Câu hỏi số 1:

Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp một điện áp u = U0cos(ωt – π/3) thì dòng điện trong mạch là i = I0cos(ωt – π/3). Đoạn mạch này có

Câu hỏi: 69737

Câu hỏi số 2:

Một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = \frac{0,16}{\pi } H , tụ điện có điện dung C = \frac{2,5.10^{-5}}{\pi } F mắc nối tiếp. Tần số dòng điện qua mạch là bao nhiêu thì có cộng hưởng xảy ra?

Câu hỏi: 69739

Câu hỏi số 3:

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là x_{1}=4cos(\pi t-\frac{\pi }{6}) (cm) và x_{2}=4cos(\pi t-\frac{\pi }{2})  . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Câu hỏi: 69741

Câu hỏi số 4:

Máy biến áp có số vòng của cuộn sơ cấp là 250 vòng, cuộn thứ cấp 5000 vòng, cường độ hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là 4 A. Hỏi cường độ hiệu dụng trong cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?

Câu hỏi: 69742

Câu hỏi số 5:

Đoạn mạch điện xoay chiều RLC có  R = 10 Ω; cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = \frac{1}{10\pi }H ; tụ điện có điện dung C = \frac{10^{-3}}{2\pi }(F) mắc nối tiếp. Tần số của dòng điện f = 50Hz. Tổng trở của đoạn mạch là

Câu hỏi: 69744

Câu hỏi số 6:

Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm tăng

Câu hỏi: 69745

Câu hỏi số 7:

Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực tiểu có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn (với k = 0 ; ±1 ; ±2 ; …) có giá trị là

Câu hỏi: 69746

Câu hỏi số 8:

Người ta dựa vào sóng dừng để

Câu hỏi: 69747

Câu hỏi số 9:

Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos πt (cm) . Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x = 2 cm là

Câu hỏi: 69749

Câu hỏi số 10:

Có thể làm giảm cảm kháng của một cuộn cảm bằng cách

Câu hỏi: 69750

Câu hỏi số 11:

Đặt vào hai đầu điện trở thuần R = 20Ω  một điện áp, nó tạo ra trong mạch dòng điện i = √2cos(120 πt + π/6) (A). Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là

Câu hỏi: 69752

Câu hỏi số 12:

Một con lắc đơn có chu kỳ dao động là 4 s, thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ cực đại là

Câu hỏi: 69753

Câu hỏi số 13:

Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần

Câu hỏi: 69754

Câu hỏi số 14:

Dây AB căng nằm ngang dài 2 m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50 Hz. Trên đoạn AB  có 5 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu hỏi: 69755

Câu hỏi số 15:

Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với tốc độ 1500 m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là

Câu hỏi: 69756

Câu hỏi số 16:

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18 s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là

Câu hỏi: 69757

Câu hỏi số 17:

Tại cùng một nơi, ba con lắc đơn có chiều dài l1,l2 và  l = l1 + l2  dao động điều hòa với chu kỳ lần lượt là T1,T2 và T. Nếu T1 = 2 s, T2 = 1,5 s thì T có giá trị:

Câu hỏi: 69758

Câu hỏi số 18:

Cơ năng của một chất điểm dao động điều hòa tỉ lệ thuận với

Câu hỏi: 69759

Câu hỏi số 19:

Điều nào sau đây là sai khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo?

Câu hỏi: 69760

Câu hỏi số 20:

Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa. Vận tốc của vật bằng không khi vật chuyển động qua

Câu hỏi: 69761

Câu hỏi số 21:

Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, L là cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Điện trở thuần R = 100 Ω. Điện áp hai đầu mạch u = 200cos100 πt (V). Khi thay đổi hệ số tự cảm của cuộn cảm thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại là

Câu hỏi: 69774

Câu hỏi số 22:

Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn không phụ thuộc vào

Câu hỏi: 69775

Câu hỏi số 23:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: 69777

Câu hỏi số 24:

Đặt điện áp u = U √2cos ωt  vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần L thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch là i. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: 69778

Câu hỏi số 25:

Chon câu đúng. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, dài thì khoảng cách giữa 2 điểm nút hoặc 2 điểm bụng liên tiếp bằng

Câu hỏi: 69779

Câu hỏi số 26:

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 8cos3,14t (cm), lấy π = 3,14. Độ lớn vận tốc của vật tại vị trí cân bằng là

Câu hỏi: 69780

Câu hỏi số 27:

Điện áp u = 120√2cos120πt (V) có giá trị hiệu dụng và tần số là

Câu hỏi: 69781

Câu hỏi số 28:

Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng 0 khi

Câu hỏi: 69782

Câu hỏi số 29:

Dòng điện xoay chiều i = 2√2cos(100 πt)  chạy qua điện trở R = 100 Ω. Sau thời gian 5 phút nhiệt lượng tỏa ra từ  điện trở là

Câu hỏi: 69783

Câu hỏi số 30:

Chọn câu trả lời đúng . Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào

Câu hỏi: 69784

Câu hỏi số 31:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Khi tăng khối lượng của con lắc lên 9 lần thì tần số dao động của con lắc

Câu hỏi: 69785

Câu hỏi số 32:

Phát biểu nào sao đây không đúng với sóng cơ học ?

Câu hỏi: 69786

Câu hỏi số 33:

Trong đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha khi

Câu hỏi: 69787

Câu hỏi số 34:

Trong dao động điều hòa thì cơ năng

Câu hỏi: 69788

Câu hỏi số 35:

Khi đặt điện áp u = U0cos ωt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm thuần và hai bản tụ điện lần lượt là 40 V, 90 V và 120 V. Giá trị của Uo bằng

Câu hỏi: 69789

Câu hỏi số 36:

Đặt một điện áp u = 220√2cosωt  vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh có R = 110 Ω. Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu hỏi: 69790

Câu hỏi số 37: Vận dụng

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 28cos(2000t - 20x) cm, trong đó x là tọa độ được tính bằng mét, t là thời gian được tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng là

Câu hỏi số 38:

Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 100 g và lò xo có độ cứng k = 100 N/m, dao động điều hòa với chu kỳ là

Câu hỏi: 69792

Câu hỏi số 39:

Sóng dọc có phương dao động

Câu hỏi: 69793

Câu hỏi số 40:

 Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay đổi và thỏa điều kiện ωL = \frac{1}{\omega C}  thì

Câu hỏi: 69794