Câu hỏi số 1:

 Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu lục khi được kích thích phát sáng. Hỏi khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì nó phát quang

Câu hỏi: 77912

Câu hỏi số 2:

Bước sóng của một trong các bức xạ màu lục là:

Câu hỏi: 77913

Câu hỏi số 3:

Chu kì bán rã 21084Po  là 138 ngày. Khi phóng ra tia α  pôlôni biến thành chì. Sau 276 ngày, khối lượng chì được tạo thành từ 1g Po ban đầu

Câu hỏi: 77914

Câu hỏi số 4:

Trong thí nghiệm Y-âng: Hai khe cách nhau 0,5mm, hai khe cách màn 1,5m, các khe được chiếu bởi ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 0,38µm đến 0,76 µm. Chiều rộng quang phổ bậc 2 thu được trên màn là :

Câu hỏi: 77915

Câu hỏi số 5:

Điều nào sau đây la sai khi nói về đặc điểm của hạt nhân nguyên tử?

Câu hỏi: 77916

Câu hỏi số 6:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng , nguồn phát đa sắc gồm 4 ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng , lục, chàm. Vân sáng đơn sắc gần vân trung tâm nhất:

Câu hỏi: 77917

Câu hỏi số 7:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 0,55mm. Hệ vân trên màn có khoảng vân là

Câu hỏi: 77918

Câu hỏi số 8:

Công thoát của êlectron khỏi đồng là 6,625.10-19 J. Biết hằng số Plăng là 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Giới hạn quang điện của đồng là

Câu hỏi: 77919

Câu hỏi số 9:

Tính năng lượng liên kết riêng của 146C. Biết mp=1,007276u; mn=1,008665u; mC14=14,003240u; 1u=931,5MeV/c2.

Câu hỏi: 77920

Câu hỏi số 10:

Suất điện động của một pin quang điện có đặc điểm nào dưới đây:

Câu hỏi: 77921

Câu hỏi số 11:

Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của electron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo L và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo P là:

Câu hỏi: 77922

Câu hỏi số 12:

Chọn phát biểu sai

Câu hỏi: 77923

Câu hỏi số 13:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau a = 0,5 mm và được chiếu sáng bằng một ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 4 m. Trên màn quan sát, trong vùng giữa M và N (MN = 4cm) người ta đếm được có 10 vân tối và thấy tại M và N đều là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm này là

Câu hỏi: 77924

Câu hỏi số 14:

Tia tử ngoại được dùng

Câu hỏi: 77925

Câu hỏi số 15:

Trong thí nghiệm Y-âng với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,5µm, hai khe cách nhau 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Bề rộng miền giao thoa trên màn là 42,5 mm. Số vân sáng  quan sát trên màn là

Câu hỏi: 77926

Câu hỏi số 16:

Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn phát đồng thời hai bức xạ λ1 = 0,4 µm và λ2 = 0,6 µm. Xét hai điểm M và N ở cùng bên vân trung tâm, thì tại M có vân sáng bậc 2 của λ2 và tại N có vân sáng bậc 6 của λ1. Số vạch sáng trong đoạn MN (kể cả MN) là

Câu hỏi: 77927

Câu hỏi số 17:

Phản ứng nhiệt hạch là sự

Câu hỏi: 77928

Câu hỏi số 18:

Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m0, chu kì bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 22,8 ngày lượng chất này đã phân rã  bao nhiêu phần trăm là

Câu hỏi: 77929

Câu hỏi số 19:

Hạt nhân 23892U  đứng yên phóng xạ a. Biết hạt a có động năng Wa= 1,5MeV. Coi như tỉ số khối lượng các hạt nhân bằng tỉ số các số khối tương ứng. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng là

Câu hỏi: 77930

Câu hỏi số 20:

Chất phóng xạ 6027Co  sau khi phân rã biến thành 6028Ni. Tia phóng xạ phát ra là

Câu hỏi: 77931

Câu hỏi số 21:

Quang điện trở hoạt động dựa vào nguyên tắc nào sau đây

Câu hỏi: 77932

Câu hỏi số 22:

Ban đầu có N0 hạt nhân X của một chất phóng xạ. Giả sử sau 4 giờ, tính từ ban đầu, còn lại 25% số hạt nhân X chưa bị phân rã. Chu kì bán rã của chất đó là

Câu hỏi: 77933

Câu hỏi số 23:

Khi sóng ánh sáng truyền từ một môi trường này sang một môi trường khác thì

Câu hỏi: 77934

Câu hỏi số 24:

Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: 77935

Câu hỏi số 25:

Biết hằng số Plăng là 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s.Phôton có bước sóng trong chân không là 0,5 μm thì sẽ có năng lượng là :

Câu hỏi: 77936

Câu hỏi số 26:

