Câu hỏi số 1:

Chọn phát biểu sai về tia hồng ngoại?

Câu hỏi: 80271

Câu hỏi số 2:

Nguyên tử hiđrô chuyển từ một trạng thái kích thích về trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn phát ra bức xạ có bước sóng 486 nm. Độ giảm năng lượng của nguyên tử hiđrô khi phát ra bức xạ này là

Câu hỏi: 80273

Câu hỏi số 3:

 Quang phổ gồm các vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối là loại quang phổ gì?

Câu hỏi: 80274

Câu hỏi số 4:

Phôtôn có bước sóng trong chân không là 300nm thì sẽ có năng lượng là  bao nhiêu? Cho h = 6,625.10-34Js,  c = 3.108m/s

Câu hỏi: 80276

Câu hỏi số 5:

 Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi: 80278

Câu hỏi số 6:

Tính chất chung của ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X là

Câu hỏi: 80280

Câu hỏi số 7:

  Chọn câu SAI. Sóng ánh sáng

Câu hỏi: 80281

Câu hỏi số 8:

Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, phôtôn ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đơn sắc đó có 

Câu hỏi: 80282

Câu hỏi số 9:

Biết điện tích của êlectron có độ lớn  1,6.10-19C. Điện tích của hạt nhân nguyên tử nitơ 147N

Câu hỏi: 80283

Câu hỏi số 10:

Hạt nhân càng bền vững khi có

Câu hỏi: 80284

Câu hỏi số 11:

Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì 

Câu hỏi: 80286

Câu hỏi số 12:

 Một nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng E = - 1,5eV sang trạng thái dừng có mức năng lượng E’ = -3,4 eV . Biết  hằng số Plăng là h = 6,625.10-34 J.s. Tần của bức xạ do nguyên tử phát ra là

Câu hỏi: 80287

Câu hỏi số 13:

 Tìm phát biểu sai

Câu hỏi: 80289

Câu hỏi số 14:

  Giới hạn quang điện tuỳ thuộc vào

Câu hỏi: 80290

Câu hỏi số 15:

Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 μm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1 m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm

Câu hỏi: 80291

Câu hỏi số 16:

   Ánh sáng màu vàng trong chân không có bước sóng

Câu hỏi: 80292

Câu hỏi số 17:

 Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm. Mỗi phôtôn của ánh sáng này mang năng lượng xấp xỉ bằng 

Câu hỏi: 80293

Câu hỏi số 18:

 Công thức tính khoảng vân trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng là 

Câu hỏi: 80294

Câu hỏi số 19:

Hạt nhân 3517Cl có

Câu hỏi: 80295

Câu hỏi số 20:

  Cho khối lượng của hạt prôtôn; nơtron và hạt nhân đơteri 21D lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u và 2,0136 u. Biết 1u= 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đơteri là 

Câu hỏi: 80296

Câu hỏi số 21:

Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?

Câu hỏi: 80297

Câu hỏi số 22:

 Biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 hạt/mol và khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó. Số prôtôn (prôton) có trong 0,27 gam 2713Al là

Câu hỏi: 80298

Câu hỏi số 23:

 Hạt nhân 23492U có năng lượng liên kết riêng là 7,63 MeV. Cho 1u = 931 MeV/c2. Độ hụt khối tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử u bằng:

Câu hỏi: 80299

Câu hỏi số 24:

Trong thí nghiệm I-âng,  vân tối xuất hiện trên màn tại vị trí mà hiệu đường đi của ánh sáng từ hai nguồn đến vị trí đó bằng

Câu hỏi: 80300

Câu hỏi số 25:

 Cho năng lượng liên kết của hạt nhân 42He là 28,3 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đó bằng

Câu hỏi: 80302

Câu hỏi số 26:

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe  được chiếu bằng nguồn đơn sắc có bước sóng  0,4mm. Khoảng cách giữa 2 khe là  0,8mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m. Tại điểm M cách vân chính giữa 7,5mm có vân sáng hay vân tối? Thứ mấy?

