Câu hỏi số 1:

Trong không khí khi sóng âm lan truyền qua với vận tốc đều, các phân tử không khí sẽ

Câu hỏi: 68892

Câu hỏi số 2:

Một con lắc lò xo dao động với biên độ không đổi. Nếu tăng khối lượng vật nặng lên hai lần thì

Câu hỏi: 68893

Câu hỏi số 3:

Một con lắc đơn dao động nhỏ tại một vị trí. Khi vật nặng có khối lượng m thì chu kì dao động là 2s. Khi vật nặng có khối lượng m’ = 2m thì chu kì dao động là

Câu hỏi: 68894

Câu hỏi số 4:

Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp nhau là là 4m và có 3 đỉnh sóng qua mặt trong  4s. Tốc độ sóng trên mặt nước là

Câu hỏi: 68895

Câu hỏi số 5:

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình: x1 = A1sin(ωt + φ1)cm, x2 = A2cos(ωt + φ2)cm. Thì biên độ của dao động tổng hợp lớn nhất khi

Câu hỏi: 68897

Câu hỏi số 6:

Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

Câu hỏi: 68898

Câu hỏi số 7:

Con  lắc lò xo có m = 0,4 kg ; k = 160 N/m dao động điều hoà theo phương ngang . Khi ở li độ 2 cm thì vận tốc của vật bằng 40 cm/s . Năng lượng dao động của vật là

Câu hỏi: 68899

Câu hỏi số 8:

Con lắc đơn có chiều dài l = 1m, khối lượng vật nặng là  m = 90g  dao động với biên độ góc α0 = 60 tại nơi có gia tốc trọng trường g =10 m/s2. Cơ năng dao động điều hoà của con lắc có giá trị bằng

Câu hỏi: 68900

Câu hỏi số 9:

Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, có R = 30 Ω, ZC = 30 Ω, ZL= 60 Ω. Kết luận nào SAI ?

Câu hỏi: 68901

Câu hỏi số 10:

Chọn câu trả lời đúng. Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 45cm thì nước trong xô bị sóng sánh mạnh nhất. Chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là 0,3s. Vận tốc của người đó là

Câu hỏi: 68902

Câu hỏi số 11:

Một con lắc lò xo có khối lượng m=500g dao động điều hòa với T=2 s (lấyπ2 = 10). Độ cứng của lò xo là

Câu hỏi: 68903

Câu hỏi số 12:

Một vật nhỏ khối lượng 500g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức : F = - 0,8 cos 4t  (N). Dao động của vật có biên độ là :

Câu hỏi: 68905

Câu hỏi số 13:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện?

Câu hỏi: 68906

Câu hỏi số 14:

Một vật dao động điều hoà với tần số f = 5Hz. Tại thời điểm t1(s) vật có động năng bằng 3 lần thế năng. Tại thời điểm t= (t1+ \frac{1}{30}) (s) động năng của vật

Câu hỏi: 68908

Câu hỏi số 15:

Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai nguồn sóng bằng

Câu hỏi: 68909

Câu hỏi số 16:

Chọn câu sai. Độ lớn cực đại của li độ x, vận tốc v và gia tốc a trong dao động điều hòa liên hệ nhau theo công thức

Câu hỏi: 68910

Câu hỏi số 17:

Một vật dao động điều hòa khi đi từ vị trí

Câu hỏi: 68911

Câu hỏi số 18:

Khi có sóng dừng trên dây AB (A cố định) thì

Câu hỏi: 68912

Câu hỏi số 19:

Sóng dừng trên dây dài 1m với vật cản cố định, tần số f = 80Hz. Tốc độ truyền sóng là 40m/s. Cho các điểm M1, M­2,M3 trên dây và lần lượt cách vật cản cố định là 12,5 cm, 37,5 cm, 62,5 cm.

Câu hỏi: 68913

Câu hỏi số 20:

Mức cường độ âm tại điểm A là 100dB và tại điểm B là 60 dB. Hãy so sánh cường độ âm tại A (IA) với cường độ âm tại B (IB)

Câu hỏi: 68914

Câu hỏi số 21:

Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất?

Câu hỏi: 69135

Câu hỏi số 22:

Giao thoa trên mặt nước hai nguồn cùng tần số, cùng pha với bước sóng 2,5cm.

