Câu hỏi số 1:

Tia laser có độ đơn sắc cao. Chiếu chùm laser vào khe của máy quang phổ ta sẽ được gì?

Câu hỏi: 78339

Câu hỏi số 2:

Công thoát êlectron ra khỏi một kim loại là A = 3,45 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

Câu hỏi: 78340

Câu hỏi số 3:

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, người ta chiếu đồng thời vào hai khe hẹp hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2. Biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn hứng vân là 2 m. Bề rộng của 6 khoảng vân liên tiếp của ánh sáng λ1 là 7,2 mm và nhận thấy vân sáng bậc 2 của ánh sáng l1 trùng với vân sáng bậc 3 của ánh sáng λ2. Tìm λ2.

Câu hỏi: 78341

Câu hỏi số 4:

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc, người ta đo được khoảng cách giữa 3 vân tối nằm cạnh nhau là 0,9 mm và bề rộng giao thoa trường là 7,1 mm. Trên màn hứng vân sẽ có

Câu hỏi: 78342

Câu hỏi số 5:

Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,4 µm đến 0,76 µm): biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 0,5 mm, từ hai khe đến màn hứng vân là 2 m. Khoảng cách từ vân đỏ của quang phổ bậc 1 đến vân tím của quang phổ bậc 2 nằm cùng một bên vân trắng trung tâm là

Câu hỏi: 78343

Câu hỏi số 6:

Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 (eV). Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 (eV) thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng

Câu hỏi: 78344

Câu hỏi số 7:

Hai khe của thí nghiệm Young được chiếu bằng ánh sáng trắng (bước sóng của ánh sáng tím là 0,38 µm, của ánh sáng đỏ là 0,76 µm). Ở đúng vị trí vân sáng bậc 3 của ánh sáng đỏ có bao nhiêu vạch sáng của những ánh sáng đơn sắc khác nằm trùng ở đó?

Câu hỏi: 78345

Câu hỏi số 8:

Trong thí nghiệm với khe Young, nếu dùng ánh sáng tím có bước sóng 0,42 mm thì khoảng vân đo được là 0,2 mm. Hỏi nếu dùng ánh sáng đỏ có bước sóng 0,63 mm thì khoảng vân đo được sẽ là

Câu hỏi: 78346

Câu hỏi số 9:

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là:

Câu hỏi: 78347

Câu hỏi số 10:

Hãy chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất khí.

Câu hỏi: 78348

Câu hỏi số 11:

Theo nhà vật lí Bo, ở trạng thái bình thường (trạng thái cơ bản) thì nguyên tử hiđrô

Câu hỏi: 78349

Câu hỏi số 12:

Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,40 µm đến 0,75 µm): biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn hứng vân là 3 m. Bề rộng của dải quang phổ ngay sát vân sáng trắng trung tâm là

Câu hỏi: 78350

Câu hỏi số 13:

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

Câu hỏi: 78351

Câu hỏi số 14:

Pin quang điện là một dụng cụ biến đổi năng lượng từ:

Câu hỏi: 78352

Câu hỏi số 15:

Trong một ống Rơnghen, biết hiệu điện thế giữa anod và catod là U = 2500 V. Hãy tính bước sóng nhỏ nhất λmin của tia Rơnghen do ống phát ra.

Câu hỏi: 78353

Câu hỏi số 16:

Phát biểu nào sau đây là đúng với tia tử ngoại?

Câu hỏi: 78354

Câu hỏi số 17:

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng: biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn hứng vân là 1,5 m, ánh sáng sử dụng có bước sóng 0,72 µm. Tại điểm M cách vân sáng trung tâm một đoạn 5,94 mm sẽ có

Câu hỏi: 78355

Câu hỏi số 18:

Một nguồn phát sáng, phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng  λ = 0,662 mm; công suất của nguồn phát sáng này là 3 mW. Hãy xác định số phôtôn do nguồn này phát ra trong 30 giây là bao nhiêu? 

Câu hỏi: 78356

Câu hỏi số 19:

Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu lục khi được kích thích phát sáng. Hỏi khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang?

Câu hỏi: 78357

Câu hỏi số 20:

Hãy chọn câu đúng. Một chùm ánh sáng Mặt Trời hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể bơi và tạo ở đáy bể một vệt sáng

Câu hỏi: 78358

Câu hỏi số 21:

Hãy chọn câu đúng. Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thuỷ tinh thì

Câu hỏi: 78359

Câu hỏi số 22:

Nói về giao thoa ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu hỏi: 78360

Câu hỏi số 23:

Trong chùm tia Rơnghen phát ra từ một ống Rơnghen, người ta thấy có những tia có tần số lớn nhất fmax = 3.1018Hz. Tính năng lượng lớn nhất của tia Rơnghen.

Câu hỏi: 78361

Câu hỏi số 24:

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 0,5 mm và từ hai khe đến màn là 2 m; ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng là 500 nm. M và N là hai đểm nằm ở hai bên vân trung tâm, cách vân trung tâm cách đoạn 5,4 mm và 9 mm. Hỏi trên đoạn MN đó có bao nhiêu vân sáng?

