Câu hỏi số 1:

Một con lò xo dao động điều hoà có cơ năng toàn phần E. Kết luận sau đây là sai:

 

Câu hỏi: 69295

Câu hỏi số 2:

Một con lắc lò xo dao động điều hoà. Ở ly độ x thì vận tốc của quả cầu là:

Câu hỏi: 69298

Câu hỏi số 3:

Chọn câu đúng khi nói về dao động điều của một vật.

  

Câu hỏi: 69299

Câu hỏi số 4:

Chọn câu đúng

Câu hỏi: 69300

Câu hỏi số 5:

Chỉ ra câu sai.

Trong dao động điều hoà thì li độ, vận tốc và gia tốc là những đại lượng biến đổi theo hàm sin hoặc cosin theo thời gian t và

Câu hỏi: 69301

Câu hỏi số 6:

Sóng cơ học lan truyền trong môi trường đàn hồi với vận tốc v không đổi khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì bước sóng.

  

Câu hỏi: 69302

Câu hỏi số 7:

Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào:

Câu hỏi: 69304

Câu hỏi số 8:

Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng, cùng pha, với cùng biên độ a không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Khi có sự giao thoa hai sóng đó trên mặt nước thì dao động tại trung điểm của đoạn S1 S2 có biên độ

 

 

Câu hỏi: 69305

Câu hỏi số 9:

Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

 

 

Câu hỏi: 69306

Câu hỏi số 10:

Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường vật chất cách nguồn O một khoảng là x. Phương trình sóng tại M là:

Câu hỏi: 69307

Câu hỏi số 11:

Gọi B0 là cảm ứng từ cực đại của một trong ba cuộn dây ở động cơ không đồng bộ ba pha khi có dòng điện vào động cơ. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato có giá trị

        

Câu hỏi: 69308

Câu hỏi số 12:

Cường độ dòng điện luôn sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi:

Câu hỏi: 69310

Câu hỏi số 13:

Một khung dây quay điều quanh trục \Delta trong một từ trường đều \vec{B} vuông góc với trục quay \Delta với tốc độ góc \omega. Từ thông cực đại gởi qua khung và suất điện động cực đại trong khung liên hệ với nhau bởi công thức:

Câu hỏi: 69311

Câu hỏi số 14:

Chọn câu sai trong các câu sau: Một đoạn mạch có ba thành phần R, L, C mắc nối tiếp nhau, mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u=U_{0}cos\omega t  khi có cộng hưởng thì:

Câu hỏi: 69313

Câu hỏi số 15:

Đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần,

Câu hỏi: 69315

Câu hỏi số 16:

 Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g và lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4 cm. Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là

       

Câu hỏi: 69316

Câu hỏi số 17:

Con lắc lò xo dao đông điều hoà với tần số 2Hz, khối lượng quả nặng là 100g, lấy \pi ^{2}=10 Độ cứng của lò xo:                

      

Câu hỏi: 69317

Câu hỏi số 18:

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là = 1m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trừong g = 10/s2.. Lấy \pi ^{2} =10. Tần số dao động của con lắc là

Câu hỏi: 69318

Câu hỏi số 19:

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương theo các phương trình:   x1 = 4cos( \pit + \frac{\pi }{2}) và x2 = 4\sqrt{3}cos(\pit) cm.   Phương trình dao động tổng hợp là:

Câu hỏi: 69319

Câu hỏi số 20:

Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo có chiều dài 12 cm. Tỉ số giữa động năng và thế năng khi vật qua vị trí có li độ 4 cm là

Câu hỏi: 69320

Câu hỏi số 21:

Một vật dao động điều hoà với biên độ 10(cm). Ở thời điểm khi li độ của vật là x = -6(cm) thì vận tốc của nó là 3,2p(m/s). Tần số dao động là:

        

Câu hỏi: 69323

Câu hỏi số 22:

Một sóng cơ có tần số 0,5 Hz truyền trên một sợi dây đàn hồi đủ dài với tốc độ 0,5 m/s. Sóng này có bước sóng là

    

