Câu hỏi số 1:

Phát biểu định nghĩa và viết công thức điện dung của tụ điện ? Fara là gì ?

Câu hỏi: 67742

Câu hỏi số 2:

Phát biểu và viết công thức định luật Ôm đối với toàn mạch ?

Câu hỏi: 67743

Câu hỏi số 3:

Phát biểu và viết công thức định luật I, II Faraday ?

Câu hỏi: 67744

Câu hỏi số 4:

Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau một khoảng    2 (cm). Lực đẩy giữa chúng có độ lớn 1,6.10-4 (N). Tính độ lớn các điện tích đó ?

Câu hỏi: 67745

Câu hỏi số 5:

Một bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 với Anot bằng đồng. Cho dòng điện 2 A chạy qua bình điện phân trên. Sau bao nhiêu lâu thì có 5g đồng bám vào cực âm của bình điện phân. ( Cho A = 64, n=2) 

Câu hỏi: 67746

Câu hỏi số 6:

Dành cho chương trình cơ bản

 Hai điện tích q1 =5.10-9 (C), q2 = -5.10-9 (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Tính cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách q1 5 (cm), cách q2 15 (cm).

Câu hỏi: 67747

Câu hỏi số 7:

Dành cho chương trình cơ bản 

Cho mạch điện gồm nguồn điện có \zeta =90V, r=1Ω. Mạch ngoài có R1 = 6Ω mắc nối tiếp ( R2 = 12Ω song song Rx ) thành mạch kín. Biết cường độ dòng điện trong mạch chính 5,625A. Tính Rx = ?

Câu hỏi: 67748

Câu hỏi số 8:

Dành cho chương trình cơ bản

 Cho mạch điện như hình : E = 6V ; r = 0,2Ω;

 R1 = 1,6Ω ; R2 = 2Ω ; R3 = 3Ω

 a) Tính cường độ dòng điện mạch chính ?

b) Tính hiệu điện thế mạch ngoài và hiệu điện thế giữa 2 đầu R1 ?

Câu hỏi: 67749

Câu hỏi số 9:

Dành cho chương trình nâng cao

 Cho 3 điện tích q1 = q2=10-6C , q3= - 10-6C lần lượt đặt tại 3 đỉnh của tam giác vuông ABC (vuông tại B), AB = 6cm, BC = 8cm, CA = 10cm, 3 điện tích đặt trong chân không. Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại chân đường cao kẻ từ B 

Câu hỏi: 67750

Câu hỏi số 10:

Dành cho chương trình nâng cao

Cho mạch điện như hình vẽ:E = 15V, R = 5Ω, Đ1 (6V – 9W).        

a. K mở, đèn Đ1 sáng bình thường. Tìm số chỉ của

ampe kế và điện trở trong của nguồn.

b. K đóng. Ampe kế chỉ 1A và đèn Đ2 sáng bình

thường. Hỏi đèn Đ­1 sáng thế nào? 

Câu hỏi: 67751

Câu hỏi số 11:

Dành cho chương trình nâng cao

  Cho mạch điện như hình :   E = 6V ; r = 0,2Ω ;R1 = 1,6Ω ; R2 = 2Ω ; R3 = 3Ω.

Biết RV = ∞ ; RA ≈ 0.

Tính số chỉ của vôn kế (V) và của ampe kế (A) trong các trường hợp :

 a) K ngắt ; b) K đóng.

Câu hỏi: 67752