Câu hỏi số 1:

Chọn câu phát biểu SAI. Tia hồng ngoại :

Câu hỏi: 79039

Câu hỏi số 2:

Hai khe I-âng cách nhau 3 mm được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách mặt phẳng chúa hai khe một đoạn 2 m. Tại điểm N cách vân trung tâm 1 mm có 

Câu hỏi: 79040

Câu hỏi số 3:

Trong thí nghiệm I-âng: Hai khe I-âng cách nhau 0,2cm, mặt phẳng hai khe I-âng cách màn 4m, bước sóng dùng trong thí nghiệm là 0,6µm thì vị trí vân sáng bậc 4 trên màn là:

Câu hỏi: 79041

Câu hỏi số 4:

Chọn câu ĐÚNG: Trong quang phổ của nguyên tử hidro, các vạch thuộc dãy Banme ứng với sự chuyển của electron từ các quỹ đạo bên ngoài về 

Câu hỏi: 79042

Câu hỏi số 5:

Kim loại dùng làm catôt của một tế bào quang điện có công thoát là 2,2 eV. Cho hằng số Plăng  h= 6,625.10-34 J.s, tốc độ của ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là  

Câu hỏi: 79043

Câu hỏi số 6:

Trong thí nghiệm I-âng: Hai khe cách nhau 2mm, 2 khe cách màn 4 m, bước sóng dùng trong thí nghiệm là 0,6µm thì vị trí vân tối thứ 6 trên màn là:

Câu hỏi: 79044

Câu hỏi số 7:

Tìm công thức ĐÚNG liên hệ giữa giới hạn quang điện λ0, công thoát A của kim loại, tốc độ ánh sáng trong chân không c và hằng số Plank  h

Câu hỏi: 79045

Câu hỏi số 8:

Sắp sếp nào sau đây là ĐÚNG theo trình tự tăng dần của bước sóng

Câu hỏi: 79046

Câu hỏi số 9:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe I-âng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng có bước sóng λ = 0,5 μm. Biết S1S2 = a = 0,5 mm,khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe I-âng đến màn quan sát là      D = 1,2 m. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là L = 13 mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là

Câu hỏi: 79047

Câu hỏi số 10:

Biết công cần thiết để bứt electrôn ra khỏi catốt của tế bào quang điện là A = 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại làm catốt của tế bào quang điện trên là

Câu hỏi: 79048

Câu hỏi số 11:

Cho bước sóng λ1 = 0,1216 μm của vạch quang phổ ứng với sự dịch chuyển của electron từ quỹ đạo L về quỹ đạo K. Hiệu 2 mức năng lượng giữa quỹ đạo L với quỹ đạo K là:

Câu hỏi: 79049

Câu hỏi số 12:

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính bằng công thức:

Câu hỏi: 79050

Câu hỏi số 13:

Trong giao thoa ánh sáng với khe I-âng , công thức nào sau đây là công thức xác định vị trí vân sáng trên màn?

Câu hỏi: 79051

Câu hỏi số 14:

Điều nào sau đây là ĐÚNG khi nói về tia tử ngoại :

Câu hỏi: 79052

Câu hỏi số 15:

Phát biểu nào dưới đây về vân giao thoa là SAI ? Tại vị trí có vân sáng:

Câu hỏi: 79053

Câu hỏi số 16:

Chọn câu phát biểu ĐÚNG : Phôtôn là 

Câu hỏi: 79054

Câu hỏi số 17:

Các electron quang điện bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi ánh sáng kích thích chiếu vào bề mặt kim loại đó có : 

Câu hỏi: 79055

Câu hỏi số 18:

Tìm phát biểu ĐÚNG: Dựa vào thuyết sóng ánh sáng, ta không thể giải thích được:

Câu hỏi: 79056

Câu hỏi số 19:

Trong chân không, mọi phôtôn đều có cùng:

Câu hỏi: 79057

Câu hỏi số 20:

Gọi r0 là bán kính Bo, bán kính của các lớp K, L, M, N… trong nguyên tử là:

Câu hỏi: 79058

Câu hỏi số 21:

Chỉ ra câu khẳng định KHÔNG ĐÚNG.

