Câu hỏi số 1:

Hai dao động điều hòa x1 và x2 có cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ bằng 7cm. Biết dao động tổng hợp có biên độ 7cm. Khi đó, x1 và x2:

Câu hỏi: 67966

Câu hỏi số 2:

Công thức tính tần số dao động của một con lắc đơn là: 

Câu hỏi: 67967

Câu hỏi số 3:

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt: x1=cos(t + π/4) và x2 = cos(t + 3π/4) Phương trình dao động tổng hợp của x1 và x2 là:

Câu hỏi: 67969

Câu hỏi số 4:

Khi nói về lực kéo về trong dao động điều hòa theo phương ngang của con lắc lò xo, điều nào là sai:

Câu hỏi: 67970

Câu hỏi số 5:

Tại một nơi con lắc đơn dao động điều hòa có chu kỳ là 2s. Nếu chiều dài con lắc tăng thêm 21cm thì chu kỳ dao động là 2,2s. Chiều dài ban đầu của con lắc là: 

Câu hỏi: 67971

Câu hỏi số 6:

Khi nói  về dao động điều hòa, điều nào sau đây sai:

Câu hỏi: 67972

Câu hỏi số 7:

Vật dao động điều hòa có chu kỳ là T. Ở thời điểm t vật đang qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Sau bao lâu vật ở vị trí biên dương:

Câu hỏi: 67973

Câu hỏi số 8:

Vật dao động điều hòa có phương trình: x = 5cos(10πt + π/2)cm Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là:

Câu hỏi: 67974

Câu hỏi số 9:

Chu kỳ dao động con lắc lò xo thay đổi thế nào nếu khối lượng quả cầu tăng lên 4 lần

Câu hỏi: 67975

Câu hỏi số 10:

Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo biên độ A. Tại thời điểm con lắc có li độ x = A/2  thì tỉ số giữa động năng và thế năng của con lắc là:

Câu hỏi: 67976

Câu hỏi số 11:

Con lắc  lắc lò xo có  m = 0,4kg ; k = 160 N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng.biết khi vật có li độ 2 cm  thì vật có vận tốc 40 cm/s. Năng lượng dao động của vật là

Câu hỏi: 67977

Câu hỏi số 12:

Chọn đáp án đúng. Mức cường độ âm L của một âm có cường độ âm I được xác định bằng công thức ( I0 là cường độ âm chuẩn):

Câu hỏi: 67979

Câu hỏi số 13:

Chọn câu sai:

Câu hỏi: 67980

Câu hỏi số 14:

Sóng âm truyền trong không khí. Khi tần số tăng 2 lần thì vận tốc truyền âm:

Câu hỏi: 67981

Câu hỏi số 15:

Trong giao thoa sóng trên mặt nước, tốc độ truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40Hz. Khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn S1, S2 là:

Câu hỏi: 67982

Câu hỏi số 16:

Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với tốc độ 10 cm/s. Phương trình dao động tại điểm O trên phương truyền là u0=5cosπt cm Phương trình sóng tại M sau O và cách O một đoạn 10cm là:

Câu hỏi: 67983

Câu hỏi số 17:

Dây AB dài 2m, hai đầu cố định, tạo sóng dừng với tần số 50 Hz, trên dây có năm nút sóng (kể cả hai đầu). Tốc độ truyền sóng trên dây:

Câu hỏi: 67984

Câu hỏi số 18:

Tại điểm M cách tâm sóng một khoảng x có phương trình: Um = 4cos(200πt - 2πx/λ) cm . Tần số của sóng có giá trị là:

Câu hỏi: 67986

Câu hỏi số 19:

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt bể thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s. Khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2m. Tốc độ truyền sóng trên mặt bể là:

Câu hỏi: 67987

Câu hỏi số 20:

Trong mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. Đại lượng nào sau đây tỉ lệ với tần số của dòng điện:

Câu hỏi: 67988

Câu hỏi số 21:

Trong đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. Gọi u, uR, uL, uC lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu của cả đoạn mạch, của điện trở R, của cuộn thuần cảm L, và của tụ điện C. Tìm câu sai:

Câu hỏi: 67989

Câu hỏi số 22:

Khi đặt u= U0cosωt vào hai đầu một đoạn mạch thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0cos(ωt - π/2) Khi đó đoạn mạch gồm có 

Câu hỏi: 67990

Câu hỏi số 23:

Đặt điện áp u = 200√2 cos(ωt + π/6 ) V vào hai đầu một đoạn mạch, dòng điện tức thời trong mạch là i= 2√2 cos(ωt - π/6) A .Điện trở của đoạn mạch là:

Câu hỏi: 67991

Câu hỏi số 24:

Mạch R, L, C nối tiếp. Thay đổi R để công suất cực đại. Tìm hệ số công suất

Câu hỏi: 67992

Câu hỏi số 25:

Một mạch điện xoay chiều gồm R = 50 Ω  mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm L. Dòng điện xoay chiều trong mạch có giá trị hiệu dụng 0,5A, tần số 50Hz. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch là 25√2 V. Độ tự cảm L là

