Câu hỏi số 1:

Công cơ học: định nghĩa, biểu thức , chú thích ?

Câu hỏi: 76352

Câu hỏi số 2:

 Phát biểu và viết công thức định luật Bôi-lơ Ma-ri-ốt

Câu hỏi: 76354

Câu hỏi số 3:

Định luật bảo toàn động lượng: phát biểu, biểu thức?

Câu hỏi: 76358

Câu hỏi số 4:

 Thế nào là công suất? Công thức?

Câu hỏi: 76362

Câu hỏi số 5:

Một vật nhỏ khối lượng 50 gam được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc 20 m/s từ độ cao 10 m so với mặt đất. Bỏ qua lực cản không khí, lấy g =10m/s2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

Tính động năng, thế năng, cơ năng tại vị trí ném vật?  (1,5đ) Vận tốc của vật khi sắp chạm đất? (0,5đ)

Câu hỏi: 76370

Câu hỏi số 6:

Một vật có khối lượng m1 = 1 kg  chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn với vận tốc \overrightarrow{v_{1}} có độ lớn v1= 3 m/s, đến va chạm với một vật khối lượng m2 = 2 kg đang nằm yên trên mặt phẳng ngang ấy. Biết rằng sau va chạm hai vật dính vào nhau và chuyển động với vận tốc  \overrightarrow{v}. Xác định \overrightarrow{v} .

Câu hỏi: 76379

Câu hỏi số 7:

Chương trình cơ bản

 Một khối khí lí tưởng có thể tích 10 lít, nhiệt độ 270C, áp suất 0,8atm. Biến đổi qua hai quá trình sau : đẳng tích nhiệt độ tăng thêm 300K và đẳng nhiệt thể tích sau cùng 20 lít.

a) Tìm  áp suất và nhiệt độ sau cùng của khí.

b) Vẽ đồ thị biểu diễn các trạng thái trong các hệ tọa độ : (OV,Op).

 

 

Câu hỏi: 76554

Câu hỏi số 8:

Chương trình nâng cao

Sự biến đổi trạng thái của một khối lượng khí lí tưởng được mô tả như hình vẽ . Biết p1 = 1atm.

a) Xác định các thông số p, V, T của từng trạng thái.

b) Vẽ đồ thị biểu diễn các trạng thái trong các hệ tọa (OV,Op).

Câu hỏi: 76555