Câu hỏi số 1:

1) Cường độ điện trường là gì? Nó được xác định như thế nào? Đơn vị của cường độ điện trường là gì? Viết công thức tính cường độ điện trường của một điện tích điểm.

 2) Phát biểu nội dung và viết biểu thức định luật Cu-lông.

Câu hỏi: 67460

Câu hỏi số 2:

 Phát biểu và viết biểu thức của định luật ôm đối với toàn mạch. 

Câu hỏi: 67461

Câu hỏi số 3:

 Dòng điện trong chất điện phân khác với dòng điện trong kim loại như thế nào?

Câu hỏi: 67463

Câu hỏi số 4:

Trên võ một tụ điện có ghi 20 μF – 200 V. Nối hai bản của tụ điện với một hiệu điện thế 120 V.

a) Tính điện tích của tụ điện

 b) Tính điện tích tối đa mà tụ điện tích được.

Câu hỏi: 67464

Câu hỏi số 5:

Người ta mạ một lớp Niken lên một tấm kim loại diện tích S=20cm2 bằng phương pháp điện phân .Cường độ dòng điện qua bình điện phân là 0,2 A trong thời gian 20 giờ, biết khối lượng nguyên tử của Niken A=58,7g/mol, n=2, khối lượng riêng D = 88000kg/m3 .Tính

a) Khối lượng Niken bám vào tấm kim loại

 b) Bề dày của lớp Niken phủ trên tấm kim loại 

Câu hỏi: 67466

Câu hỏi số 6:

Dành cho chương trình cơ bản 

Cho cường độ điện trường đều E = 6000 V/m, bao quanh tam giác ABC vuông tại C, AB=10cm,  BC = 6cm. Vectơ cường độ điện trường song song với AC và có hướng từ A đến C.

Tính: Công dịch chuyển điện tích q=10μC từ C đến A? 

Câu hỏi: 67468

Câu hỏi số 7:

Dành cho chương trình cơ bản 

    Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Bộ nguồn gồm bốn pin giống                                           nhau mắc nối, mỗi pin có suất điện động E = 4V và điện trở trong là r = 1,25Ω. Mạch ngoài gồm hai bóng đèn giống nhau mắc song song, trên hai đèn đều có cùng số ghi là 6V – 6W. Hỏi 2 đèn có sáng bình thường không? Vì sao?

Câu hỏi: 67470

Câu hỏi số 8:

Dành cho chương trình cơ bản 

    Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm bốn pin mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động là 2V và điện trở trong là 1 Ω . Điện trở mạch ngoài R1 = 8 Ω , R2 = 12 Ω . Tính

a) Điện trở tương đương của mạch ngoài.

b)Tìm số chỉ của ampe kế.

c) Hiệu suất của nguồn.

 

Câu hỏi: 67473

Câu hỏi số 9:

Dành cho chương trình nâng cao 

Tại hai điểm A, B cách nhau 15 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 = 3.10-6C, q2 = -12.10-6   (C) . Xác định vị trí điểm C mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra bằng 0.

Câu hỏi: 67476

Câu hỏi số 10:

Dành cho chương trình nâng cao 

Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở R1 = 1(Ω), và R2 = 9(Ω), khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là bao nhiêu?

Câu hỏi: 67480

Câu hỏi số 11:

Dành cho chương trình nâng cao 

   Cho mạch điện như hình vẽ , nguồn gồm \zeta = 16V, r = 0,8 Ω, R1=12 Ω, R2 = R3= 4 Ω, RA=0,2 Ω. Hãy tính:

 a) Điện trở tương đương của mạch ngoài

b) Số chỉ của Ampe kế

 c) Nhiệt lượng toả ra trên R3 trong 2 phút.

Câu hỏi: 67482