Câu hỏi số 1:

Sóng điện từ (dưới đây) có bước sóng ngắn nhất là:

Câu hỏi: 77251

Câu hỏi số 2:

Mạch dao động với tần số góc ω. Biết điện tích cực đại trong mạch là Q0, cường độ dòng điện qua cuộn dây có cường độ cực đại là:

Câu hỏi: 77258

Câu hỏi số 3:

Cho e = -1,6.10-19C. Trong mỗi giây có nhiều nhất 1016 electrôn dịch chuyển từ catốt đến anốt của tế bào quang điện. Cường độ dòng quang điện bão hòa là:

Câu hỏi: 77259

Câu hỏi số 4:

Năng lượng trong mạch dao động điện từ gồm: 

Câu hỏi: 77260

Câu hỏi số 5:

Một mạch dao động có điện dung của tụ điện là 0,3 μF. Muốn cho tần số dao động của nó bằng 500Hz, phải chọn độ tự cảm cuộn dây trong mạch bằng bao nhiêu?

Câu hỏi: 77261

Câu hỏi số 6:

Mạch dao động LC liên kết với ăngten của máy phát sóng điện từ có điện tích cực đại trên bản tụ là Qo = 10-6 (C) và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là Io = 10(A). Bước sóng của sóng điện từ bức xạ ra là:

Câu hỏi: 77262

Câu hỏi số 7:

Quang điện trở được chế tạo từ:

Câu hỏi: 77263

Câu hỏi số 8:

Cho mạch dao động gồm tụ điện C = 5 μF và cuộn dây thuần cảm kháng có L = 50 mH. Tính năng lượng của mạch dao động khi biết hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6V.

Câu hỏi: 77322

Câu hỏi số 9:

Hạt nhân hêli (_{2}^{4}\textrm{He}) có năng lượng liên kết là 28,4MeV; hạt nhân liti (_{3}^{7}\textrm{Li}) có năng lượng liên kết là 39,2MeV; hạt nhân đơtêri (_{1}^{2}\textrm{D}) có năng lượng liên kết là 2,24MeV. Hãy sắp theo thứ tự tăng dần về tính bền vững của chúng:

Câu hỏi: 77323

Câu hỏi số 10:

Nhận định nào sau đây là đúng ?

Câu hỏi: 77324

Câu hỏi số 11:

Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì

Câu hỏi: 77325

Câu hỏi số 12:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau a = 0,5 mm được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, trong vùng giữa hai điểm M và N mà MN = 2 cm, người ta đếm được có 10 vân tối và thấy tại M và N đều là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm này là:

Câu hỏi: 77326

Câu hỏi số 13:

Điện dung của tụ điện phải thay đổi được trong khoảng nào để mạch có thể thu được các sóng vô tuyến có tần số nằm trong khoảng từ f1 đến f2 cho L không đổi? Chọn kết quả đúng trong những kết quả sau:

Câu hỏi: 77327

Câu hỏi số 14:

Phát biểu nào sau đây là không đúng ? Cho các chùm ánh sáng sau : trắng, đỏ, vàng, tím:

Câu hỏi: 77328

Câu hỏi số 15:

Theo thứ tự, trong chân không, tốc độ của tia X, tia hồng ngoại và tia tử ngoại là v1, v2 và v3 thì:

Câu hỏi: 77329

Câu hỏi số 16:

Khi khoảng cách giữa 2 khe Young giảm 1 % thì khoảng vân i sẽ :

Câu hỏi: 77330

Câu hỏi số 17:

trong phóng xạ \beta ^{-}, so với hạt nhân mẹ , hạt nhân con ở vị trí:

Câu hỏi: 77331

Câu hỏi số 18:

Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?

Câu hỏi: 77332

Câu hỏi số 19:

Phôtôn có năng lượng lớn hơn nếu nó có:

Câu hỏi: 77333

Câu hỏi số 20:

Kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron A = 6,625 eV. Lần lượt chiếu vào catốt các bước sóng: λ1 = 0,1875μm; λ2 = 0,1925μm; λ3 = 0,1685μm. Bước sóng nào gây ra hiện tượng quang điện ?

Câu hỏi: 77334

Câu hỏi số 21:

Chọn phát biểu: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại:

Câu hỏi: 77338

Câu hỏi số 22:

Trong phản ứng: _{4}^{9}\textrm{Be}+_{2}^{4}\textrm{e}\rightarrow _{0}^{1}\textrm{n}+X . Hạt nhân X là :

Câu hỏi: 77339

Câu hỏi số 23:

Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, từ hai khe đến màn là 1m. Vị trí của vân tối thứ 4 cách vân sáng trung tâm :

Câu hỏi: 77340

Câu hỏi số 24:

Bốn vạch thấy được trong quang phổ phát xạ của nguyên tử hiđrô thuộc về dãy:

Câu hỏi: 77341

Câu hỏi số 25:

Định luật bảo toàn nào sau đây không áp dụng được trong phản ứng hạt nhân:

Câu hỏi: 77342

Câu hỏi số 26:

Phát biểu nào sau đây nói về lưỡng tính sóng hạt là không đúng :

Câu hỏi: 77343

Câu hỏi số 27:

Chất phóng xạ iôt _{53}^{131}\textrm{I} có chu kì bán rã 8 ngày. Lúc đầu có 200 g chất này. Sau 24 ngày, số iốt phóng xạ đã bị biến thành chất khác là:

