Câu hỏi số 1:

  - Trình bày định luật Cu-lông.

 - Viết biểu thức của định luật và nều đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm.

Câu hỏi: 67536

Câu hỏi số 2:

 Dòng điện không đổi là gì? Viết biểu thức của dòng điện không đổi.

Câu hỏi: 67537

Câu hỏi số 3:

Trình bày bản chất của dòng điện trong chất điện phân.

Câu hỏi: 67538

Câu hỏi số 4:

Một tụ điện có điện dung 20μF. Nối hai bản của tụ điện với một hiệu điện thế . Tính điện tích của tụ điện.

Câu hỏi: 67539

Câu hỏi số 5:

Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạc. Điện trở của bình điện phân là R=3Ω, Hiệu điện thế đặt vào hai cực là U=12V. Xác định lượng bạc bám vào âm cực sau 1,5 giờ. Cho biết A = 108 và n=1 ; F=96500 C/mol.

Câu hỏi: 67540

Câu hỏi số 6:

 chương trình cơ bản:

Hai điện tích điểm q1=6.10-9 C; q2= -5.10-9C , đặt cố định tại hai điểm A và B cách nhau 10cm. trong chân không. Xác định cường độ điện trường tại M là trung điểm đoạn AB.

Câu hỏi: 67542

Câu hỏi số 7:

 chương trình cơ bản

Có ba đèn, hiệu điện thế định mức của mỗi đèn là 110V  được mắc vào nguồn 220V như hình vẽ. Tìm hệ thức liên hệ giữa các công suất P1;P2;P3  của ba đèn để chúng sáng bình thường.

Câu hỏi: 67543

Câu hỏi số 8:

Chương trình cơ bản

Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm 3 nguồn điện giống nhau mỗi nguồn có E=3V ; r= 0,5Ω, các điện trở R1=20 Ω; R2=15 Ω; R3=40 Ω.

a. Tìm suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

b. Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là bao nhiêu?

Câu hỏi: 67544

Câu hỏi số 9:

Chương trình nâng cao

Hai điện tích điểm q1=10-9 C; q2= -9.10-9C, đặt cố định tại hai điểm A và B cách nhau 10cm trong chân không. Hãy tìm những điểm tại đó cường độ điện trường bằng không.

 

Câu hỏi: 67546

Câu hỏi số 10:

Chương trình nâng cao:

Hãy xác định suất điện động và điện trở trong của một acquy; biết rằng nếu nó phát dòng điện  I1= 4A thì công suất mạch ngoài là P1=120W và khi nó phát dòng điện I2= 3A  thì công suất mạch ngoài là P2=94,5W  

Câu hỏi: 67548

Câu hỏi số 11:

Chương trình nâng cao

Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm 3 nguồn điện giống nhau mỗi nguồncó E=6V ; r= 0,5Ω, các điện trở R1=4,5 Ω; R2=4 Ω;  đèn thuộc loại 6V-3W.

  a. Tìm suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

  b. Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là bao nhiêu?

Câu hỏi: 67551