Câu hỏi: 78362

Câu hỏi số 25:

Máy quang phổ là dụng cụ quang học dùng để

Câu hỏi: 78363

Câu hỏi số 26:

Đèn ống dùng để thắp sáng trong phòng là ứng dụng của hiện tượng

Câu hỏi: 78364

Câu hỏi số 27:

Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

Câu hỏi: 78365

Câu hỏi số 28:

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng: biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn hứng vân là 2 m, vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 10 nằm ở cùng một bên so với vân sáng trung tâm cách nhau 4 mm. Ánh sáng đơn sắc sử dụng có bước sóng là

Câu hỏi: 78366

Câu hỏi số 29:

Chiếu một bức xạ đơn sắc vào một tấm đồng (có giới hạn quang điện   λ0 = 0,3 μm). Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu bức xạ có bước sóng:

Câu hỏi: 78367

Câu hỏi số 30:

Biết bán kính Bo là r0 = 5,3.10–11  m. Quỹ đạo dừng của êlectron của một nguyên tử hiđrô ở trạng thái kích thích có bán kính là 8,48.10–10  m. Đó là

Câu hỏi: 78368

Câu hỏi số 31:

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng

Câu hỏi: 78369

Câu hỏi số 32:

Chỉ ra câu sai? Quang phổ liên tục được phát ra bởi chất nào dưới đây khi bị nung nóng?

Câu hỏi: 78370

Câu hỏi số 33:

Theo chương trình chuẩn

Chùm sáng do laze rubi phát ra có màu

Câu hỏi: 78371

Câu hỏi số 34:

Theo chương trình chuẩn 

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I âng trong không khí, hai khe cách nhau 3 mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm, màn quan sát cách hai khe 2 m. Sau đó đặt toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất 4/3, khoảng vân quan sát trên màn là bao nhiêu?

Câu hỏi: 78372

Câu hỏi số 35:

Theo chương trình chuẩn

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ?

Câu hỏi: 78373

Câu hỏi số 36:

Theo chương trình chuẩn

Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -1,514 eV sang trạng thái dừng có năng lượng -3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có bước sóng

Câu hỏi: 78374

Câu hỏi số 37:

Theo chương trình chuẩn

Chọn câu sai

Câu hỏi: 78375

Câu hỏi số 38:

Theo chương trình chuẩn

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng: biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn hứng vân là 1 m, ánh sáng sử dụng có bước sóng 0,5 µm. Vân sáng bậc 5 sẽ cách vân sáng trung tâm một đoạn là

Câu hỏi: 78376

Câu hỏi số 39:

Theo chương trình chuẩn

Chiếu một bức xạ có bước sóng λ = 0,25μm vào một tấm kim loại. Tấm kim loại này có giới hạn quang điện λo = 0,3μm. Tìm vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron.

Câu hỏi: 78377

Câu hỏi số 40:

Theo chương trình chuẩn

Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại?

Câu hỏi: 78378

Câu hỏi số 41:

Theo chương trình Nâng cao 

Một tế bào quang điện có catốt  được làm bằng kim loại có giới hạn quang điện của kim loại là λ0. Chiếu vào catốt của tế bào quang điện này lần lượt hai bức xạ có bước sóng  λ1 = \frac{\lambda _{0}}{2} và  λ2 = \frac{\lambda _{0}}{3} thì  hiệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện có độ lớn tương ứng là U1 và U2, với

Câu hỏi: 78497

Câu hỏi số 42:

Theo chương trình Nâng cao 

Phát biểu nào sau đây vể quang phổ vạch phát xạ của khí hidrô là sai?

Câu hỏi: 78498

Câu hỏi số 43:

Theo chương trình Nâng cao

 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe I-âng. Nguồn sáng gồm  hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,51 μm và λ2. Khí đó ta thấy tại vị trí vân sáng bậc 4 của λ1 trùng với một vân sáng của λ2. Tính bước sóng λ2. Biết bước sóng đó có giá trị nằm trong khoảng từ 0,6 μm đến 0,7 μm.

Câu hỏi: 78501

Câu hỏi số 44:

Theo chương trình Nâng cao

Một dòng chữ viết bằng phấn trắng trên nền bảng xanh, nếu quan sát dòng chữ qua kính lọc sắc màu xanh cùng màu với bảng thì thấy:

Câu hỏi: 78502

Câu hỏi số 45:

Theo chương trình Nâng cao

Cho ánh sáng trắng từ một nguồn sợi đốt, chiếu qua một bình khí Hidrô nung nóng ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của nguồn phát ra ánh sáng trắng rồi cho qua máy quang phổ thì trên màn ảnh của máy quang phổ sẽ quan sát được:

Câu hỏi: 78503

Câu hỏi số 46:

Theo chương trình Nâng cao

Trong  quang  phổ của  nguyên tử  Hyđrô, vạch có tần số  nhỏ  nhất của  dãy  Laiman  là f1 =8,22.1014 Hz,vạch có  tần số lớn nhất của dãy Banme là  f2 = 2,46.1015 Hz. Năng lượng ion hoá nguyên tử Hyđrô từ trạng thái cơ bản là:

Câu hỏi: 78504

Câu hỏi số 47:

Theo chương trình Nâng cao

Chiếu vào catốt của một tế bào quang điện một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,33 μm thì trong mạch xuất hiện dòng quang điện. Để triệt tiêu dòng quang điện này phải cần một hiệu điện thế hãm có độ lớn là 1,38 V. Cho h = 6,6.10-34 J.s, c = 3.108 m/s, e = 1,6.10-19 C. Công thoát của kim loại dùng làm catốt là

Câu hỏi: 78507

Câu hỏi số 48:

Theo chương trình Nâng cao

Trong thí nghiệm quang điện với tế bào quang điện, độ lớn hiệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện không phụ thuộc vào

Câu hỏi: 78509