Câu hỏi số 1:

a.    Hãy vẽ sơ đồ quá trình cố định CO2  ở thực vật C3 ?

b.    Dựa vào sơ đồ ở câu a, hãy cho biết:

       - Khi không có ánh sáng, một chất tăng, một chất giảm, đó là những chất nào? Giải thích?

       - Khi nồng độ CO2 giảm, một chất tăng, một chất giảm, đó là những chất nào? Giải thích?

Câu hỏi: 68183

Câu hỏi số 2:

  a.   Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo của túi tiêu hóa và ống tiêu hóa?

  b.   Hãy cho biết ống tiêu hóa có ưu điểm gì so với túi tiêu hóa?

Câu hỏi: 68184

Câu hỏi số 3:

Hãy trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau về quá trình hô hấp sáng:

Hô hấp sáng là gì? Hô hấp sáng diễn ra ở bào quan nào? Hậu quả của quá trình hô hấp sáng? Nhóm thực vật nào có quá trình hô hấp sáng? Tại sao?

Câu hỏi: 68186