Câu hỏi số 1:

Trình bày liên hệ giữa độ giảm thế năng và công của trọng lực?

Câu hỏi: 77313

Câu hỏi số 2:

Định nghĩa thế năng trọng trường của một vật ?

Câu hỏi: 77314

Câu hỏi số 3:

 Khí lý tưởng là gì ?

Câu hỏi: 77315

Câu hỏi số 4:

Phát biểu định luật Bôi-lơ Ma-ri-ốt ? Viết công thức mô tả định luật ?

Câu hỏi: 77316

Câu hỏi số 5:

 Đường đẳng tích là gì ?Vẽ đường đẳng tích trong hệ tọa độ (p,T) ?

Câu hỏi: 77317

Câu hỏi số 6:

Thả rơi tự do một vật từ độ cao 60 (m) xuống mặt đất , chọn gốc thế năng tại mặt đất và cho g = 10 m/s2 . Dùng định luật bảo toàn cơ năng tính vận tốc của vật tại vị trí có động năng bằng ba lần thế năng ?

Câu hỏi: 77318

Câu hỏi số 7:

Một xe tải khối lượng 2500(kg) đang đi với vận tốc 36(km/h) thì tăng tốc nhờ lực kéo của động cơ là 9800(N) . Lấy g = 10 m/s2. Biết hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,06. Áp dụng định lý động năng, tính quãng đường xe tải đi được khi đạt vận tốc 90(km/h) ?

Câu hỏi: 77319

Câu hỏi số 8:

 Một lượng khí lý tưởng biến đổi trạng thái theo một chu trình kín có đồ thị như hình vẽ .

1/Hãy mô tả quá trình biến đổi trạng thái trong hình vẽ.

2/ Vẽ lại đồ thị trong hệ tọa độ (P,V) và (V, T)

Câu hỏi: 77320