Câu hỏi số 1:

Phát biểu và viết biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng.

Áp dụng: Cho một tia sáng truyền từ không khí dưới góc tới là 450 vào khối chất trong suốt có chiết suất là √2 . Hãy tính góc lệch giữa tia khúc xạ và tia tới.

Câu hỏi: 76979

Câu hỏi số 2:

Hãy định nghĩa và phân loại thấu kính.

Câu hỏi: 76980

Câu hỏi số 3:

Hãy trình bày sự điều tiết của mắt

Hãy trình bày mắt viễn thị: đặc điểm và cách khắc phục.

Câu hỏi: 76981

Câu hỏi số 4:

Một vật sáng AB cao 4cm, đặt trước một thấu kính phân kỳ, cách thấu kính 1 đoạn là 24cm. Qua thấu kính, thu được ảnh A’B’ cao 2cm.

a. Ảnh thật hay ảo? Vì sao.

b. Tính tiêu cự của kính.

Câu hỏi: 76982

Câu hỏi số 5:

Một người có điểm cực viễn cách mắt là 52cm và điểm cực cận cách mắt là 17cm.

a. Người này bị tật gì và chữa bằng cách nào?

b. Muốn quan sát được những vật ở xa vô cực thì phải đeo kính có độ tụ là bao nhiêu?

c. Khi đeo kính trên thì người ấy có thể nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt là bao nhiêu?

   Biết kính đặt cách mắt 2cm.

Câu hỏi: 76983