Câu hỏi số 1:

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x1 = A1cosωt và .x_{1}=A_{2}cos(\omega t+\frac{\pi }{2}) Biên độ dao động tổng hợp của hai động này là

Câu hỏi: 70196

Câu hỏi số 2:

Khi nói vể dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu hỏi: 70197

Câu hỏi số 3:

Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2\pit (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là

Câu hỏi: 70198

Câu hỏi số 4:

Con lắc lò xo gồm vật m = 100g và lò xo k =100 N/m, (lấy \pi ^{2}=10 ) dao động điều hoà với chu kì là

Câu hỏi: 70199

Câu hỏi số 5:

Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4cm và chu kì T = 2s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là.

Câu hỏi: 70205

Câu hỏi số 6:

Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Nếu độ cứng lò xo tăng hai lần và biên độ của vật giảm hai lần thì cơ năng của vật thay đổi như thế nào?

 

Câu hỏi: 70207

Câu hỏi số 7:

Một lò xo có độ cứng k=25(N/m). Một đầu của lò xo gắn vào điểm O cố định. Treo vào lò xo hai vật có

khối lượng m=100g và ∆m=60g. Tính độ dãn của lò xo khi vật cân bằng và tần số góc dao động của con lắc.

                     

 

 

Câu hỏi: 70211

Câu hỏi số 8:

Vật nặng có khối lượng 100g, dao động điều hòa với vận tốc v = 10\picos\pit (cm/s).

 Lấy\pi 2 =10. Năng lượng của vật bằng

Câu hỏi: 70213

Câu hỏi số 9:

Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng có biên độ 5cm. Tại VTCB là xo dãn 2,5cm. Lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất là      

Câu hỏi: 70215

Câu hỏi số 10:

Trong dao động điều hòa của một con lắc lò xo, nếu giảm khối lượng của vật nặng 20% thì số lần dao động của con lắc trong một đơn vị thời gian:  

Câu hỏi: 70220

Câu hỏi số 11:

Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì 2 s, con lắc đơn có chiều dài 2l dao động điều hòa với chu kì là

 

Câu hỏi: 70223

Câu hỏi số 12:

Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

Câu hỏi: 70226

Câu hỏi số 13:

Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì:

 

Câu hỏi: 70228

Câu hỏi số 14:

Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là :

Câu hỏi: 70231

Câu hỏi số 15:

Cho các chất sau: không khí ở 00C, không khí ở 250C, nước và sắt. Sóng âm truyền nhanh nhất trong

Câu hỏi: 70233

Câu hỏi số 16:

Tại điểm M cách tâm sóng một khoảng x có phương trình dao động

uM=4cos(200\pi t-\frac{2\pi x }{\lambda})cm. Tần số của sóng là : 

Câu hỏi: 70237

Câu hỏi số 17:

Một nguồn âm dìm trong nước có tần số f = 500Hz. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng cách nhau 25cm luôn lệch pha nhau \frac{\pi }{4}. Vận tốc truyền sóng nước là:

Câu hỏi: 70241

Câu hỏi số 18:

Một sợi dây đàn hồi dài 100cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền với tần số 50Hz, trên dây đếm được năm nút sóng, kể hai nút A, B. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

Câu hỏi: 70242

Câu hỏi số 19:

Hai điểm A, B trên mặt nước dao động cùng tần số 15Hz, cùng biên độ và cùng pha,vận tốc

truyền sóng trên mặt nước là 22,5cm/s,AB = 9cm.Trên mặt nước quan sát được bao nhiêu gợn lồi trừ A,B

Câu hỏi: 70246

Câu hỏi số 20:

Tại hai điểm A nà B trên mặt nước dao động cùng tần số 16Hz, cùng pha, cùng biên độ. Điểm

M trên mặt nước dao động với biên độ cực đại với MA = 30cm, MB = 25,5cm, giữa M và trung trực của

AB có hai dãy cực đại khác thì vận tốc truyền sóng trên mặt nước là :

Câu hỏi: 70250

Câu hỏi số 21:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện?

