Câu hỏi số 1:

Thế nào là từ thông? Viết công thức tính từ thông? (có chú thích ).

Áp dụng : một vòng dây kín, tròn có diện tích 300cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ 4.10-2 T, tính từ thông qua dây tròn kín, biết góc hợp bởi cảm ứng từ và pháp tuyến vòng dây là 600 .

Câu hỏi: 76786

Câu hỏi số 2:

Phát biểu nội dung của định luật khúc xạ ánh sáng? Biểu thức của định luật? 

Câu hỏi: 76819

Câu hỏi số 3:

Sự điều tiết của mắt là gì? Thế nào là mắt viễn thị? Nêu cách sửa tật viễn thị? 

Câu hỏi: 76820

Câu hỏi số 4:

Một tia sáng đi từ môi trường  thủy tinh chiết suất  √3 đến mặt tiếp xúc với nước chiết suất 4/3.

Tìm góc giới hạn phản xạ toàn phần Khi góc tới là 350 thì có hiện tượng phản xạ toàn phần hay có hiện tượng khúc xạ? Nếu có hiện tượng khúc xạ, hãy tính góc khúc xạ.

Câu hỏi: 76821

Câu hỏi số 5:

Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính có tiêu cự bằng 30cm, cho ảnh A’B’ cùng chiều, cao gấp 2 lần vật AB.Tìm vị trí của vật? Nếu dịch chuyển vật lại gần thấu kính 1 đoạn 25cm,  xác định vị trí của ảnh khi đó.

Câu hỏi: 76822