Câu hỏi: 77344

Câu hỏi số 28:

Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ = 0,18 μm vào catôt của một tế bào quang điện. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là  λ0 = 0,30 μm. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là:

Câu hỏi: 77345

Câu hỏi số 29:

Hằng số phóng xạ của Rubidi là 0,00077  s-1. Biết ln2 = 0,693 thì chu kì bán rã của Rubidi là:

Câu hỏi: 77346

Câu hỏi số 30:

Hạt nhân _{92}^{238}\textrm{U} có cấu tạo gồm:

Câu hỏi: 77347

Câu hỏi số 31:

Một mạch dao động gồm có điện dung 50pF và cuộn dây có độ tự cảm 5mH. Chu kỳ dao động của mạch nhận giá trị đúng nào sau đây?

Câu hỏi: 77348

Câu hỏi số 32:

Nguyên tử hiđrô bị kích thích sao cho các êlectron ở trạng thái cơ bản (quỹ đạo dừng K) chuyển lên trạng thái dừng ứng quỹ đạo N. Nghiên cứu quang phổ vạch phát xạ ta thấy có bao nhiêu vạch quang phổ?

Câu hỏi: 77349

Câu hỏi số 33:

Dành cho ban cơ bản

Một đèn phát ra bức xạ có tần số f = 1014Hz. bức xạ này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ?

Câu hỏi: 77355

Câu hỏi số 34:

Dành cho ban cơ bản

Một vật phát được tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ :

Câu hỏi: 77356

Câu hỏi số 35:

Dành cho ban cơ bản

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, trên bề rộng của vùng giao thoa 18mm, người ta đếm được 16 vân sáng (biết hai đầu là hai vân sáng). Khoảng vân i được xác định:

Câu hỏi: 77357

Câu hỏi số 36:

Dành cho ban cơ bản

Chọn câu sai:

Câu hỏi: 77358

Câu hỏi số 37:

Dành cho ban cơ bản

Hiện tượng nào dưới đây không thể hiện tính chất hạt của ánh sáng:

Câu hỏi: 77359

Câu hỏi số 38:

Dành cho ban cơ bản

Giới hạn quang điện đối với một kim loại là :

Câu hỏi: 77360

Câu hỏi số 39:

Dành cho ban cơ bản

Cấu tạo của hạt nhân _{13}^{27}\textrm{Al} có 

Câu hỏi: 77361

Câu hỏi số 40:

Dành cho ban cơ bản

Phản ứng hạt nhân: _{17}^{37}\textrm{Cl}+X\rightarrow n+_{18}^{37}\textrm{Ar}  . Hạt nhân X là:

Câu hỏi: 77362

Câu hỏi số 41:

Dành cho ban nâng cao

Hai vạch có bước sóng dài nhất trong dãy Laiman có bước sóng lần lượt là: 1,215.10-7m và 1,0226.10-7m thì vạch đỏ của dãy Banmer có bước sóng là:

Câu hỏi: 77363

Câu hỏi số 42:

Dành cho ban nâng cao

Biết bước sóng của ánh sáng kích thích bằng một nửa giới hạn quang điện  \lambda =\frac{\lambda _{0}}{2} và công thoát điện tử khỏi catốt là A0 thì động năng ban đầu cực đại của quang điện tử phải là:

Câu hỏi: 77364

Câu hỏi số 43:

Dành cho ban nâng cao

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe a = 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2 m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ (λd = 0,76 μm) đến vân sáng bậc 1 màu tím  (λt = 0,40 μm) cùng một phía của vân sáng trung tâm là

Câu hỏi: 77365

Câu hỏi số 44:

Dành cho ban nâng cao

Một electron chuyển động với tốc độ v = 0,6c, tỉ số giữa năng lượng tương đối tính và năng lượng nghỉ của nó là:

Câu hỏi: 77366

Câu hỏi số 45:

Dành cho ban nâng cao

Biết đồng vị phóng xạ  _{6}^{14}\textrm{C}  có chu kì bán rã 5730 năm. Giả sử một mẫu gỗ cổ có độ phóng xạ 200 phân rã/phút và một mẫu gỗ khác cùng loại, cùng khối lượng với mẫu gỗ cổ đó, lấy từ cây mới chặt, có độ phóng xạ 1600 phân rã/phút. Tuổi của mẫu gỗ cổ đã cho là:

Câu hỏi: 77367

Câu hỏi số 46:

Dành cho ban nâng cao

Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C và cuộn cảm với độ tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng 20m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m, người ta phải mắc với tụ điện của mạch dao động trên một tụ điện có điện dung C' là:

Câu hỏi: 77368

Câu hỏi số 47:

Dành cho ban nâng cao

Trong dao động tự do của mạch LC, điện tích trên bản tụ điện có biểu thức q = 8.10-3 cos(200t – π/3) (C). Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn dây là:

Câu hỏi: 77369

Câu hỏi số 48:

Dành cho ban nâng cao

Cho phản ứng hạt nhân _{1}^{3}\textrm{H}+_{1}^{2}\textrm{H}\rightarrow \alpha +n+17,6MeV , biết số Avôgađrô N= 6,02.1023. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 1g khí hêli là:

Câu hỏi: 77370