Câu hỏi: 70252

Câu hỏi số 22:

Đặt điện áp xoay chiều u=U_{0}cos100\pi t(V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100 Ω , tụ điện có điện dung \frac{10^{-4}}\pi {}F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Để điện áp hai đầu điện trở trễ pha \frac{\pi }{4} so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB thì độ tự cảm của cuộn cảm bằng

Câu hỏi: 70261

Câu hỏi số 23:

Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Biết N1 = 10N2. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều u = U0cosωt thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

Câu hỏi: 70265

Câu hỏi số 24:

Mạch dao động điện tử gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{1}{\pi } mH và tụ điện có điện dung \frac{4}{\pi }nF . Tần số dao động riêng của mạch là :

       

Câu hỏi: 70270

Câu hỏi số 25:

Đặt điện áp u=U_{0}cos(100\pi t-\frac{\pi }{6})(V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i=I_{0}cos(100\pi t+\frac{\pi }{6})(A) . Hệ số công suất của đoạn mạch bằng :

Câu hỏi: 70274

Câu hỏi số 26:

Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i=2cos(100\pi t(A) . Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là :

Câu hỏi: 70279

Câu hỏi số 27:

Đặt điện áp u=100cos100\pi t(V)   vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{1}{\pi } . Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:

Câu hỏi: 70284

Câu hỏi số 28:

Đặt điện áp xoay chiều u=200\sqrt{2}cos100\pi t(V)  vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 100Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện là u_{c}=100\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{2})(V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

Câu hỏi: 70289

Câu hỏi số 29:

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều u=U0sinωt. Kí hiệu UR, UL, UC tương ứng là hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C . Nếu UR = 0,5UL ­=  UC thì dòng điện qua đoạn mạch

Câu hỏi: 70293

Câu hỏi số 30:

Đoạn mạch xoay chiều gồm hai trong 3 phần tử R, L, C  mắc nối tiếp . Biết hiệu điện thế tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạch u =  160cos(100πt)(V) và cường độ dòng điện tức thời qua mạch  i = 2\sqrt{2} cos(100πt - π/4)A . Hai phần tử đó có gíá trị là : 

Câu hỏi: 70295

Câu hỏi số 31:

Khung dây kim loại phẳng có diện tích S = 40 cm2, có N = 1 000 vòng dây, quay đều với tốc độ 3 000 vòng/phút quanh quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều B = 0,01 T. Suất điện động cảm ứng e xuất hiện trong khung dây có trị hiệu dụng bằng

Câu hỏi: 70299

Câu hỏi số 32:

Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i=I_{0}cos100\pi t ,  tính bằng giây (s). Trong khoảng thời gian từ 0 (s) đến 0,01 (s), cường độ tức thời của dòng điện có giá trị bằng 0,5I0 vào thời điểm

Câu hỏi: 70303

Câu hỏi số 33:

Chọn câu trả lời đúng.Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc

         

Câu hỏi: 70304

Câu hỏi số 34:

Con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết khối lượng của vật là 0,5kg; nó qua vị trí cân bằng với tốc độ bằng 40cm/s Cơ năng của con lắc bằng:

Câu hỏi: 70305

Câu hỏi số 35:

Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng :

Câu hỏi: 70306

Câu hỏi số 36:

Nguồn sóng có phương trình u=2cos(2\pi t+\frac{\pi }{4})(cm)  (cm). Biết sóng lan truyền có b ước sóng 0,4m. Coi biên độ sóng không đổi. Phương trình sóng tại điểm nằm trên phương truyền sóng cách nguồn sóng 10cm là

Câu hỏi: 70307

Câu hỏi số 37:

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Biết tụ điện có điện dung C. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

Câu hỏi: 70311

Câu hỏi số 38:

Đặt điện áp xoay chiều u = 300cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm tụ điện có dung kháng ZC = 200Ω , điện trở thuần R = 100 Ω và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL = 200 Ω. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong đoạn mạch này bằng

Câu hỏi: 70313

Câu hỏi số 39:

Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L cà tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng không đổi. Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn, đo điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện, hai đầu cuộn dây thì số chỉ của vôn kế tương ứng là U, UC và UL. Biết U = UC = 2UL. Hệ số công suất của mạch điện là

Câu hỏi: 70316

Câu hỏi số 40:

Trong một mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha j (với 0 <φ< 0,5π) so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó

          

Câu hỏi: 70324