Câu hỏi số 1:

Trình bày định nghĩa từ trường đều?

Câu hỏi: 76938

Câu hỏi số 2:

Viết công thức tính từ thông Φ qua diện tích S. Trong trường hợp nào từ thông qua S bằng 0 ?

Câu hỏi: 76939

Câu hỏi số 3:

Phát biểu định luật Lenxơ về chiều dòng điện cảm ứng.

Câu hỏi: 76940

Câu hỏi số 4:

Thấu kính là gì? Nêu hai công dụng của thấu kính?

Câu hỏi: 76941

Câu hỏi số 5:

Một đoạn dây dẫn dài l = 12 cm được đặt vuông góc với vectơ cảm ứng từ có độ lớn B = 4.10−3T. Biết lực từ tác dụng lên đoạn dây đó có độ lớn F = 0,0024 N. Xác định cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

Câu hỏi: 76944

Câu hỏi số 6:

Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn, đặt cách nhau một khoảng b = 2a = 20cm trong không khí. Cho hai dòng điện cùng chiều và cùng cường độ I= I= I = 5A đi qua hai dây. Một mặt phẳng P vuông góc với hai dây dẫn và cắt dây I1 tại A và cắt dây I2 tại B. M là một điểm trên mặt phẳng P thuộc đường trung trực Ox của AB, với OM = x. Tìm điểm M0 trên Ox mà tại đó cảm ứng từ đạt giá trị cực đại?

Câu hỏi: 76947

Câu hỏi số 7:

Từ thông qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,3 s từ thông giảm từ 2 Wb xuống còn 0,8 Wb. Tính độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây.

Câu hỏi: 76951

Câu hỏi số 8:

Chiếu một tia sáng đơn sắc từ một môi trường trong suốt có chiết suất n ra ngoài không khí, theo phương hợp với mặt phân cách của hai môi trường một góc 600 thì góc khúc xạ là r = 450

a) Tính chiết suất n.

b) Góc tới i có giá trị bằng bao nhiêu thì không có tia khúc xạ ra ngoài không khí?

Câu hỏi: 76952

Câu hỏi số 9:

Một vật sáng phẳng nhỏ AB = 2cm đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 50 cm một đoạn d = 30 cm.

a) Xác định vị trí, tính chất và độ lớn của ảnh A’B’ qua thấu kính.

b) Vẽ ảnh A’B’ của vật AB được tạo bởi thấu kính trên.

Câu hỏi: 76953