Câu hỏi số 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: 69795

Câu hỏi số 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện?

Câu hỏi: 69796

Câu hỏi số 3:

Tại một nơi trên mặt đất , con lắc đơn thứ có chiều dài l1 dao động điều hòa với chu kỳ T1= 0,8 s, con lắc có chiều dài l1 + l2 dao động điều hòa với chu kỳ T = 1s.chu kỳ của con lắc có chiều dài l2

Câu hỏi: 69797

Câu hỏi số 4:

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha dựa trên

Câu hỏi: 69798

Câu hỏi số 5:

Chọn câu trả lời đúng . Cường độ âm tại một đêm trong môi trường truyền âm là 10-5 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I= 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng

Câu hỏi: 69799

Câu hỏi số 6:

Sóng (cơ học) ngang

Câu hỏi: 69800

Câu hỏi số 7:

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm

Câu hỏi: 69801

Câu hỏi số 8:

Một con lắc lò xo  có độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa với biên độ  4 cm .Động năng của vật ở li độ 3 cm là

Câu hỏi: 69802

Câu hỏi số 9:

Mạch điện nối tiếp gồm R = 100 Ω, cuộn thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Mắc mạch điện vào nguồn 220 V – 50Hz. Điều chỉnh C để cường độ hiệu dụng có giá trị cực đại. Công suất của mạch là

Câu hỏi: 69803

Câu hỏi số 10:

Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T = 1,2s và vận tốc cực đại khi vật qua vị trí cân bằng là 4π cm/s. Biên độ dao động của vật là

Câu hỏi: 69804

Câu hỏi số 11:

Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 2 m . Quãng đường sóng truyền đi  được trong một chu kỳ là

Câu hỏi: 69805

Câu hỏi số 12:

Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với chu kỳ:

Câu hỏi: 69806

Câu hỏi số 13:

Xét sóng dừng trên sợi dây, hai điểm bụng liên tiếp sẽ dao động

Câu hỏi: 69807

Câu hỏi số 14:

Chọn câu đúng. Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v, khi đó bước sóng được tính theo công thức

Câu hỏi: 69808

Câu hỏi số 15:

Chọn câu trả lời đúng . Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào

Câu hỏi: 69809

Câu hỏi số 16:

Một đặc tính vật lý của âm là

Câu hỏi: 69810

Câu hỏi số 17:

Cho điện áp hai đầu một mạch điện là u = 110√2cos 100 πt (V). Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời biết cường độ hiệu dụng là 4 A và điện áp sớm pha π/4 với cường độ dòng điện :

Câu hỏi: 69811

Câu hỏi số 18:

Một đoạn mạch X chỉ chứa một trong ba phần tử : hoặc R hoặc L hoặc C. Biết biểu thức điện áp ở hai đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch là u = 100√2 cos (100πt + π)(V), i = 2,5√2 cos (100πt + π/2)(A). Phần tử X là gì và có giá trị là bao nhiêu ?

Câu hỏi: 69812

Câu hỏi số 19:

Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 2cos10t (cm).Li độ của vật khi động năng bằng thế năng là

Câu hỏi: 69813

Câu hỏi số 20:

Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều là u = 220cos120πt (V). Tần số dòng điện là

Câu hỏi: 69814

Câu hỏi số 21:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu hỏi: 69815

Câu hỏi số 22: Vận dụng

Cho đoạn mạch xoay chiều R, C mắc nối tiếp. R = 100 Ω, UC = 1,5UR, tần số của dòng điện xoay chiều f = 50Hz. Tổng trở của mạch và điện dung của tụ có giá trị nào sau đây?

Câu hỏi: 69818

Câu hỏi số 23:

Đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần,

Câu hỏi: 69819

Câu hỏi số 24:

Hai dao động cùng pha  khi độ lệch pha giữa chúng là

Câu hỏi: 69821

Câu hỏi số 25:

Con lắc đơn có chu kì bằng 1,5s khi nó dao động ở nơi có gia tốc trọng trường g = 9,80 m /s2. Chiều dài của lò xo là

Câu hỏi: 69822

Câu hỏi số 26:

Cho 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số . Biên độ của 2 dao động là A1 = 1,5cm và A2 = \frac{\sqrt{3}}{2} cm. Pha ban đầu của 2 dao động là φ 1 = 0 và φ 2 = π/2.Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp có các trị số :

Câu hỏi: 69895

Câu hỏi số 27:

Quan sát sóng dừng trên dây AB dài l = 2,4 m ta thấy có 7 điểm đứng yên, kể cả hai điểm ở hai đầu A và B. Biết tần số sóng là 25 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu hỏi: 69897

Câu hỏi số 28:

Một đoạn mạch R,L,C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt. Biểu thức nào sau đây cho trường hợp có cộng hưởng điện ?

Câu hỏi: 69898

Câu hỏi số 29:

Máy biến áp có số vòng của cuộn sơ cấp là 250 vòng, cuộn thứ cấp 5000 vòng, cường độ hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là 4 Hỏi cường độ hiệu dụng trong cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?

Câu hỏi: 69899

Câu hỏi số 30:

Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc

Câu hỏi: 69900

Câu hỏi số 31:

Điện áp hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp là u = 200√2cos (100 πt – π/3) (V) và cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i = √2cos 100 πt (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng

Câu hỏi: 69902

Câu hỏi số 32:

Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp dao động ngược pha theo phương thẳng đứng tại 2 điểm A và B cách nhau 7,8 cm . Biết bước sóng là 1,2 cm . Số điểm có biên độ dao động cực đại nằm trên đoạn AB là

Câu hỏi: 69903

Câu hỏi số 33:

Chọn câu đúng. Sóng dừng xảy trên dây đàn hồi 2 đầu cố định khi

Câu hỏi: 69904

Câu hỏi số 34:

Dòng điện xoay chiều là dòng điện

Câu hỏi: 69906

Câu hỏi số 35:

Một lò xo có chiều dài ban đầu lo = 25cm , khi treo vật m vào thì lò xo có chiều dài 29 cm.Lấy g = 10 m/s 2  và π2 ≈ 10. Kích thích cho vật dao động điều hoà thì vật có chu kỳ là

Câu hỏi: 69907

Câu hỏi số 36:

Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật gồm 200 vòng dây quay trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 T với tốc độ góc không đổi 40 rad/s, diện tích của khung dây S = 400cm2, trục quay của khung vuông góc với đường sức từ. Giá trị cực đại của suất điện động trong khung dây bằng

Câu hỏi: 69908

Câu hỏi số 37:

Vận tốc trong dao động điều hòa

Câu hỏi: 69909

Câu hỏi số 38:

Khi cường độ âm tăng gấp 10 lần thì mức cường độ âm là 10dB. Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm là:

Câu hỏi: 69911

Câu hỏi số 39: Vận dụng

Đoạn mạch gồm tụ C = \frac{1}{5000\pi } F nối tiếp với cuộn thuần cảm L = \frac{0,2}{\pi } H, dòng điện tức thời qua mạch có dạng i = 0,5 cos 100 πt (A). Biểu thức điện áp tức thời ở hai đầu mạch điện là

Câu hỏi: 69913

Câu hỏi số 40:

 Trong các phương án truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều sau đây, phương án nào tối ưu ?

Câu hỏi: 69915