R3 trong 3 phút.

Câu hỏi: 67380

Câu hỏi số 7:

Dành cho chương trình nâng cao

Một hạt bụi tích điện âm có khối lượng m = 10-8 g nằm cân bằng trong điện trường đều có hướng thẳng đứng xuống dưới và có cường độ E = 1 Kv/m. Tính điện tích hạt bụi.

Câu hỏi: 67381

Câu hỏi số 8:

Dành cho chương trình nâng cao 

Cho mạch điện như hình:

Nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong \zeta = 24V r = 1 Ω. Các điện trở R1 = 1 Ω ; R2 = 4 Ω ; R3 = 3 Ω ; R4 = 8 Ω.

Tính: hiệu điện thế UMN.

Câu hỏi: 67382

Câu hỏi số 9:

Dành cho chương trình nâng cao

 Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương ứng là  E1 = 4V, r1=2 Ω và E= 3V;r2 = 3 Ω  được mắc với R như hình

a)Tìm công thức tính UAB.

b) Với giá trị nào của R thì E2 là máy thu.   

Câu hỏi: 67383

Câu hỏi số 10:

Nêu định luật Jun – Len-xơ.

Câu hỏi: 67953

Câu hỏi số 11:

Nêu bản chất dòng điện trong kim loại.

Câu hỏi: 67954