 Khoảng cách hai nguồn S1S2=9cm. Có bao nhiêu gợn sóng trong khoảng giữa S1và S2

Câu hỏi: 69136

Câu hỏi số 23:

Cho một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước và dao động điều hoà với tần số f = 20 (Hz). Người ta thấy rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d = 10 (cm) luôn dao động ngược pha với nhau. Tính vận tốc truyền sóng, biết rằng vận tốc đó chỉ vào khoảng từ 0,8 (m/s) đến 1 (m/s).

Câu hỏi: 69137

Câu hỏi số 24:

Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng điện áp hiệu dụng ở nơi truyền tải lên 10 lần thì công suất hao phí trên đường dây

Câu hỏi: 69138

Câu hỏi số 25:

Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu uR , uL , uC tương ứng là hiệu điện thế tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các hiệu điện thế này là 

Câu hỏi: 69139

Câu hỏi số 26:

Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 100 Ω , cuộn cảm có L= \frac{2}{\pi } H và  tụ điện C = \frac{10^{-4}}{\pi } F được mắc nối tiếp với nhau , hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 

u = 100.cos100πt (v) . Tổng trở của đoạn mạch là:                       

Câu hỏi: 69140

Câu hỏi số 27:

Một cuộn dây mắc vào nguồn xoay chiều u = 200sin100 πtV, thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là: i = √2cos(100 πt – π/3)  (A). Hệ số tự cảm L của cuộn dây có trị số

Câu hỏi: 69141

Câu hỏi số 28:

Máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng, điện áp và cường độ ở mạch sơ cấp là 120 V , 0,8 A. Mạch thứ cấp chỉ điện trở thuần. Điện áp và công suất ở mạch thứ cấp là

Câu hỏi: 69142

Câu hỏi số 29:

Đặt điện áp xoay chiều  u=120\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{3})vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có R = 100√3 Ω ;L = 2/π (H); C = \frac{10^{-4}}{\pi } F. Biểu thức dòng điện qua mạch là: 

Câu hỏi: 69145

Câu hỏi số 30:

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100 πt  (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100Ω, tụ điện có điện dung \frac{10^{-4}}{\pi } F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Để điện áp hai đầu điện trở trễ pha π/4  so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB thì độ tự cảm của cuộn cảm bằng 

Câu hỏi: 69147

Câu hỏi số 31:

Cho đoạn mạch RC có R = 15 Ω. Khi cho dòng điện xoay chiều có i = I0 cos (100πt ) (A) qua mạch thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch AB là UAB­ = 50 V, UC = \frac{4}{3}UR. Công suất của mạch là

Câu hỏi: 69149

Câu hỏi số 32:

Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó L là cuộn dây thuần cảm có cảm kháng

ZL=14 Ω, điện trở thuần R = 8Ω, tụ điện có dung kháng ZC = 6 Ω, biết hiệu điện thế hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng là 200(V), Hiệu điện thế hiệu dụng hai điểm MB là:

Câu hỏi: 69150

Câu hỏi số 33:

Khi nói về các đặc trưng sinh lý của âm

Câu hỏi: 69162

Câu hỏi số 34:

Trong thí nghiệm về hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp Avà B dao động với tần số f=13(Hz) . Tại 1 điểm M cách nguồn AB những khoảng d1=19(cm) và d2=21(cm), sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB  không có cực đại nào khác. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước?

Câu hỏi: 69163

Câu hỏi số 35:

Nếu trong một mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch, thì đoạn mạch này gồm

Câu hỏi: 69164

Câu hỏi số 36:

Một đoạn mạch X chỉ chứa một trong ba phần tử : hoặc R hoặc L hoặc C. Biết biểu thức điện áp ở hai đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch là u = 100√2cos(100πt + π)(V),

 i = 2,5√2 cos (100πt + π/2)(A). Phần tử X là gì và có giá trị là bao nhiêu ?

Câu hỏi: 69165

Câu hỏi số 37:

Một vật dao động điều hòa có phương trình: x = Acos(ωt - π/3 ). Gốc thời gian t = 0 đã được chọn

Câu hỏi: 69166

Câu hỏi số 38:

Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế một chiều 9V thì cường độ dòng điện trong cuộn dây là 0,5A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50Hz và có giá trị hiệu dụng là 9V thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây là 0,3A. Điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây có giá trị là:

Câu hỏi: 69167

Câu hỏi số 39:

Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8cm và 12cm, biên độ dao động tổng hợp không  thể là

Câu hỏi: 69168

Câu hỏi số 40:

Đặt điện áp xoay chiều u = 200√2cos100πt (V) vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 100Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện là uC = 100√2 cos(100πt - π /2) (V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

Câu hỏi: 69169