Câu hỏi: 69324

Câu hỏi số 23:

Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng truyền trên đây là

          

Câu hỏi: 69326

Câu hỏi số 24:

Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là

   

Câu hỏi: 69327

Câu hỏi số 25:

Một sóng ngang truyền dọc theo trục Ox có phương trình u=2cos(6\pit-4\pix) (cm) trong đó t tính bằng giây, x tính bằng mét. Tốc độ truyền sóng là: 

Câu hỏi: 69330

Câu hỏi số 26:

Điện áp tức thời giữa hai đầu của một đoạn mạch xoay chiều là u=100cos100\pit(V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch đó là

Câu hỏi: 69332

Câu hỏi số 27:

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30 Ω nối tiếp với một tụ điện C . Cho biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng 100V, giữa hai đầu tụ điện bằng 80V. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng

Câu hỏi: 69334

Câu hỏi số 28:

Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp U1 = 200V, khi đó điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

U2 =10V. Bỏ qua hao phí của máy biến thế thì số vòng dây cuộn thứ cấp là

Câu hỏi: 69338

Câu hỏi số 29:

Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện qua nó lần lượt có biểu thức i =\sqrt{2}cos(100\pit – \frac{\pi }{2}) A, u = 100\sqrt{2} cos(100\pit – \frac{\pi }{6}) V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu hỏi: 69341

Câu hỏi số 30:

Đặt điện áp xoay chiều   u=U_{0}cos100\pi t (V)vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100 Ω, tụ điện có điện dung \frac{10^{-4}}{\pi } F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Để điện áp hai đầu điện trở trễ pha \frac{\pi }{4}  so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB thì độ tự cảm của cuộn cảm bằng

Câu hỏi: 69346

Câu hỏi số 31:

Đặt điện áp u = U\sqrt{2} cos\omega t(với U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần R và độ tự cảm L của cuộn cảm thuần đều xác định còn tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi điện dung của tụ điện đến khi công suất của đoạn mạch đạt cực đại thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 2U. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó là 

Câu hỏi: 69347

Câu hỏi số 32:

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó cuộn dây thuần cảm L = 1/\pi (H); tụ điện có điện dung C = 15,9 μF và trở thuần R. Đặt hiệu điện thế xoay chiều tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch. Tìm giá trị của R để công suất của mạch đạt cực đại.

Câu hỏi: 69348

Câu hỏi số 33:

Con lắc lò xo dao động điều hòa, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động

của vật :

Câu hỏi: 69349

Câu hỏi số 34:

Con lắc lò xo có độ cứng 100N/m dao động điều hoà với biên độ 4 cm. Ở li độ x = 2 cm động năng của vật nhận giá trị

Câu hỏi: 69350

Câu hỏi số 35:

Sóng ngang là sóng:

Câu hỏi: 69351

Câu hỏi số 36:

Khi có sóng dừng trên một dây AB thì thấy trên dây có 7 nút (A và B trên là nút). Tần số sóng là 42Hz. Với dây AB và vận tốc truyền sóng như trên, muốn trên dây có 5 nút (A và B cũng đều là nút) thì tần số sóng phải là:

Câu hỏi: 69352

Câu hỏi số 37:

Khi cộng hưởng trong mạch xảy ra trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp thì biểu thức nòa sau đây là sai

Câu hỏi: 69353

Câu hỏi số 38:

Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 60Ω  tụ điện C=\frac{10^{-4}}{\pi }F và cuộn cảm L=\frac{0,2}{\pi }H mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn AB một điện áp xoay chiều u=50\sqrt{2}cos100\pi t (V).

Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: 

Câu hỏi: 69357

Câu hỏi số 39:

Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp là 6250 vòng và 1250 vòng, .Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp là 1000V, hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn thứ cấp có giá trị nào?

Câu hỏi: 69358

Câu hỏi số 40:

Cho một  đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ C , đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u=100\sqrt{2}cos(100\pi t)(V) , lúc đó Z_{L}=2Z_{C} và hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở là U_{R} = 60V . Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây là:

Câu hỏi: 69359