Câu hỏi số 1:

Hai điểm trên một đường sức trong một điện trường đều cách nhau 2m. Độ lớn cường độ điện trường là 1000V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm đó là bao nhiêu?

Câu hỏi: 67781

Câu hỏi số 2:

Người ta điện phân một dung dịch muối ăn bằng dòng điện một chiều có cường độ 25 A trong  thời gian 32 phút 10 giây thì thu được 54 g một kim loại hoá trị một ở catốt . Xác định tên kim loại đó.

Câu hỏi: 67782

Câu hỏi số 3:

Dành cho chương trình cơ bản

Hai điện tích điểm q1 = 2.10-2 (μC) và q2 = - 2.10-2 (μ C) đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn a = 30 (cm) trong không khí. Tính cường độ điện trường  tại điểm M là trung điểm của AB.

Câu hỏi: 67783

Câu hỏi số 4:

Dành cho chương trình cơ bản

Cho mạch điện như hình vẽ

Cho bộ nguồn gồm 3 pin giống nhau ghép nối tiếp mỗi pin có suất điện động 2 V, và điện trở  trong  là 0,5 Ω được mắc trong mạch kín. Cho R1 = 1,5Ω; R2= R3 = 2Ω; R4 = 1Ω. Tính :

a) Cường độ dòng điện qua toàn mạch ?

b) Công suất toả  nhiệt trên điện trở R2 ?Hiệu suất của bộ nguồn.

c) Công của bộ nguồn sản ra trong thời gian 10 phút.

Câu hỏi: 67784

Câu hỏi số 5:

Dành cho chương trình nâng cao 

Một hạt bụi tích diện khối lượng m=10-8 kgnằm cân bằng trong một điện trường đều thẳng đứng hướng xuống có cường độ E=1000V/m.Điện tích hạt bụi này có điện tích là bao nhiêu ? Lấy g = 10 m/s2.

Câu hỏi: 67785

Câu hỏi số 6:

Dành cho chương trình nâng cao

Mạch điện như hình vẽ. Cho E1= 3(V),  r1= 0,5(Ω),   E2= 10(V) , r2=0,5(Ω), 

    R1=2(Ω) , R2=5(Ω), UAB= 5(V).

     a. Hãy vẽ chiều và tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch.

     b. E2 là nguồn điện hay máy thu điện?      

Câu hỏi: 67786

Câu hỏi số 7:

Dành cho chương trình nâng cao 

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết E = 24V; r = 4 Ω;Mạch ngoài có R1 = 30 Ω; R2 là bóng đèn ghi 30V – 45W; R3 = 8 Ω.

Ampe kế và dây nối có điện trở không đáng kể.

Vôn kế có điện trở rất lớn.

 a) Tìm số chỉ của Vôn kế và Ampe kế.         

  b) Đèn sáng bình thường không?     

Câu hỏi: 67787

Câu hỏi số 8:

Phát biểu và viết biểu thức của định luật Cu-lông ? Giải thích và nêu rõ đơn vị củacác đại lượng có trong biểu thức ?  

Áp dụng: Cho hai điện tích điểm q1 = 10-8C và q2 = - 2.10-8C  đặt tại hai điểm A và B cách nhau 10cm trong không khí. Tìm lực tương tác giữa hai điện tích.

Câu hỏi: 67962

Câu hỏi số 9:

Phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm đối với mạch điện kín?

Câu hỏi: 67963

Câu hỏi số 10:

Nêu bản chất của dòng điện trong kim loại ? Nêu tên các hạt tải điện trong kim loại và trong chất điện phân?

Câu hỏi: 67964