Câu hỏi số 1:

 Nêu các nội dung của thuyết Động học phân tử chất khí. Thế nào là khí lý tưởng ?        

Câu hỏi: 75973

Câu hỏi số 2:

 Thế nào là quá trình đẳng tích ?  Phát biểu và viết biểu thức của định luật Saclơ (Charles).

    Vẽ đường đẳng tích.

    * Áp dụng : Một khối khí lý tưởng có áp suất 2,5atm ở nhiệt độ 27oC. Tìm áp suất khối khí này ở nhiệt độ 87oC. Biết rằng đây là quá trình đẳng tích.                             (2đ)

Câu hỏi: 75974

Câu hỏi số 3:

Nêu 2 cách phát biểu của nguyên lý II nhiệt động lực học.              

Câu hỏi: 75975

Câu hỏi số 4:

Cho khối khí lý tưởng có quá trình biến đổi theo đồ thị như hình vẽ.

     a. Hãy giải thích các quá trình biến đổi.

     b. Vẽ lại trong hệ trục (OPV) và (OPT).

     c. Biết V2 = 8l ; V3 = 6 l; P1 = 3atm. Tìm P3 ?          (2đ)

Câu hỏi: 75977

Câu hỏi số 5:

 Một động cơ nhiệt có nhiệt độ nguồn nóng là 227oC , nhiệt độ nguồn

lạnh là 27oC.

     a. Tìm hiệu suất cực đại ?

     b. Biết công cực đại mà động cơ thực hiện là 6.106 J. Tìm nhiệt lượng

         do nguồn nóng cung cấp ?                                     

Câu hỏi: 75978

Câu hỏi số 6:

 Một vật có khối lượng 0,2kg được ném lên thẳng đứng từ mặt đất với

vận tốc 10m/s. Hỏi khi vật đi được quãng đường là 8m thì động năng của

vật là bao nhiêu ? Lấy g = 10m/s2.                         

Câu hỏi: 75979