Câu hỏi số 1:

Một vật dao động điều hòa theo phương trình:

x=Acos(\omega t+ \varphi ) . Vận tốc của vật tại thời điểm t có biểu thức:

    

Câu hỏi: 69019

Câu hỏi số 2:

Một vật dao động điều hòa theo phương trình:x=Acos(\omega t )

 Gia tốc của vật tại thời điểm t có biểu thức:

Câu hỏi: 69020

Câu hỏi số 3:

Trong dao động điều hòa

Câu hỏi: 69021

Câu hỏi số 4:

Trong dao động điều hòa thì

     

Câu hỏi: 69022

Câu hỏi số 5:

Vận tốc trong dao động điều hòa

   

Câu hỏi: 69023

Câu hỏi số 6:

Vật dao động điều hòa, thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ cực đại là 0,1s . Chu kỳ dao động của vật là

Câu hỏi: 69024

Câu hỏi số 7:

. Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình  x =2 cos(10  \pit + \frac{\pi }{4})(cm) . Chu kỳ dao động là 

          

Câu hỏi: 69025

Câu hỏi số 8:

Một lò xo có chiều dài ban đầu =25cm , khi treo vật m vào thì lò xo có chiều dài 29 cm.Lấy g = 10 m/s 2  và \pi ^{2}= 10 . Kích thích cho vật dao động điều hoà thì vật có chu kỳ là

    

Câu hỏi: 69080

Câu hỏi số 9:

Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương ngang vật nặng ở đầu  lò xo có khối lượng m. Để chu kì dao động tăng gấp đôi thì phải thay m bằng một vật nặng khác có khối lượng   

       

Câu hỏi: 69090

Câu hỏi số 10:

Một con lắc đơn có chiều dài l = 0,5 m; m = 200g .Từ vị trí cân bằng đưa vật  cho dây treo lệch một góc \alpha _{0}=30^{0}  so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ .Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m/s2 . Cơ năng của con lắc là

Câu hỏi: 69098

Câu hỏi số 11:

Cho 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số . Biên độ của 2 dao động là    A_{1}= 1,5cm và A_{2}= \frac{\sqrt{3}}{2} cm Pha ban đầu của 2 dao động là  \varphi _{1}= 0 và \varphi _{2}= \frac{\pi }{2}  Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp có các trị số :

Câu hỏi: 69112

Câu hỏi số 12:

Phát biểu nào sao đây không đúng với sóng cơ học ?

Câu hỏi: 69115

Câu hỏi số 13:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ học ?

Câu hỏi: 69117

Câu hỏi số 14:

Chọn câu đúng . Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v , khi đó bước sóng được tính theo công thức

           

Câu hỏi: 69121

Câu hỏi số 15:

Sóng (cơ học) ngang

Câu hỏi: 69123

Câu hỏi số 16:

Chọn câu trả lời sai . Sóng cơ học dọc

Câu hỏi: 69126

Câu hỏi số 17:

Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 2 m . Quãng đường sóng truyền đi  được trong một chu kỳ là

         

Câu hỏi: 69128

Câu hỏi số 18:

Quan sát sóng dừng trên dây AB dài l = 2,4 m ta thấy có 7 điểm đứng yên, kể cả hai điểm ở hai đầu A và B. Biết tần số sóng là 25 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là

 

Câu hỏi: 69129

Câu hỏi số 19:

Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725 Hz.Vận tốc truyền âm trong nước là 1450m/s. Khoảng cách gần nhau nhất giữa hai điểm trong nước dao động ngược pha là

Câu hỏi: 69130

Câu hỏi số 20:

Tại điểm M cách tâm sóng một khoảng x có phương trình dao động  

u_{M}= 4cos(200\pi t-\frac{2\pi x}{\lambda }) (cm)

. Tần số của sóng là

           

Câu hỏi: 69131

Câu hỏi số 21:

Trong mạch điện xoay chiều, điện áp hiệu dụng

       

Câu hỏi: 69132

Câu hỏi số 22:

. Đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần,

       

Câu hỏi: 69133

Câu hỏi số 23:

Phát biểu nào sau đây đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm?

