Câu hỏi số 1:

Định nghĩa từ trường. Tính chất cơ bản của từ trường.

Câu hỏi: 76954

Câu hỏi số 2:

Hiện tượng cảm ứng điện từ là gì? 

Câu hỏi: 76955

Câu hỏi số 3:

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng.

Câu hỏi: 76956

Câu hỏi số 4:

Một đoạn dây dẫn thẳng dài 30 cm mang dòng điện 5A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,05 T. Đoạn dây dẫn hợp với véctơ cảm ứng từ B một góc 300. Tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đó

Câu hỏi: 76957

Câu hỏi số 5:

Một khung dây dẫn hình chữ nhật cạnh 4cm × 6cm đặt cố định trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ B hợp với mặt phẳng khung dây một góc 300.

a . Tính từ thông qua khung dây khi B đạt 0,6 T.

b . Trong khoảng thời gian 0,2 s cho độ lớn của từ trường tăng đều từ 0 - 0,6 T. Xác định độ lớn của suất điện động trong khung.

Câu hỏi: 76958

Câu hỏi số 6:

Dành cho chương trình Cơ Bản:

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm, vật sáng AB cao 2cm đặt vuông góc với trục chính và cho ảnh thật bằng 1/4 vật.

a . Xác định vị trí của vật và ảnh.

b . Tính khoảng cách giữa vật và ảnh. Vẽ hình.

Câu hỏi: 76959

Câu hỏi số 7:

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có độ lớn tiêu cự bằng 40 cm cho ảnh ảo bằng ¼ vật. Tìm vị trí đặt vật. Vẽ hình.

Câu hỏi: 76961