Câu hỏi số 1:

Phát biểu và viết biểu thức định luật Cu – lông.

Câu hỏi: 67441

Câu hỏi số 2:

Phát biểu và viết biểu thức dòng điện không đổi.

Câu hỏi: 67442

Câu hỏi số 3:

Nêu bản chất của dòng điện trong chất điện phân.

Câu hỏi: 67443

Câu hỏi số 4:

Đặt một điện tích thử q = - 10-6 C tại một điểm, nó chịu một lực điện F = 10-3N. Tính độ lớn cường độ điện trường tại điểm đó.

Câu hỏi: 67444

Câu hỏi số 5:

Vì sao điện trở kim loại tăng khi nhiệt độ tăng?

Câu hỏi: 67445

Câu hỏi số 6:

Dành cho chương trình cơ bản

Giải thích hiện tượng bụi bám chặt vào các cánh quạt trần, mặt dù cánh quạt thường xuyên quay rất nhanh

Câu hỏi: 67446

Câu hỏi số 7:

Dành cho chương trình cơ bản

Cho đoạn mạch có điện trở 10Ω, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20V. Tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong 1 phút.

Câu hỏi: 67448

Câu hỏi số 8:

Dành cho chương trình cơ bản

Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ 

Trong đó nguồn điện có suất điện động  E = 6V và có điện trở trong r = 2 Ω, các điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω và R3 = 3Ω.

1.Tính cường độ dòng điện I chạy qua nguồn điện

và hiệu điện thế mạch ngoài U.

2.Tính hiệu điện thế U1 giữa hai đầu điện trở R1

Câu hỏi: 67450

Câu hỏi số 9:

Dành cho chương trình nâng cao

Cho hai điện tích điểm q1=1,6μC và q2 = -6,4μC lần lượt đặt tại hai điểm A và B trong chân không cách nhau AB = 10cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích điểm q0=0,4μC đặt tại điểm M. Biết AM = 6cm, BM = 4cm

Câu hỏi: 67452

Câu hỏi số 10:

Dành cho chương trình nâng cao

 Một nguồn điện có suất điện động E = 6V, điện trở trong r = 1Ω được nối với điện trở  R = 11 Ω thành mạch kín. Tính cường độ dòng điện trong mạch.

Câu hỏi: 67453

Câu hỏi số 11:

Dành cho chương trình nâng cao

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ 

Trong đó nguồn điện đều giống nhau có suất điện động  E = 12V và có điện trở trong r = 1 Ω, các điện trở R1 = 5Ω, R2 = R3 = 10Ω và R4 = 11Ω.

a. Tính điện trở tương đương của mạch ngoài và suất điện động tương đương của bộ nguồn.

b. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở R2

Câu hỏi: 67457