Câu hỏi số 1:

Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là:

Câu hỏi: 69173

Câu hỏi số 2:

Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với chu kỳ:

Câu hỏi: 69176

Câu hỏi số 3:

Quả cầu của một con lắc lò xo đang đứng yên ở vị trí cân bằng. Người ta truyền cho quả cầu một vận tốc ban đầu ngược chiều dương để nó dao động. Nếu chọn gốc thời gian là lúc quả cầu bắt đầu chuyển động thì phương trình dao động của nó là với x = Acos(ωt + φ) với

Câu hỏi: 69178

Câu hỏi số 4:

Chọn phát biểu không đúng về vật dao động tắt dần. 

Câu hỏi: 69179

Câu hỏi số 5:

Khi con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ, chu kỳ dao động của nó

Câu hỏi: 69180

Câu hỏi số 6:

Vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 6cos4πt (cm) Tọa độ của vật tại thời điểm t = 10s là 

Câu hỏi: 69181

Câu hỏi số 7:

Một vật dao động điều hoà mất khoảng thời gian ngắn nhất 0,2s để đi từ biên nọ đến biên kia . Tần số của dao động là  

Câu hỏi: 69182

Câu hỏi số 8:

Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương ngang vật nặng ở đầu  lò xo có khối lượng m. Để chu kì dao động tăng gấp đôi thì phải thay m bằng một vật nặng khác có khối lượng   

Câu hỏi: 69184

Câu hỏi số 9:

Một vật dao động dao động điều hòa có phương trình x = 3cos2πt (cm ). Thời gian vật thực hiện 10 dao động là 

Câu hỏi: 69185

Câu hỏi số 10:

Một con lắc lò xo gồm một vật nặng treo ở đầu một lò xo nhẹ. Lò xo có độ cứng k = 25 N/m khi vật ở vị trí cân bằng thì lò xo dãn 4cm. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình x = 6 cos( ωt + φ) cm. Khi này, trong quá trình dao động, lực đàn hồi của lò xo có giá trị lớn nhất là 

Câu hỏi: 69186

Câu hỏi số 11:

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = Acos πt , với t đo bằng s. Kể từ lúc t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = A/2  lần thứ 2 vào thời điểm 

Câu hỏi: 69196

Câu hỏi số 12:

Điều kiện để có hiện tượng giao thoa sóng cơ là

Câu hỏi: 69197

Câu hỏi số 13:

Âm sắc là đặc tính sinh lí của sóng âm, nó cho phép ta phân biệt được hai âm có

Câu hỏi: 69199

Câu hỏi số 14:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ học?

Câu hỏi: 69200

Câu hỏi số 15:

Chọn câu trả lời sai . Sóng cơ học dọc

Câu hỏi: 69201

Câu hỏi số 16:

Chọn câu đúng . Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, dài thì khoảng cách giữa 2 điểm nút hoặc 2 điểm bụng liên tiếp bằng 

Câu hỏi: 69202

Câu hỏi số 17:

Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây là: u=4cos(100\pi t-\frac{\pi x}{40}) , trong đó u, x đo bằng cm, t đo bằng s. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng

Câu hỏi: 69203

Câu hỏi số 18:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng, người ta tạo ra trên mặt chất lỏng hai nguồn A và B dao động đồng pha, cùng tần số f = 5 Hz và cùng biên độ. Trên đoạn AB ta thấy hai điểm dao động cực đại liên tiếp cách nhau 2 cm. Vận tốc truyền pha dao động trên mặt chất lỏng là 

Câu hỏi: 69204

Câu hỏi số 19:

Trên một sợi dây đàn hồi dài 100cm, hai đầu A, B cố định có sóng truyền với tần số 50Hz. Người ta thấy trên dây này có sóng dừng và đếm được 3 nút sóng, không kể hai nút A, B. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu hỏi: 69205

Câu hỏi số 20:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 75Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách A và B lần lượt là 23,5cm và 11,5cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 3 vân cực đại giao thoa. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng

Câu hỏi: 69206

Câu hỏi số 21:

Phát biểu nào sau đây đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm?