Câu hỏi: 67993

Câu hỏi số 26:

Đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt u = U0 cos(ωt - π/6 )  lên hai đầu đoạn mạch thì i = I0 cos(ωt + π/3 )  Đoạn mạch chứa:

Câu hỏi: 67994

Câu hỏi số 27:

Cho đoạn mạch R, L, C,L =1/π H Đặt điện áp u= 120√2 cos100 πt V vào giữa hai đầu đoạn mạch. Khi điện áp hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau, công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

Câu hỏi: 67995

Câu hỏi số 28:

Cho đoạn mạch xoay chiều gồm R nối tiếp C. Điện áp giữa hai đầu mạch u= 100√2 cos100πt (V)  Biết cường độ dòng điện hiệu dụng là √3 A và lệch pha π/3  so với điện áp hai đầu mạch. Giá trị của R và C là:

Câu hỏi: 67997

Câu hỏi số 29:

Điện năng truyền tải đi xa thường bị tiêu hao, chủ yếu do tỏa nhiệt trên đường dây. Gọi R là điện trở đường dây, P là công suất điện được truyền đi, U là điện áp tại nơi phát, cosφ là hệ số công suất của mạch điện thì công suất tỏa nhiệt trên dây là

Câu hỏi: 67998

Câu hỏi số 30:

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một cuộn cảm thuần. Nếu tăng độ tự cảm lên 3 lần và giảm tần số điện áp xuống 9 lần thì cảm kháng sẽ:

Câu hỏi: 67999

Câu hỏi số 31:

Đặt điện áp xoay chiều có tần số f vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu đoạn mạch nhanh pha hay chậm pha so với cường độ dòng điện của đoạn mạch là tùy thuộc:

Câu hỏi: 68000

Câu hỏi số 32:

Tìm kết luận đúng nhất:

Câu hỏi: 68007

Câu hỏi số 33:

Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích cực đại là Q0. cường độ dòng điện cực đại là I0, chu kỳ dao động điện từ trong mạch là

Câu hỏi: 68008

Câu hỏi số 34:

Mạch chọn sóng có L=30μHvà C = 4,8pF  sẽ thu sóng điện từ có bước sóng là:

Câu hỏi: 68009

Câu hỏi số 35:

Tính độ lớn của cường độ dòng điện qua cuộn dây khi năng lượng điện trường của tụ điện bằng ba lần năng lượng từ trường của cuộn dây. Biết cường dộ dòng điện cực đại qua cuộn dây là 36mA.

Câu hỏi: 68010

Câu hỏi số 36:

Một vật rắn quay quanh một trục cố định đi qua vật có phương trình dao động  φ = 10 + t2 (φ  tính bằng rad, t tính bằng s). Tốc độ góc và góc mà vật quay được sau 5s kể từ lúc t = 0 lần lượt là:

Câu hỏi: 68011

Câu hỏi số 37:

Phương trình nào biểu diễn chuyển động quay nhanh dần đều:

Câu hỏi: 68012

Câu hỏi số 38:

Một vật rắn quay đều xung quanh một trục. Một điểm M trên vật cách trục quay một khoảng R thì có:

Câu hỏi: 68013

Câu hỏi số 39:

Hai đĩa mỏng có momen quán tính lần lượt là I1 và I2 có cùng trục quay thẳng đứng. Đĩa 1 quay với tốc độ góc ω0 ta thả nhẹ đĩa 2 xuống đĩa 1, sau thời gian ngắn hai đĩa quay với tốc độ góc là:

Câu hỏi: 68014

Câu hỏi số 40:

Chu kỳ dao động con lắc đơn thay đổi thế nào nếu tăng khối lượng vật nặng lên 4 lần đồng thời tăng chiều dài dây treo lên 4 lần:

Câu hỏi: 68015

Câu hỏi số 41:

Hai con lắc lò xo có cùng độ cứng K dao động điều hòa với cơ năng toàn phần lần lượt là W1 và W2. Nếu W1 = 2W2 thì quan hệ giữa hai biên độ A1 và A2 của chúng là:

Câu hỏi: 68016

Câu hỏi số 42:

Vận tốc truyền sóng trong môi trường phụ thuộc vào 

Câu hỏi: 68017

Câu hỏi số 43:

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 13 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B những khoảng d1 = 19cm, d2=21cm. Sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB không có cực đại nào khác. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước 

Câu hỏi: 68018

Câu hỏi số 44:

Tìm phát biểu đúng.

Với một mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, so với điện áp u thì i:

Câu hỏi: 68019

Câu hỏi số 45:

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R nối tiếp tụ điện có ZC = 80Ω. Điện áp đặt vào hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng 100V thì điện áp ở hai đầu điện trở là 60V. Giá trị của điện trở là:

Câu hỏi: 68020

Câu hỏi số 46:

Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto quay với tốc độ 600 vòng/phút. Tần số của dòng điện do máy phát ra là 50 Hz. Số cặp cực của rôto là:

Câu hỏi: 68021

Câu hỏi số 47:

Đặt điện áp u= 100cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch là I = 6cos(100πt + π/3)(A )Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch là

Câu hỏi: 68023