Câu hỏi số 1:

 Điều nào sau đây là sai khi nói về tia \beta ^{-} ?

Câu hỏi: 78647

Câu hỏi số 2:

Cho các chùm sáng sau: trắng, đỏ, vàng, tím. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu hỏi: 78648

Câu hỏi số 3:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe S1, S2 được chiếu sáng bởi nguồn S. Cho khoảng cách S1S2= 0,2mm, khoảng cách D = 1m. Biết khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 1,5cm. Bước sóng λ  của ánh sáng do nguồn S phát ra là:

Câu hỏi: 78649

Câu hỏi số 4:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về quang phổ liên tục:

Câu hỏi: 78650

Câu hỏi số 5:

Khi thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe Iâng, người ta thấy khoảng cách từ vân sáng trung  tâm đến vân sáng thứ 4 là 2,4 mm. Nếu bề rộng vùng giao thoa là 2cm thì số vân sáng quan sát được là

Câu hỏi: 78651

Câu hỏi số 6:

Rađôn 222Rn là một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày đêm. Nếu ban đầu có 64g chất này thì sau 19 ngày đêm khối lượng Rađôn đã bị phân rã là :

Câu hỏi: 78652

Câu hỏi số 7:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nguồn sáng phát ra hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,5 μm và λ2  . Vân sáng bậc 12 của  λ1 trùng với vân sáng bậc 10 của  λ2 . Xác định bước sóng λ2

Câu hỏi: 78653

Câu hỏi số 8:

Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng:

Câu hỏi: 78654

Câu hỏi số 9:

Phóng xạ và phân hạch hạt nhân.

Câu hỏi: 78655

Câu hỏi số 10:

Electron trong nguyên tử hidro chuyển từ quỹ đạo có năng lượng EM = -1,5eV xuống quĩ đạo có năng lượng EL = -3,4eV. Hãy tính bước sóng của vạch quang phổ phát ra. Cho h = 6,6.10-34Js; c = 3.108 m/s

Câu hỏi: 78656

Câu hỏi số 11:

Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng

Câu hỏi: 78657

Câu hỏi số 12:

Cho phản ứng hạt nhân \alpha +  _{13}^{27}\textrm{Al}  \rightarrow _{15}^{30}\textrm{P} + n, khối lượng của các hạt nhân là mα = 4,0015 u,  mAl = 26,97435 u, mP = 29,97005 u; mn = 1,008670 u; 1u = 931MeV/c2. Năng lượng mà phản ứng này tỏa ra hoặc thu vào là bao nhiêu?

Câu hỏi: 78658

Câu hỏi số 13:

Gọi k là hệ số nhân nơ tron, thì điều kiện để có phản ứng dây chuyền tự duy trì là

Câu hỏi: 78659

Câu hỏi số 14:

Định luật bảo toàn nào sau đây không áp dụng trong phản ứng hạt nhân?

Câu hỏi: 78660

Câu hỏi số 15:

Phát biểu nào dưới đây khi nói về ánh sáng  là không đúng ?

Câu hỏi: 78661

Câu hỏi số 16:

Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

Câu hỏi: 78662

Câu hỏi số 17:

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm , khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Chiếu ánh sáng trắng (0,38µm ≤ λ ≤ 0,76 µm) vào hai khe thì bề rộng quang phổ bậc 2 trên màn là

Câu hỏi: 78663

Câu hỏi số 18:

Chọn phát biểu đúng:

Câu hỏi: 78664

Câu hỏi số 19:

Hiện tượng quang điện là hiện tượng

Câu hỏi: 78665

Câu hỏi số 20:

Để một chất bán dẫn trở nên dẫn điện tốt thì

Câu hỏi: 78666

Câu hỏi số 21:

Chiếu vào đám nguyên tử Hydrô (đang ở trạng thái cơ bản) một chùm sáng đơn sắc mà mỗi photon trong chùm sáng có năng lượng e = EN – EK . Sau đó nghiên cứu quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử trên. Ta thu được bao nhiêu vạch quang phổ ?

Câu hỏi: 78667

Câu hỏi số 22:

Tìm tần số của ánh sáng mà năng lượng của photon là 1,86 eV

Câu hỏi: 78668

Câu hỏi số 23:

Thanh điều khiển trong lò phản ứng hạt nhân có tính chất nào trong các tính chất sau :

Câu hỏi: 78669

Câu hỏi số 24:

Cho phản ứng hạt nhân :  _{4}^{9}\textrm{Be}+\alpha \rightarrow X+n , hạt nhân X là :

Câu hỏi: 78670

Câu hỏi số 25:

Giới hạn quang điện của một kim loại là  λ0 = 0,50 μm. Công thoát của kim loại này là

Câu hỏi: 78671

Câu hỏi số 26:

Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T, sau thời gian t = 2T kể từ thời điểm ban đầu thì khối lượng chất phóng xạ còn lại là 2,5 g. Khối lượng ban đầu m0 bằng :

