Câu hỏi số 1:

Một điện tích q = 2C chạy từ một điểm M có điện thế VM=10V đến điểm N có điện thế VN=5V .N cách M một khoảng 5cm. Công của lực điện là bao nhiêu ?

Câu hỏi: 67775

Câu hỏi số 2:

Cho dòng điện chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối của niken, có anôt làm bằng niken, biết A = 58,7 g/mol, n = 2. Trong thời gian 1 giờ dòng điện 10A  đã sản ra một khối lượng niken bằng bao nhiêu ?

Câu hỏi: 67776

Câu hỏi số 3:

Dành cho chương trình cơ bản

Cho hai điện tích điểm q1=0,5nC  và q2= -0,5nC   đặt tại hai điểm A và B cách nhau 6cm trong không khí. Cường độ điện trường tại trung điểm  AB có độ lớn là bao nhiêu ?

Câu hỏi: 67777

Câu hỏi số 4:

Dành cho chương trình cơ bản

Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ. Trong đó nguồn điện có suất điện động \zeta =12V , điện trở trong r=1 Ω, các điện trở mạch ngoài

R1=R2=6Ω; R3=3Ω.

a) Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn ?                    

b) Tìm điện trở tương đương của mạch ngoài và cường độ dòng điện chạy trong

mạch chính ?

c) Tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R1 trong 5 phút ? 

Câu hỏi: 67778

Câu hỏi số 5:

Dành cho chương trình nâng cao 

Cho hai điện tích dương q1=2nC , q2=18nC  đặt cố định tại hai điểm  A và B cách nhau 10cm trong không khí. Xác định điểm M mà tại đó vectơ cường độ điện trường tổng hợp bằng 0 ?

Câu hỏi: 67779

Câu hỏi số 6:

Dành cho chương trình nâng cao

Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ.

Trong đó nguồn có \zeta =12V r=1 Ω  , R1=R2= R3 =4Ω ; R3=6Ω; đèn Đ loại 6V -  6W .

a)Tính điện trở tương đương của mạch ngoài ?

b)Tìm cường độ dòng điện qua mạch chính và hiệu

c)  điện thế giữa hai điểm M và N ?

d) Cho biết bóng đèn Đ có sáng bình thường không ? Vì sao ? 

Câu hỏi: 67780

Câu hỏi số 7:

Phát biểu và viết biểu thức của định luật Cu -Lông ? (chú thích các đại lượng có trong công thức)

Câu hỏi: 67955

Câu hỏi số 8:

Hãy nêu định nghĩa và viết công thức tính công suất điện tiêu thụ ?

Câu hỏi: 67956

Câu hỏi số 9:

Hiện tượng nhiệt điện là gì ?

Câu hỏi: 67957