Câu hỏi: 79059

Câu hỏi số 22:

Trong thí nghiệm I-âng: Hai khe cách nhau 0,2cm, 2 khe cách màn 4 m, bước sóng dùng trong thí nghiệm là 0,6µm thì khoảng vân trên màn sẽ là:

Câu hỏi: 79060

Câu hỏi số 23:

Với một kim loại nhất định, hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi ánh sáng đơn sắc kích thích có bước sóng λ thỏa mãn điều kiện nào sau đây (λ0 là giới hạn quang điện ứng với kim loại sử dụng):

Câu hỏi: 79061

Câu hỏi số 24:

Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG? Hiện tượng quang điện trong:

Câu hỏi: 79062

Câu hỏi số 25:

Nói về đặc điểm và ứng dụng của tia Rơnghen, phát biểu nào dưới đây là ĐÚNG?

Câu hỏi: 79063

Câu hỏi số 26:

Một bức xạ điện từ có bước sóng λ = 0,2.10-6m. Năng lượng phôtôn trong bức xạ đó là :

Câu hỏi: 79064

Câu hỏi số 27:

Chọn đáp án ĐÚNG : Giới hạn quang điện của đồng , kẽm , natri lân lượt là 0,30μm, 0,35μm, 0,50μm. Giới hạn quang điện của một hơp kim gồm ba kim loại trên là :

Câu hỏi: 79065

Câu hỏi số 28:

Tính chất nào sau đây không phải là của tia Rơn- ghen ?

Câu hỏi: 79066

Câu hỏi số 29:

Trong trường hợp nào dưới đây có thể xảy ra hiện tượng quang điện? Khi ánh sáng Mặt trời chiếu vào:

Câu hỏi: 79067

Câu hỏi số 30:

Khi chiếu chùm tia sáng hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm thì:

Câu hỏi: 79068

Câu hỏi số 31:

Bước sóng của một ánh sáng đơn sắc trong không khí là 680 nm. Bước sóng của ánh sáng đó trong nước có chiết n =4/3 là: 

Câu hỏi: 79069

Câu hỏi số 32:

A. Theo chương trình Chuẩn 

 

Trong thí nghiệm giao thoa với khe I-âng,hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân sáng bậc 1( tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1 , S2 đến M có độ lớn bằng:

Câu hỏi: 79070

Câu hỏi số 33:

Trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử hidro khi  ta chỉ thu được 6 vạch quang phổ phát xạ là: 

Câu hỏi: 79071

Câu hỏi số 34:

Phát biểu nào sau đây không thuộc về thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh?

Câu hỏi: 79073

Câu hỏi số 35:

Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hidro là r0 . Ban đầu, êlectron chuyển động trên quỹ đạo N. Khi bán kính quỹ đạo của êlectron giảm bớt 12 r0  thì êlectron đã chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo:

Câu hỏi: 79074

Câu hỏi số 36:

Khi chiếu tia sáng đơn sắc đỏ từ không khí vào nước, ta thấy tia này vẫn có màu đỏ vì :

Câu hỏi: 79075

Câu hỏi số 37:

Tìm phát biểu SAI về hiện tượng tán sắc:

Câu hỏi: 79076

Câu hỏi số 38:

Chọn câu phát biểu SAI trong các câu sau:

Câu hỏi: 79077

Câu hỏi số 39:

Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc:

Câu hỏi: 79078

Câu hỏi số 40:

B. Theo chương trình Nâng Cao 

Phát biểu nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG? 

Câu hỏi: 79079

Câu hỏi số 41:

Chọn câu ĐÚNG trong các câu sau:

Câu hỏi: 79081

Câu hỏi số 42:

Từ hiện tượng tán sắc và giao thoa ánh sáng, kết luận nào sau đây là ĐÚNG khi nói về chiết suất của một môi trường? 

Câu hỏi: 79082

Câu hỏi số 43:

Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn:

Câu hỏi: 79084

Câu hỏi số 44:

Chọn câu phát biểu ĐÚNG : Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơghen và tia gamma đều là:

Câu hỏi: 79085

Câu hỏi số 45:

Trong các thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nào có thể sử dụng để thực hiện việc đo bước sóng ánh sáng?

Câu hỏi: 79086

Câu hỏi số 46:

Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng, trên màn quan sát thu được hình ảnh như thế nào?

Câu hỏi: 79087

Câu hỏi số 47:

Tìm công thức ĐÚNG trong các công thức sau đây :

Câu hỏi: 79088

Câu hỏi số 48:

Điều nào sau đây là SAI khi nói về quang phổ liên tục?

Câu hỏi: 79089