Câu hỏi: 80304

Câu hỏi số 27:

 Laze là một nguồn sáng hoạt động dựa vào 

Câu hỏi: 80305

Câu hỏi số 28:

 Tia X được phát ra từ

Câu hỏi: 80307

Câu hỏi số 29:

 Công thoát electron của một kim loại là A = 4eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là

Câu hỏi: 80308

Câu hỏi số 30:

Hai hạt nhân và có cùng 31T  và 32He có cùng

Câu hỏi: 80310

Câu hỏi số 31:

Năng lượng của một phôtôn được xác định theo biểu thức

Câu hỏi: 80312

Câu hỏi số 32:

A. Theo chương trình Chuẩn 

 

   Quang phổ liên tục

Câu hỏi: 80314

Câu hỏi số 33:

Chọn câu trả lời đúng. Trong chân không các tia đơn sắc khác nhau sẽ có

Câu hỏi: 80315

Câu hỏi số 34:

Một đèn lade có công suất phát sáng 1 W phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,7 µm. Cho h = 6,625.10-34Js, c = 3.108m/s. Số phôtôn của nó phát ra trong 1 giây là:

Câu hỏi: 80316

Câu hỏi số 35:

 Chiếu ánh sáng hồ quang vào một bản kẽm tích điện âm thì bản kẽm mất điện tích. Đó là hiện tượng gì?

Câu hỏi: 80317

Câu hỏi số 36:

Biết bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng L trong nguyên tử hiđrô bằng

Câu hỏi: 80318

Câu hỏi số 37:

 Khi kích thích nguyên tử hidrô ở trạng thái cơ bản bằng việc hấp thụ phôton có năng lượng thích hợp, bán kính quỹ đạo dừng của electron tăng lên 16 lần. Số bức xạ mà nguyên tử hidrô có thể phát ra là

Câu hỏi: 80319

Câu hỏi số 38:

 Những tính chất nào sau đây của tia tử ngoại được dùng để phát hiện vết sướt trên bề mặt sản phẩm      

Câu hỏi: 80320

Câu hỏi số 39:

Cho phản ứng hạt nhân sau: 21H+  21H →  32He  10n  + 3,25 MeV. Biết độ hụt khối của 21H  là DmD= 0,0024u và 1u = 931MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 32He  là

Câu hỏi: 80321

Câu hỏi số 40:

B. Theo chương trình Nâng cao 

 

Chiếu bức xạ có bước sóng 0,18 μm vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện là 0,30 μm. Vận tốc ban đầu cực đại của quang êlectron là 

Câu hỏi: 80323

Câu hỏi số 41:

 Theo thuyết tương đối, giữa năng lượng toàn phần E và khối lượng m của một vật có liên hệ là: 

Câu hỏi: 80324

Câu hỏi số 42:

Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có độ phóng xạ là H0. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời gian 5T kể từ thời điểm ban đầu, độ phóng xạ của mẫu phóng xạ này là 

Câu hỏi: 80325

Câu hỏi số 43:

trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô, dãy Pa-sen gồm 

Câu hỏi: 80326

Câu hỏi số 44:

Một kim loại có giới hạn quang điện là λ0. Chiếu bức xạ có bước sóng bằng λ0/3 vào kim loại này. Cho rằng năng lượng mà êlectron quang điện hấp thụ từ phôtôn của bức xạ trên, một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại biến hoàn toàn thành động năng của nó. Giá trị động năng này là

Câu hỏi: 80327

Câu hỏi số 45:

Chất phóng xạ pôlôni 21084Po  phát ra tia a và biến đổi thành chì 20682Pb. Cho chu kì bán rã của 21084Po là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni  và số hạt nhân chì trong mẫu là 1/3 . Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni  và số hạt nhân chì trong mẫu là

Câu hỏi: 80328

Câu hỏi số 46:

Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 mm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 mm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là

Câu hỏi: 80329

Câu hỏi số 47:

 Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ 0,40 μm đến 0,76 μm. Trên màn, tại điểm cách vân trung tâm 3,3 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân tối?

Câu hỏi: 80330

Câu hỏi số 48:

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe  được chiếu bằng nguồn đơn sắc có bước sóng  l = 400 nm. Khoảng cách giữa 2 khe là  0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn là 2m. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp trên màn  là

Câu hỏi: 80338