Chiếu bức xạ ánh sáng có bước sóng λ = 0,546 μm lên bề mặt kim loại dùng làm catôt của một tế bào quang điện thu được dòng quang điện bão hoà có cường độ I0 = 2.10–3A. Công suất của ánh sáng 1,515W. Biết hằng số Plăng là 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Tỉ số giữa số êletron bứt ra khỏi catôt và số phôtôn đập vào catôt trong mỗi giây có giá trị:

Câu hỏi: 77937

Câu hỏi số 27:

Chọn câu đúng về lực hạt nhân:

Câu hỏi: 77938

Câu hỏi số 28:

Trong thí nghiệm Y-âng: Hai khe cách nhau 2mm, hai khe cách màn 4m, bước sóng dùng trong thí nghiệm là 0,6µm thì vị trí vân tối thứ 6 trên màn là:

Câu hỏi: 77939

Câu hỏi số 29:

Có 1kg chất phóng xạ có chu kì bán rã 5 giờ. Khối lượng còn lại của chất phóng xạ sau 10 giờ:

Câu hỏi: 77940

Câu hỏi số 30:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu hỏi: 77941

Câu hỏi số 31:

Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân

Câu hỏi: 77942

Câu hỏi số 32:

Cho phản ứng hạt nhân sau: 21D + 31T → 42He + 10n  .Biết độ hụt khối của các hạt nhân trên lần lượt là ∆mD = 0,0024u; DmT = 0,0087u và ∆mHe = 0,0305u, 1u=931,5MeV/c2. Phản ứng này toả hay thu bao nhiêu năng lượng

Câu hỏi: 77943

Câu hỏi số 33:

Theo chương trình chuẩn 

Tính số nơtron có trong 31g 3115P. Cho NA = 6,02.1023mol-1

Câu hỏi: 77944

Câu hỏi số 34:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng khe Young, khi đưa toàn bộ hệ thống từ không khí vào trong môi trường có chiết suất n, thì khoảng vân giao thoa thu được trên màn thay đổi như thế nào?

Câu hỏi: 77945

Câu hỏi số 35:

Hiện tượng cầu vồng được giải thích dựa vào hiện tượng nào ?

Câu hỏi: 77946

Câu hỏi số 36:

Trong nguyên tử hiđrô, với r0 là bán kính Bo thì bán kính quỹ đạo dừng của electron không thể là

Câu hỏi: 77947

Câu hỏi số 37:

Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng. Nguồn sáng S phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc đỏ λđ=640nm và màu lục λl=560nm. Trên màn quan sát trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu vân sáng chính giữa có

Câu hỏi: 77948

Câu hỏi số 38:

Giới han quang điện của bạc là 0,26 µm, của đồng là 0,30 µm , của kẽm là 0,35 µm. Giới hạn quang điện của một hợp kim gồm bạc đồng và kẽm sẽ là:

Câu hỏi: 77949

Câu hỏi số 39:

Cho phản ứng hạt nhân : T  + X  →  α+ n ,X là hạt 

Câu hỏi: 77950

Câu hỏi số 40:

Một chất phóng xạ có chu kì T = 30 ngày ,thì có hằng số phân rã là:

Câu hỏi: 77951

Câu hỏi số 41:

B.Theo chương trình nâng cao 

Một mẫu gỗ cổ đại có độ phóng xạ ít hơn 4 lần so với mẫu gỗ cùng loại cùng khối lượng vừa mới chặt .Biết chu kì bán rã của C14 là T = 5570 năm .Tuổi của mẫu gỗ là

 

Câu hỏi: 77952

Câu hỏi số 42:

Chọn phát biểu SAI về tia hồng ngoại:

Câu hỏi: 77953

Câu hỏi số 43:

Biết bước sóng của hai vạch đầu tiên trong dãy Banme là λ1= 0,656μm và λ2= 0,486μm. Tính bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Pasen.

Câu hỏi: 77954

Câu hỏi số 44:

Khi tăng cường độ chùm sáng kích thích lên 4 lần nhưng không thay đổi tần số, hiệu điện thế hãm thay đổi như thế nào ?

Câu hỏi: 77955

Câu hỏi số 45:

Điều nào sau đây là SAI khi nói về tia ɣ :

Câu hỏi: 77956

Câu hỏi số 46:

Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,4μm vào catốtt của một tế bào quang điện. Công thoát electron của kim loại làm catot là A = 2eV. Tìm giá trị hiệu điện thế đặt vào hai đầu anốt và catốt để triệt tiêu dòng quang điện

Câu hỏi: 77957

Câu hỏi số 47:

Gọi năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh sáng tím lần lượt là eĐ, eL và eT thì

Câu hỏi: 77958

Câu hỏi số 48:

Một lá niken có công thoát electrôn 5eV được chiếu sáng bằng bức xạ 0,18μm. Động năng ban đầu cực đại của quang electrôn là

Câu hỏi: 77959