Câu hỏi số 1:

1.1. Phát biểu định luật Lenzt về chiều dòng điện cảm ứng.

1.2. Vận dung:

Hãy xác định chiều dòng điện cảm ứng trong trường hợp hình bên:

Câu hỏi: 76447

Câu hỏi số 2:

 2.1. Khúc xạ ánh sáng là gì?

     2.2. Vận dụng:

Dùng tia sáng truyền từ thủy tinh dưới góc tới 300 và khúc xạ vào nước. Cho chiết suất của thủy tinh là √3 của nước là 4/3. Hãy xác định (tính và vẽ) tia khúc xạ. 

Câu hỏi: 76448

Câu hỏi số 3:

      3.1. Hãy nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần.    

      3.2. Bài toán:

      Cho ba môi trường trong suốt: thủy tinh – nước – không khí. Tia sáng đi từ thủy tinh (chiết suất 1,5) 

     đến mặt phân cách giữa thủy tinh và nước (chiết suất 4/3) dưới góc tới 300.

     Hãy xác định (tính và vẽ) đường đi tia sáng tiếp diễn.

Câu hỏi: 76449

Câu hỏi số 4:

 4.1. Về phương diện quang học, lăng kính có các đặc trưng nào?.

     4.2. Vận dụng:

      Khi chiếu đến mặt bên của lăng kính (có chiết suất n) một chùm tia sáng hẹp đơn sắc thì tia sáng sẽ bị

khúc xạ hai lần ở hai mặt bên và cho tia ló ra khỏi lăng kính. Hãy vẽ đường truyền của tia sáng qua

lăng kính.

Câu hỏi: 76450

Câu hỏi số 5:

5.1. Em hãy giới thiệu về ba tia đặc biệt sử dụng trong cách dựng ảnh của một vật qua thấu kinh?

     5.2. Bài toán:

Một thấu kính (bằng thủy tinh, đặt trong không khí) có độ tụ là +5dp.

a) Đây là thấu kính loại gì? Tại sao?

b) Một vật sáng AB = 2cm được đặt vuông góc với trục chính tại A và cách trước thấu kính một khoảng là 15cm. Xác định vị trí, tính chất, độ lớn ảnh và vẽ ảnh A’B’của AB.

c) Nếu muốn có ảnh thật A’B’ của AB thì có thể đặt AB ở vị trí nào so với thấu kính? Hãy vẽ hình minh họa ý kiến này của em.

Câu hỏi: 76451