Câu hỏi số 1:

Chọn kết luận đúng khi nói về hạt nhân Triti (  _{1}^{3}\textrm{T})

Câu hỏi: 78616

Câu hỏi số 2:

Lực hạt nhân là

Câu hỏi: 78617

Câu hỏi số 3:

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

Câu hỏi: 78618

Câu hỏi số 4:

Thời gian bán rã của _{38}^{90}\textrm{Sr} là T = 20 năm. Sau 80 năm, số phần trăm hạt nhân còn lại chưa phân rã bằng

Câu hỏi: 78619

Câu hỏi số 5:

Nói về sự tạo thành quang phổ vạch của hiđrô mệnh đề nào sau đây không đúng:

Câu hỏi: 78620

Câu hỏi số 6:

Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là đại lượng

Câu hỏi: 78621

Câu hỏi số 7:

Tần số lớn nhất trong chùm tia Rơnghen là fmax =  5.1018Hz. Coi động năng đầu của electron rời  catôt không đáng kể. Cho biết: h = 6,625.10–34J.s; c=3.108m/s; e= 1,6.10–19 C.  Động năng của electron đập vào đối catốt là:

Câu hỏi: 78622

Câu hỏi số 8:

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, hai khe sáng cách nhau 1mm, hai khe đến màn 2m, khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp nhau là 1,2mm. Bước sóng của ánh sáng là

Câu hỏi: 78623

Câu hỏi số 9:

Chất Rađon (_{}^{222}\textrm{Rn}) phân rã thành Pôlôni (_{}^{118}\textrm{Po}) với chu kì bán rã là 3,8 ngày. Một khối lượng 20g chất phóng xạ này sau 7,6 ngày sẽ còn lại

Câu hỏi: 78624

Câu hỏi số 10:

Khi electron trong nguyên tử hiđrô ở một trong các mức năng lượng cao M, N, O, … nhảy về mức có năng lượng L, thì nguyên tử hiđrô phát ra các vạch bức xạ thuộc dãy

Câu hỏi: 78625

Câu hỏi số 11:

Một bức xạ truyền trong không khí với chu kỳ 8,25s. Bức xạ này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ?

Câu hỏi: 78626

Câu hỏi số 12:

Cho bước sóng của bốn vạch trong dãy Balmer: \lambda _{\alpha } = 0,656μm; \lambda _{\beta } = 0,486μm.; \lambda _{\gamma } = 0,434μm;  \lambda _{\delta }= 0,410μm. Hãy xác định bước sóng của bức xạ ở quang phổ vạch của hiđrô ứng với sự  di chuyển của electron từ quĩ đạo N về quĩ đạo M.

Câu hỏi: 78627

Câu hỏi số 13:

Chọn phát biểu đúng khi nói về pin quang điện.

Câu hỏi: 78628

Câu hỏi số 14:

Chiếu ánh sáng có bước sóng  λ= 0,42μm vào catôt của một tế bào quang điện thì phải dùng hiệu điện thế hãm Uh = 0,96V để triệt tiêu dòng quang điện. Công thoát của electron của kim loại làm catốt là   

Câu hỏi: 78629

Câu hỏi số 15:

Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì

Câu hỏi: 78630

Câu hỏi số 16:

Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{10^{-2}}{\pi } H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung \frac{10^{-10}}{\pi }F. Chu kì dao động điện từ riêng của mạc hnày bằng

Câu hỏi: 78631

Câu hỏi số 17:

Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào được sử dụng để đo bước sóng ánh sáng?

