Câu hỏi số 1:

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối lượng m. Chu kì dao động của vật được xác định bởi biểu thức 

Câu hỏi: 69210

Câu hỏi số 2:

Điều kiện nào sau đây là điều kiện của sự cộng hưởng?

          

Câu hỏi: 69211

Câu hỏi số 3:

Tại cùng một vị trí địa lí, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kì dao động điều hoà của nó

Câu hỏi: 69217

Câu hỏi số 4:

Chu kì dao động điều hoà của con lắc lò xo phụ thuộc vào

Câu hỏi: 69218

Câu hỏi số 5:

Trong dao động điều hoà, vận tốc tức thời biến đổi

   

Câu hỏi: 69219

Câu hỏi số 6:

Một con lắc lò xo dao động điều hoà, trong quá trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 42 cm đến 34 cm  Biên độ dao động là :

Câu hỏi: 69221

Câu hỏi số 7:

Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình

 x =2 cos(10\pi  t + \frac{\pi }{4})(cm) .Chu kỳ dao động là :

         

Câu hỏi: 69224

Câu hỏi số 8:

Một chất điểm khối lượng m = 100g, dao động điều điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = 4cos(2t)cm. Cơ năng trong dao động điều hoà của chất điểm là

Câu hỏi: 69229

Câu hỏi số 9:

con lắc đơn dài 99cm có chu kỳ dao động 2s tại A.Gia tốc trọng trường tại A là

Câu hỏi: 69231

Câu hỏi số 10:

Một vật dao động điều hoà có phương trình  gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc. Hệ thức đúng là

Câu hỏi: 69233

Câu hỏi số 11:

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 400g và lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động điều hoà với cơ năng 25mJ. Khi vật qua li độ -1cm thì có vận tốc -25cm/s. Độ cứng k của lò xo bằng

Câu hỏi: 69234

Câu hỏi số 12:

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

Câu hỏi: 69236

Câu hỏi số 13:

Tại một điểm, đại lượng đo bằng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là

Câu hỏi: 69240

Câu hỏi số 14:

Một sóng có chu kỳ 0,125 s thì tần số của sóng này là

            

Câu hỏi: 69241

Câu hỏi số 15:

Một dao động hình sin có phương trình x = Acos(\omegat + \varphi) truyền đi trong một môi trường đàn hồi với vận tốc v. Bước sóng λ  thoả mãn hệ thức nào ?

Câu hỏi: 69242

Câu hỏi số 16:

Chọn câu đúng . Sóng dừng xảy trên dây đàn hồi 2 đầu cố định khi

         

Câu hỏi: 69243

Câu hỏi số 17:

Một sóng ngang truyền theo chiều dương của trục Ox, có phương trình sóng là u = 6cos(4\pit – 0,02\pix); trong đó u và x tính bằng cm, t tính bằng s. Sóng này có bước sóng là

           

Câu hỏi: 69244

Câu hỏi số 18:

Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

           

Câu hỏi: 69247

Câu hỏi số 19:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng, người ta tạo ra trên mặt chất lỏng hai nguồn A và B dao động đồng pha, cùng tần số f = 5 Hz và cùng biên độ. Trên đoạn AB ta thấy hai điểm dao động cực đại liên tiếp cách nhau 2 cm. Vận tốc truyền pha dao động trên mặt chất lỏng là

           

Câu hỏi: 69250

Câu hỏi số 20:

Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5000 m/s. Nếu độ lệch pha của sóng âm đó tại hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1 m trên cùng một phương truyền sóng là \frac{\pi }{2}  thì tần số của sóng bằng

Câu hỏi: 69252

Câu hỏi số 21:

Biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều là i = Iocos(\omegat+\varphi). Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều đó là

Câu hỏi: 69255

Câu hỏi số 22:

Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là

          

Câu hỏi: 69256

Câu hỏi số 23:

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Uocos\omegat thì độ lệch pha của điện áp u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức

Câu hỏi: 69261

Câu hỏi số 24:

Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Nếu tăng tần số của hiệu điện thế xoay chiều đặt vào hai đầu mạch thì          

   

Câu hỏi: 69262

Câu hỏi số 25:

Trong mạch R,L,C mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào

   

Câu hỏi: 69263

Câu hỏi số 26:

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 4 lần thì dung kháng của tụ điện

Câu hỏi: 69264

Câu hỏi số 27:

Cường độ dòng điện qua một tụ điện có điện dung C=\frac{250}{\pi } \mu F, có biểu thức  i=10\sqrt{2}cos100\pi t(A). Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức là

Câu hỏi: 69265

Câu hỏi số 28:

Đoạn mạch gồm điện trở R = 30 Ω  nối tiếp với tụ điện C=\frac{1}{3000\pi }F, đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 120 cos (100\pit ) (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R và hai đầu tụ C là

Câu hỏi: 69266

Câu hỏi số 29:

Mạch RLC nối tiếp. Biết UR = 60 V, UL = 100V , UC = 20V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu toàn mạch là:

Câu hỏi: 69267

Câu hỏi số 30:

Cho mạch điện xoay chiều RLC gồm điện trở 10\sqrt{3}\Omega, cuộn cảm thuần có L=\frac{1}{5\pi }H  và tụ điện có C=\frac{1}{\pi }mF . Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u=40cos(100\pi t-\frac{\pi }{3})V thì cường độ tức thời của dòng điện trong mạch là

Câu hỏi: 69269

Câu hỏi số 31:

Một đoạn mạch gồm một tụ điện có dung kháng ZC = 100  Ω và một cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL = 200  Ω mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu cuộn cảm có dạng uL = 100 cos (100\pit + \frac{\pi }{6}) (V). Biểu thức điện áp ở hai đầu tụ điện có dạng 

Câu hỏi: 69272

Câu hỏi số 32:

Đặt điện áp u=U_{0}cos (100\pi t -\frac{\pi }{3})(V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung \frac{2.10^{-4}}{\pi }(F) . Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

Câu hỏi: 69275

Câu hỏi số 33:

Hai dao động cùng phương , cùng biên độ A , cùng tần số và ngược pha nhau . Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên là

          

Câu hỏi: 69276

Câu hỏi số 34:

Một lò xo dãn thêm 2,5cm khi treo vật nặng vào. Lấy g = \pi ^{2} = l0m/s2 . chu kỳ dao động tự do của con lắc bằng:

         

Câu hỏi: 69278

Câu hỏi số 35:

Chọn câu đúng . Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v , khi đó bước sóng được tính theo công thức

Câu hỏi: 69281

Câu hỏi số 36:

Trên một sợi dây dài 90 cm có sóng dừng. Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút sóng. Biết tần số của sóng truyền trên dây là 200 Hz. Sóng truyền trên dây có tốc độ là

          

Câu hỏi: 69282

Câu hỏi số 37:

Công suất toả nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều được tính theo công thức nào sau đây?

Câu hỏi: 69284

Câu hỏi số 38:

Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất?

            

Câu hỏi: 69285

Câu hỏi số 39:

Một cuộn dây dẫn điện trở không đáng kể được nối vào mạng điện xoay chiều 127 V – 50 Hz. Dòng điện cực đại qua nó bằng 10 A. Độ tự cảm của cuộn dây là

Câu hỏi: 69286

Câu hỏi số 40:

Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế một chiều 9V thì cường độ dòng điện trong cuộn dây là 0,5A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50Hz và có giá trị hiệu dụng là 9V thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây là 0,3A. Điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây có giá trị là:

           

Câu hỏi: 69288