Câu hỏi số 1:

Viết công thức định nghĩa từ thông qua mạch kín. Nêu tên, đơn vị của các đại lượng có trong công thức đó. 

Câu hỏi: 76452

Câu hỏi số 2:

Phát biểu nội dung định luật khúc xạ ánh sáng. Viết biểu thức của định luật và nói rõ tên các đại lượng có trong biểu thức

Câu hỏi: 76453

Câu hỏi số 3:

Một tia sáng đi từ không khí vào thủy tinh có chiết suất \dpi{100} \sqrt{2} với góc tới \dpi{100} 45^{\circ}. Tính góc khúc xạ và góc lệch giữa tia tới và tia khúc xạ

Câu hỏi: 76454

Câu hỏi số 4:

Cho một ống dây dài 60cm, có 3500 vòng dây quấn sát nhau, diện tích tiết diện ngang của ống dây là 8cm2.

a/Tính hệ số tự cảm của ống dây?

b/Cho biết trong khoảng thời gian 0,01s cường độ dòng điện qua ống dây tăng đều đặn từ 1,5A đến 3A.Tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây?     

Câu hỏi: 76455

Câu hỏi số 5:

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có độ tụ D = + 5dp và cách thấu kính một khoảng 30cm.

a/ Tính tiêu cự của thấu kính.

b/ Xác đinh vị trí, tính chất của ảnh. Vẽ sơ đồ tạo ảnh của vật AB qua thấu kính.

Câu hỏi: 76456