Câu hỏi: 78632

Câu hỏi số 18:

Trong thí nghiệm về giao thao ánh sáng của Iâng nghiệm, khoảng cách giữa 2 khe là a =3mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn là D=2m, Bước sóng ánh sáng chiếu vào 2 khe là λ=0,6μm.Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 1,2mm có

Câu hỏi: 78633

Câu hỏi số 19:

Một lượng chất phóng xạ sau 42 năm thì còn lại 1/8 khối lượng ban đầu của nó. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là  

Câu hỏi: 78634

Câu hỏi số 20:

Khối lượng của hạt nhân _{4}^{9}\textrm{Be} là 9,0027u, khối lượng của nơtron là mn = 1,0086u, khối lượng của prôtôn là mp = 1,0072u. Độ hụt khối của hạt nhân _{4}^{9}\textrm{Be}  là

Câu hỏi: 78698

Câu hỏi số 21:

Số hạt nhân _{92}^{238}\textrm{U}có trong 1 gam  nguyên chất là

Câu hỏi: 78699

Câu hỏi số 22:

Cho hạt nhân \alpha có khối lượng 4,0015u. Biết mP = 1,0073u; mn = 1,0087u; 1u = 931MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt \alpha bằng

Câu hỏi: 78700

Câu hỏi số 23:

Chọn câu đúng. Giới hạn quang điện phụ thuộc vào

Câu hỏi: 78701

Câu hỏi số 24:

Quang phổ gồm một dải màu từ đỏ đến tím là

Câu hỏi: 78702

Câu hỏi số 25:

Quang phổ liên tục của một vật

Câu hỏi: 78703

Câu hỏi số 26:

Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m đến 3,8.10-7m là

Câu hỏi: 78704

Câu hỏi số 27:

Phản ứng nhiệt hạch là

Câu hỏi: 78705

Câu hỏi số 28:

Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là

Câu hỏi: 78706

Câu hỏi số 29:

Một mẫu chất phóng xạ rađôn(Rn222) có khối lượng ban đầu là m0 = 1mg. Sau 15,2 ngày, độ phóng xạ của mẫu giảm 93,75%. Chu kì bán rã của rađôn nhận giá trị nào sau đây ?

Câu hỏi: 78707

Câu hỏi số 30:

Khi một mạch dao động lý tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động mà không có tiêu hao năng lượng thì

Câu hỏi: 78708

Câu hỏi số 31:

Chọn câu đúng. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Câu hỏi: 78709

Câu hỏi số 32:

Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì:

Câu hỏi: 78710

Câu hỏi số 33:

Trong thí nghiệm giao thoa Young các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Cho  λđỏ = 0,76m; λtím = 0,40m. Khoảng cách từ vân sáng đỏ bậc 2 đến vân sáng tím bậc 2 nằm cùng bên vân sáng trung tâm là

Câu hỏi: 78711

Câu hỏi số 34:

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Điện tích của một bản tụ điện

Câu hỏi: 78712

Câu hỏi số 35:

Cho bán kính quỹ đạo Bohr thứ nhất là 0,53A0. Bán kính quỹ đạo Bohr thứ 5 là

Câu hỏi: 78713

Câu hỏi số 36:

Trong thí nghiệm về giao thao ánh sáng của Iâng, khoảng cách giữa 2 khe là a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn là D=1,5m. Khoảngcách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3.6mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này là

Câu hỏi: 78714

Câu hỏi số 37:

Hiệu điện thế giữa đối catốt và catốt của một ống tia Rơnghen là 24kV. Nếu bỏ qua động năng của elctrron bứt ra khỏi catốt thì bước sóng ngắn nhất do ống tia Rơnghen này phát ra là

Câu hỏi: 78715

Câu hỏi số 38:

Tần số lớn nhất của bức xạ X do ống Rơnghen phát ra là 6.1018Hz. Hiệu điện thế giữa đối catốt và catốt là  

Câu hỏi: 78716

Câu hỏi số 39:

Quang phổ hồng ngoại của hơi nước có một vạch màu bước sóng là 2,8μm. Tần số dao động của sóng này là   

Câu hỏi: 78718

Câu hỏi số 40:

Catốt của một tế bào quang điện làm bằng vônfram. Biết công thoát của electron đối với vônfram là 7,2.10-19J. Giới hạn quang điện của vônfram là bao nhiêu ?

Câu hỏi: 78721