Câu hỏi số 1:

Dao động điều hòa là

Câu hỏi: 68864

Câu hỏi số 2:

Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m và lo xo có độ cứng k, dao động điều hòa với chu kì:

Câu hỏi: 68874

Câu hỏi số 3:

Tại một nơi xác định, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với:

Câu hỏi: 68876

Câu hỏi số 4:

Vật có khối lượng 200g gắn vào lò xo. Con lắc này dao động điều hòa với tần số f = 10Hz.Lấy \pi ^{2}= 10 . Độ cứng của lò xo bằng

Câu hỏi: 68884

Câu hỏi số 5:

Một con lắc lò xo độ cứng k = 20 N/m DĐĐH với biên độ  4 cm. Động năng của vật ở li độ 3 cm là

Câu hỏi: 68886

Câu hỏi số 6:

 Một con lắc đơn dài 64cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g=\pi ^{2} (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là

Câu hỏi: 68889

Câu hỏi số 7:

Dao động của hệ chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn gọi là

Câu hỏi: 68890

Câu hỏi số 8:

Một vật dao động điều hòa theo phương trình  x = 5 cos\pi t (cm). Tốc độ của vật có giá trị cực đại là:

     

Câu hỏi: 68891

Câu hỏi số 9:

Tìm nhận xét không đúng? Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số; có biên độ phụ thuộc vào

Câu hỏi: 68896

Câu hỏi số 10:

Một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể là:

  

Câu hỏi: 68904

Câu hỏi số 11:

Một vật dao động điều hòa trong một chu kỳ vật đi được quãng đường 12 cm. Biên độ dao động của vật là:

Câu hỏi: 68907

Câu hỏi số 12:

Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào:

 

Câu hỏi: 68915

Câu hỏi số 13:

Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm. Vận tốc truyền sóng trên đây là:               

Câu hỏi: 68916

Câu hỏi số 14:

Hai sóng kết hợp là

Câu hỏi: 68917

Câu hỏi số 15:

 Người ta dựa vào sóng dừng để

Câu hỏi: 68918

Câu hỏi số 16:

Một sợi dây đàn hồi dài 60cm, được rung với tần số 50Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, hai đầu là hai nút sóng. Vận tốc sóng trên dây là :

Câu hỏi: 68919

Câu hỏi số 17:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước ,2 nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 16Hz và cùng pha. Điểm M trên mặt nước cách A la 30cm và cách B là 25,5cm nằm trên đường cong cực đại thứ 2 tính từ đường trung trực của AB .Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

Câu hỏi: 68920

Câu hỏi số 18:

Âm sắc của âm là một đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây của âm?

 

Câu hỏi: 68921

Câu hỏi số 19:

Sóng âm là những dao động cơ có tần số

Câu hỏi: 68922

Câu hỏi số 20:

Một nguồn âm O xem như nguồn điểm, phát âm trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm. Ngưỡng nghe của âm đó là Io = 10-12 W/m2. Tại một điểm A ta đo được mức cường độ âm là L = 70 dB. Cường độ âm I tại A có giá trị là:

Câu hỏi: 68923

Câu hỏi số 21:

Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng?.

Câu hỏi: 68924

Câu hỏi số 22:

Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch xoay chiều là . Điện áp hiệu dụng là

Câu hỏi: 68928

Câu hỏi số 23:

Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần?

Câu hỏi: 68929

Câu hỏi số 24:

Điện áp U=200\sqrt{2}cos\omega t (V) đặt vào hai đầu một cuộn cảm thuần thì tạo ra dòng điện có cường độ hiệu dụng I = 2A. Cảm kháng có giá trị là bao nhiêu?

Câu hỏi: 68934

Câu hỏi số 25:

Công thức nào sau đây không đúng đối với mạch R LC nối tiếp ?

Câu hỏi: 68941

Câu hỏi số 26:

Trong đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp, tần số dòng điện bằng 50Hz, cuộn dây thuần cảm có L = 0,2 H. Muốn có hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra trong đoạn mạch thì điện dung của tụ là

Câu hỏi: 68949

Câu hỏi số 27:

Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất?

Câu hỏi: 68951

Câu hỏi số 28:

Điện áp hai đầu đoạn mạch R L C mắc nối tiếp làu = 200\sqrt{2}cos (100 \pi t -\frac{\pi }{3})(V) và cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i =\sqrt{2} cos 100\pi t (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng

Câu hỏi: 68961

Câu hỏi số 29:

Để giảm hao phí điện năng trong quá trình truyền tải đi xa thì thường sử dụng cách sau

Câu hỏi: 68965

Câu hỏi số 30:

Một máy tăng thế có số vòng dây của hai cuộn dây là 1000 vòng và 500 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện 110 V – 50 Hz. Điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp có giá trị hiệu dụng và tần số là

 

Câu hỏi: 68969

Câu hỏi số 31:

Một máy phát điện xoay chiều, rôto gồm 12 cặp cực quay 300 vòng/phút thì tần số dòng điện mà nó phát ra là

Câu hỏi: 68971

Câu hỏi số 32:

Nguyên tắc hoạt động của ĐCKĐB dựa trên

Câu hỏi: 68972

Câu hỏi số 33:

Một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 3cm thì chu kì của nó là T = 0,3s. Nếu kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 6cm thì chu kì của nó là

Câu hỏi: 68978

Câu hỏi số 34:

Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình

x_{1}=4cos(\pi t-\frac{\pi }{6})cm. và X_{2}=4cos(\pi t-\frac{\pi }{2})cm Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Câu hỏi: 68990

Câu hỏi số 35:

Quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kỳ dao động của sóng gọi là

Câu hỏi: 68992

Câu hỏi số 36:

Một nhạc cụ phát ra âm, biết hai họa âm liên tiếp có tần số hơn kém nhau 440 Hz. Âm cơ bản của nhạc cụ đó phát ra có giá trị

Câu hỏi: 68995

Câu hỏi số 37:

Đặt vào hai đầu cuộn cảm L = 1/\pi H một hiệu điện thế xoay chiều u = 141cos(100 \pit) V. Cảm kháng là

Câu hỏi: 69000

Câu hỏi số 38:

Biểu thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng trên đoạn mạch chỉ chứa tụ điện và điện trở mắc nối tiếp là 

Câu hỏi: 69015

Câu hỏi số 39:

Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế một chiều 9V thì cường độ dòng diện trong cuộn dây là 0,5A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50Hz và có giá trị hiệu dụng là 9V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 0,3A. Điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây có giá trị là:

Câu hỏi: 69016

Câu hỏi số 40:

Một đường dây có điện trở 4\Omega dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuất đến nới tiêu thụ. Điện áp hiêu dụng ở nguồn là U = 6kV, công suất nguồn cung cấp P = 510 kV. Hệ số công suất của mạch điện này là 0,85. Vậy công suất hao phí trên đường dây tải là

Câu hỏi: 69017