Câu hỏi số 1:

Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc đơn dài l_{1} thực hiện được 5 dao động bé, con lắc đơn dài l_{2} thực hiện được 9 dao động bé. Hiệu chiều dài dây treo của hai con lắc là 112cm. Tính độ dài l_{1} và l_{2}  của hai con lắc.

Câu hỏi: 69711

Câu hỏi số 2:

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8cm và 6cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể là:

Câu hỏi: 69712

Câu hỏi số 3:

Cường độ dòng điện trong mạch phân nhánh có dạng i=2\sqrt{2}cos100\pi t(A). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

Câu hỏi: 69713

Câu hỏi số 4:

Vận tốc truyền sóng cơ học lớn nhất trong môi trường...

Câu hỏi: 69714

Câu hỏi số 5:

Một con lắc lò xo bố trí nằm ngang, vật nặng dao động điều hòa với A = 10 cm, T = 0,5 s. Khối lượng của vật nặng  là m = 250 g, lấy \pi ^{2}= 10 . Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật nặng có giá trị là

Câu hỏi: 69715

Câu hỏi số 6:

Chọn câu trả lời đúng. Hai sóng nào sau đây không giao thoa được với nhau:

Câu hỏi: 69716

Câu hỏi số 7:

Phát biểu nào sau đây không đúng với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần?

Câu hỏi: 69717

Câu hỏi số 8:

Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40N/m. Người ta kéo quả nặng ra khỏi VTCB một đoạn 4cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Cơ năng dao động của con lắc là:

Câu hỏi: 69718

Câu hỏi số 9:

Một con lắc đơn có chu kỳ 1s khi dao động ở nơi có g =\pi2 m/s2. Chiều dài con lắc là:

Câu hỏi: 69719

Câu hỏi số 10:

Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M

Câu hỏi: 69720

Câu hỏi số 11:

Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng?

Câu hỏi: 69721

Câu hỏi số 12:

Sóng âm là sóng cơ học có tần số khoảng.

Câu hỏi: 69722

Câu hỏi số 13:

Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng \lambda Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài  ngắn nhất của dây phải thoả mãn điều kiện nào?

Câu hỏi: 69723

Câu hỏi số 14:

Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 16Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d1 = 30cm, d2 = 25,5cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực tiểu khác nhau. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

Câu hỏi: 69725

Câu hỏi số 15:

Tại cùng một vị trí, nếu chiều dài con lắc đơn giảm 4 lần thì chu kì dao động điều hòa của nó:

Câu hỏi: 69728

Câu hỏi số 16:

Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau đây để làm giảm hao phí điện năng trong quá trình truyền tải đi xa?

Câu hỏi: 69730

Câu hỏi số 17:

Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2m đầu A cố định, đầu B tự do, dao động với tần số f = 85Hz. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 bụng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu hỏi: 69731

Câu hỏi số 18:

Khi có sóng dừng trên một dây AB căng ngang thì thấy có 7 bụng trên dây, tần số sóng là 42Hz. Với dây AB và tốc độ truyền sóng như trên, muốn trên dây có 5 bụng thì tần số phải là

Câu hỏi: 69732

Câu hỏi số 19:

Dao động tắt dần là dao động có :

Câu hỏi: 69733

Câu hỏi số 20:

Xét hai dao động có phương trình x_{1}=A_{1}cos(\omega t+\varphi _{1})  và x_{2}=A_{2}cos(\omega t+\varphi _{2}). Pha ban đầu của  dao động tổng hợp được xác định bởi biểu thức

Câu hỏi: 69734

Câu hỏi số 21:

Con lắc đơn chiều dài 1m, thực hiện 10 dao động mất 20s ( lấy \pi = 3,14 ). Gia tốc trọng trường tại nơi thí nghiệm:

Câu hỏi: 69735

Câu hỏi số 22:

Rôto của máy phát điện xoay chiều là một nam châm có 3 cặp cực từ, quay với tốc độ 1200 vòng/phút

Câu hỏi: 69736

Câu hỏi số 23:

Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch, ta phải

Câu hỏi: 69738

Câu hỏi số 24:

Một vật dao động điều hòa, quãng đường vật đi được trong một chu kì là 16cm. Biên độ dao động của vật là

Câu hỏi: 69740

Câu hỏi số 25:

Cho mạch RLC nối tiếp có U = 200V; R = 40\sqrt{3}\Omega ; L = \frac{0,5}{\pi } H;

C =\frac{10^{-3}}{9\pi } F; f = 50 Hz. Cường độ hiệu dụng trong mạch bằng

Câu hỏi: 69743

Câu hỏi số 26:

Đặt vào hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp u=220\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{2})(V)  thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i=2\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{4})(A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là

Câu hỏi: 69748

Câu hỏi số 27:

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 40 \Omega và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha \frac{\pi }{3}  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng

Câu hỏi: 69751

Câu hỏi số 28:

Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, R biến đổi. Biết L = 1/\piH; C = 10-3/4\piF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều uAB = 75\sqrt{2} cos100\pit(V). Công suất trên toàn mạch là P = 45W. Điện trở R có giá trị bằng bao nhiêu?

Câu hỏi: 69762

Câu hỏi số 29:

Đặt vào một đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế  u=U_{0}cos(\omega t)V thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i=I_{0}cos(\omega t-\frac{\pi }{3})A . Quan hệ giữa các trở kháng trong đoạn mạch này thỏa mãn:\frac{\pi }{3}\Rightarrow Z_{L}

Câu hỏi: 69763

Câu hỏi số 30:

Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V. Khi đó  điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484V. Bỏ qua hao phí của máy. Số vòng dây cuộn thứ cấp là

Câu hỏi: 69764

Câu hỏi số 31:

Một vật dao động điều hòa có chu kì T = 0,2 s,  biên độ 5cm. Tốc độ của vật tại li độ x = +3cm là

Câu hỏi: 69765

Câu hỏi số 32:

Sóng ngang là sóng có phương dao động …

Câu hỏi: 69766

Câu hỏi số 33:

Một chất điểm dao động tắt dần có tốc độ cực đại giảm đi 5% sau mỗi chu kỳ. Phần năng lượng của chất điểm bị giảm đi trong một dao động là: 

Câu hỏi: 69767

Câu hỏi số 34:

Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là:

Câu hỏi: 69768

Câu hỏi số 35:

Chọn công thức đúng liên hệ giữa  bước sóng, vận tốc truyền sóng, chu kỳ và tần số:

Câu hỏi: 69769

Câu hỏi số 36:

Sóng truyền từ M đến N dọc theo phương truyền sóng với bước sóng \lambda =120cm . Tính khoảng cách  d = MN biết rằng sóng tại N trễ pha hơn sóng tại M là \frac{\pi }{3} .

Câu hỏi: 69770

Câu hỏi số 37:

Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp có L thuần cảm. Biểu thức nào dưới đây là biểu thức xác định tổng trở của mạch.

Câu hỏi: 69771

Câu hỏi số 38:

Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào

Câu hỏi: 69772

Câu hỏi số 39:

Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = \frac{1}{2\pi }H) và tụ điện có điện dung C=\frac{10^{-4}}{3\pi }(F) . Biết tần số dòng điện trong mạch là 50 Hz. Tổng trở của mạch là

Câu hỏi: 69773

Câu hỏi số 40:

Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh và một ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch. Cuộn dây có r = 10 \Omega, L=\frac{1}{10\pi }H Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế dao động điều hoà có giá trị hiệu dụng là U = 50 V và tần số f = 50 Hz. Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C1

Câu hỏi: 69776