Câu hỏi số 1:

Hiện tượng cảm ứng điện từ là gì ? Hiện tượng tự cảm là gì ? 

Câu hỏi: 76484

Câu hỏi số 2:

- Nêu định luật khúc xạ ánh sáng ?

 - Nêu điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.  

Câu hỏi: 76485

Câu hỏi số 3:

Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí vào một khối chất trong suốt với góc tới 450 thì góc khúc xạ bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này là bao nhiêu ? Biết chiết suất của không khi được xem gần bằng 1

Câu hỏi: 76486

Câu hỏi số 4:

Cho một cuộn dây có độ tự cảm 10 mH, biết rằng cường độ dòng điện trong cuộn dây  thay đổi theo thời gian được biểu diễn bằng đồ thị “cường độ dòng điện - thời gian” hình bên. Hãy xác định suất điện động tự cảm của cuộn dây trong mỗi giai đoạn biểu diễn trên đồ thị. 

Câu hỏi: 76487

Câu hỏi số 5:

    Một vật sáng nhỏ AB cao 2 cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ L có độ tụ 5 dp và cách thấu kính 40 cm.

a/ Xác định vị trí, tính chất và độ lớn ảnh A’B’ của vật AB qua thấu kính L nói trên.

b/ Nếu ta di chuyển vật AB ra xa thấu kính L một đoạn 10 cm thì ảnh A’B’ di chuyển một đoạn bao nhiêu theo chiều nào ?

c/ Giả sử cách vật sáng AB 1,8(m) đặt một màn (M) song song với AB để hứng ảnh A’B’. Giữ vật và màn cố định. Thay thấu kính L trên bằng một thấu kính hội tụ L’ khác cũng song song với AB. Tìm tiêu cự của thấu kính L’ này để chỉ có một vị trí của nó cho ảnh rõ nét trên màn.

Câu hỏi: 76488