Câu hỏi số 1:

Phát biểu định nghĩa và viết công thức tính công.

Câu hỏi: 76562

Câu hỏi số 2:

Viết công thức của phương trình trạng thái khí lý tưởng. Từ phương trình đó suy ra các phương trình cho các đẳng quá trình?

Câu hỏi: 76563

Câu hỏi số 3:

Phát biểu nguyên lý II Nhiệt động lực học theo hai cách.

Câu hỏi: 76564

Câu hỏi số 4:

Phát biểu và viết công thức tính độ nở dài của vật rắn.

Câu hỏi: 76565

Câu hỏi số 5:

Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh của một mặt phẳng nghiêng dài  l = 62,5m, nghiêng góc α = 300 so với mặt phẳng ngang. Bỏ ma sát trên mặt phẳng nghiêng, lấy g = 10 m/s2. Tính

a) Vận tốc của vật tại chân mặt phẳng nghiêng.

b) Xác định vị trí trên mặt phẳng nghiêng mà tại đó động năng bằng thế năng?

Câu hỏi: 76566

Câu hỏi số 6:

    Một khối khí ở nhiệt độ 270C và áp suất 3 atm. Nung nóng đẳng tích khối khí đến nhiệt độ 1270C thì áp suất khí khi đó sẽ là bao nhiêu?

Câu hỏi: 76567

Câu hỏi số 7:

 Một thước thép hình trụ, đồng chất ở 150C có độ dài 2 m. Khi nhiệt độ tăng đến 650C thì độ nở dài của thước thép này bằng bao nhiêu? Biết hệ số nở dài của thép là 11.10−6 K−1.

Câu hỏi: 76568

Câu hỏi số 8:

Một lượng khí ở áp suất 2.105 N/m2 và thể tích 5.10−3 m3. Khi truyền nhiệt lượng 3000 J để đun nóng đẳng áp thì khí nở ra và có thể tích 15.10−3 m3. Tính:

a) Độ lớn của công.

b) Độ biến thiên nội năng của khí. 

Câu hỏi: 76569