         

Câu hỏi: 69134

Câu hỏi số 24:

Phát biểu nào sau đây không đúng đối với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần ?

            

Câu hỏi: 69143

Câu hỏi số 25:

Cuộn cảm mắc trong mạch xoay chiều

     

Câu hỏi: 69144

Câu hỏi số 26:

Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức  i=0,5\sqrt{2}cos100\pi t (V). Chu kì của dòng điện là

Câu hỏi: 69146

Câu hỏi số 27:

Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật gồm 200 vòng dây quay trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 T với tốc độ góc không đổi 40 rad/s, diện tích của khung dây S = 400cm2, trục quay của khung vuông góc với đường sức từ. Giá trị cực đại của suất điện động trong khung dây bằng

Câu hỏi: 69148

Câu hỏi số 28:

Điện áp tức thời giữa hai đầu một điện trở R = 100 \Omega là u = 180 cos (100\pit)(V). Biểu thức cường độ dòng điên qua điện trở là 

Câu hỏi: 69153

Câu hỏi số 29:

Một đoạn mạch X chỉ chứa một trong ba phần tử : hoặc R hoặc L hoặc C. Biết biểu thức điện áp ở hai đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch là  u=100\sqrt{2}cos(100\pi t)(V), i=2,5\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2})(A). Phần tử X là gì và có giá trị là bao nhiêu ?

Câu hỏi: 69160

Câu hỏi số 30:

Đặt một điện áp xoay chiều u = 220cos (100\pit)(V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm R = 40Ω  nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm L=\frac{0,4}{\pi }H. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch là

Câu hỏi: 69161

Câu hỏi số 31:

Đoạn mạch gồm điện trở R = 30  Ω nối tiếp với tụ điện C = \frac{1}{3000\pi }  F, đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 120 cos (100\pit ) (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R và hai đầu tụ C là

Câu hỏi: 69170

Câu hỏi số 32:

Đoạn mạch nối tiếp có R = 50 Ω ,L=\frac{0,4}{\pi }H, C=\frac{10^{-3}}{\pi }F. Để điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với dòng điện thì tần số của dòng điện phải có giá trị là

Câu hỏi: 69171

Câu hỏi số 33:

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k treo quả nặng có khối lượng m. Hệ dao động với chu kỳ T. Độ cứng của lò xo là 

Câu hỏi: 69172

Câu hỏi số 34:

Một vật dao động điều hoà với tần số f =2Hz, lúc vật ở li độ x =A/2 thì gia tốc của vật có độ lớn 3,2m/s2 .Biên độ dao động có giá trị

          

Câu hỏi: 69174

Câu hỏi số 35:

Chọn câu đúng . Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi , dài thì khoảng cách giữa 2 điểm nút hoặc 2 điểm bụng liên tiếp bằng

Câu hỏi: 69175

Câu hỏi số 36:

Chọn câu trả lời đúng . Cường độ âm tại một đêm trong môi trường truyền âm là 10-5 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I= 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng

          

Câu hỏi: 69177

Câu hỏi số 37:

Công thức xác định cảm kháng của cuộn cảm L đối với tần số 

Câu hỏi: 69183

Câu hỏi số 38:

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 4 lần thì dung kháng của tụ điện

Câu hỏi: 69187

Câu hỏi số 39:

Mạch điện nối tiếp gồm R = 100 Ω , cuộn thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Mắc mạch điện vào nguồn 220 V – 50Hz. Điều chỉnh C để cường độ hiệu dụng có giá trị cực đại. Công suất của mạch là

Câu hỏi: 69192

Câu hỏi số 40:

Máy biến áp có số vòng của cuộn sơ cấp là 250 vòng, cuộn thứ cấp 5000 vòng, cường độ hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là 4 A. Hỏi cường độ hiệu dụng trong cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?

Câu hỏi: 69195