Câu hỏi: 78672

Câu hỏi số 27:

Đặc điểm nào không đúng với chùm tia laze

Câu hỏi: 78673

Câu hỏi số 28:

Trong công nghiệp để làm mau khô lớp sơn bên ngoài của sản phẩm, người ta sử dụng tác dụng nhiệt của

Câu hỏi: 78674

Câu hỏi số 29:

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Câu hỏi: 78675

Câu hỏi số 30:

Năng lượng liên kết của một hạt nhân được xác định bởi công thức:

Câu hỏi: 78676

Câu hỏi số 31:

Pin quang điện hoạt động dựa vào những nguyên tắc nào?

Câu hỏi: 78677

Câu hỏi số 32:

Số nơtron trong hạt nhân _{13}^{27}\textrm{Al}  là bao nhiêu ?

Câu hỏi: 78678

Câu hỏi số 33:

Theo chương trình chuẩn (8 câu)

Câu 33: Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân _{26}^{56}\textrm{Fe}. Biết mFe = 55,9207u; mn = 1,008665u; mp = 1,007276u; 1u = 931MeV/c2

Câu hỏi: 78679

Câu hỏi số 34:

Theo chương trình chuẩn 

Trong quang phổ vạch phát xạ của Hydrô, vạch màu đỏ ứng với sự chuyển electron từ quỹ đạo

Câu hỏi: 78680

Câu hỏi số 35:

Theo chương trình chuẩn

 Cho bán kính Bo là ro = 5,3.10-11 m. Bán kính quỹ đạo dừng N của nguyên tử hiđrô là

Câu hỏi: 78681

Câu hỏi số 36:

Theo chương trình chuẩn

Hạt nhân _{6}^{14}\textrm{C} phóng xạ \beta ^{-}. Hạt nhân con sinh ra có :

Câu hỏi: 78682

Câu hỏi số 37:

Theo chương trình chuẩn

Tính chất chung của ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X là

Câu hỏi: 78683

Câu hỏi số 38:

Theo chương trình chuẩn

Pôlôni phóng xạ theo phương trình: _{84}^{210}\textrm{Po}\rightarrow _{Z }^{A}\textrm{X}+_{82}^{206}\textrm{Pb} , hạt nhân X là

Câu hỏi: 78684

Câu hỏi số 39:

Theo chương trình chuẩn

Công thoát electron của một kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt của tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là λ1 = 0,18µm, λ2= 0,21µm và λ3 = 0,35µm. Lấy h = 6,625.10-34J.s, c = 3.108m/s. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?

Câu hỏi: 78685

Câu hỏi số 40:

Theo chương trình chuẩn

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, các khe được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc , người ta đo được khoảng vân là 2mm. Khoảng cách giữa vân tối thứ  hai đến vân sáng bậc bảy ở cùng một bên đối với vân sáng trung tâm là:

Câu hỏi: 78686

Câu hỏi số 41:

Theo chương trình nâng cao (8 câu)

Bước sóng dài nhất trong dãy Balmer bằng 0,6500µm. Bước sóng dài nhất trong dãy Lyman bằng 0,1220µm. Bước sóng dài thứ hai trong dãy Lyman 

Câu hỏi: 78687

Câu hỏi số 42:

Theo chương trình nâng cao 

Chiếu một chùm ánh sáng trắng có bước sóng 0,38μm ≤ λ ≤ 0,76μm vào một tế bào quang điện có catod bằng kali có công thoát 2,26eV. Vận tốc cực đại mà các quang electron bật ra khỏi catod có giá trị bằng bao nhiêu?

Câu hỏi: 78688

Câu hỏi số 43:

Theo chương trình nâng cao

Trong các câu sau đây, câu nào sai?

Câu hỏi: 78689

Câu hỏi số 44:

Theo chương trình nâng cao

Màu sắc các vật là do vật

Câu hỏi: 78690

Câu hỏi số 45:

Theo chương trình nâng cao

Đâu là hệ thức Einstein

Câu hỏi: 78691

Câu hỏi số 46:

Theo chương trình nâng cao

Biết rằng độ phóng xạ β- của một tượng cổ bằng gỗ bằng 0,77 lần độ phóng xạ của khúc gỗ cùng lọai và cùng khối lượng khi vừa mới chặt. Chu kì bán rã của C14 là 5600. Tuổi của tượng cổ bằng gỗ đó là

Câu hỏi: 78692

Câu hỏi số 47:

Theo chương trình nâng cao

Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là thời gian sau đó

Câu hỏi: 78693

Câu hỏi số 48:

Theo chương trình nâng cao

Chất phóng xạ Po210 có chu kỳ bán rã 138 ngày. Tính khối lượng pôlôni có độ phóng xạ     H = 0,5 Ci?

Câu hỏi: 78694