Câu hỏi: 69209

Câu hỏi số 22:

Một đoạn mạch R,L,C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt . Biểu thức nào sau đây cho trường hợp có cộng hưởng điện ?

Câu hỏi: 69212

Câu hỏi số 23:

Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên

Câu hỏi: 69213

Câu hỏi số 24:

Đối với một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp, nếu chỉ tăng tần số của điện áp thì kết luận nào sau đây không đúng?

Câu hỏi: 69214

Câu hỏi số 25:

Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là không đúng?

Câu hỏi: 69216

Câu hỏi số 26:

Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều là u = 220cos100πt. Điện áp hiệu dụng là

Câu hỏi: 69220

Câu hỏi số 27:

Cho điện áp hai đầu một mạch điện là u = 110√2cos 100πt (V). Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời biết cường độ hiệu dụng là 4 A và điện áp sớm pha π/4 với cường độ dòng điện :

Câu hỏi: 69222

Câu hỏi số 28:

Máy phát điện xoay chiều một pha có rôto là nam châm có 10 cặp cực. Để phát ra dòng điện có f = 50 Hz thì tốc độ quay của rôto là: 

Câu hỏi: 69223

Câu hỏi số 29:

Điện áp hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp là u = 200√2cos (100πt – π/3) (V) và cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i = √2cos 100πt (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng

Câu hỏi: 69226

Câu hỏi số 30:

Một đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, trong đó điện trở thuần thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch và tần số của nó không đổi. Khi điện trở có giá trị R1 = 100Ω  hoặc R2 = 400Ω  thì đoạn mạch có cùng công suất. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị tuyệt đối là 

Câu hỏi: 69230

Câu hỏi số 31:

Đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, gồm điện trở thuần R = 100 Ω, cuộn thuần cảm L = \frac{2}{\pi } H và tụ điện C = \frac{100}{\pi }\mu F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có dạng u = 200cos100πt (V). Công suất của đoạn mạch

Câu hỏi: 69245

Câu hỏi số 32:

Đoạn mạch RLC có R = 10Ω, L = \frac{1}{10\pi } H, C = \frac{10^{-3}}{2\pi } F. Biết điện áp giữa hai đầu cuộn thuần cảm L là u_{L}=20\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2})(V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là

Câu hỏi: 69248

Câu hỏi số 33:

Chọn phát biểu đúng. Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω. Thế năng của vật ấy

Câu hỏi: 69249

Câu hỏi số 34:

Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình: x_{1}=6cos5\pi t(cm) và x_{2}=6cos(5\pi t+\frac{\pi }{3})(cm) là:

Câu hỏi: 69251

Câu hỏi số 35:

Sóng cơ nếu là sóng ngang thì truyền được trong

Câu hỏi: 69253

Câu hỏi số 36:

Tại hai điểm A, B trên mặt nước có 2 nguồn sóng dao động với cùng tần số 100Hz và đồng pha với nhau. Khoảng cách AB = 15cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 200cm/s. Số điểm có dao động với biên độ cực đại trong đoạn AB là

Câu hỏi: 69254

Câu hỏi số 37:

Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp là:

Câu hỏi: 69257

Câu hỏi số 38:

Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện có tần số góc \frac{1}{\sqrt{LC}} chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch này

Câu hỏi: 69258

Câu hỏi số 39:

Đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, gồm điện trở thuần R = 100 Ω, cuộn thuần cảm L = \frac{2}{\pi } H và tụ điện C = \frac{100}{\pi }\mu F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có dạng u = 200cos100πt (V). Tổng trở của mạch là

Câu hỏi: 69259

Câu hỏi số 40:

Một mạch điện xoay chiều có độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện là \frac{\pi }{2} . Tại một thời điểm t, cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 2 A thì điện áp giữa hai đầu mạch là 100√6  V. Biết cường độ dòng điện cực đại là 4 A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch điện là

Câu hỏi: 69260